Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Strantel vet.

Omnidea

Tablett 150 mg/144 mg/50 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Ljusgul tablett med korsformad brytskåra på ena sidan)

Anthelmintiskt preparat, prazikvantelkombinationer

Djurslag:
  • Hund
ATC-kod: QP52AA51
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2014-10-20.

Innehåll

Febantel 150 mg, pyrantelembonat 144 mg, prazikvantel 50 mg.

Laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, kroskarmellosnatrium, natriumlaurilsulfat, fläskaromämne.

Egenskaper

Detta preparat innehåller anthelmintiska substanser som verkar mot gastrointestinala rundmaskar och bandmaskar. Preparatet innehåller följande tre aktiva substanser:

1. Febantel, en probenzimidazolförening

2. Pyrantelembonat, ett tetrahydropyrimidinderivat

3. Prazikvantel, ett delvis hydrerat pyrazinoisokinolinderivat

I denna fasta kombination verkar pyrantel och febantel mot alla relevanta nematoder (askarider, hakmaskar och piskmaskar) som förekommer hos hund. Det anthelmintiska spektret täcker särskilt Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum samt Trichuris vulpis.

Detta kombinationspreparat inverkar synergistiskt mot hakmask, och febantel är effektivt mot T. vulpis.

Det anthermintiska spektret för prazikvantel täcker alla viktiga cestoder hos hund, särskilt Taenia spp., Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus och Echinococcus multilocularis. Den anthelmintiska effekten av prazikvantel riktar sig mot alla adulta och immatura former av dessa parasiter.

Prazikvantel absorberas mycket fort genom parasitens yta och distribueras genom hela parasit-organismen. Såväl in vitro som in vivo studier har visat att prazikvantel leder till allvarlig skada på parasitens överdrag, vilket leder till att parasiten kontraherar och blir paralyserad. Parasitens muskulatur genomgår så gott som omedelbart tetaniska sammandragningar och det syncytiala överdraget vakuoliseras snabbt. Den snabba kontraktionen har förklarats av förändringar i rörelserna av divalenta katjoner, särskilt av kalcium.

Pyrantel är en kolinerg agonist. Läkemedlet inverkar genom att stimulera de kolinerga nikotin-receptorerna i parasiten, vilket leder till spastisk paralys av nematoderna. Därigenom kan dessa avlägsnas ur det gastrointestinala systemet med peristaltiken.

Hos däggdjur genomgår febantelföreningen ringslutning vilket leder till metaboliterna fenbendazol och oxfendazol. Dessa kemiska föreningar står för den anthelmintiska effekten genom att förhindra polymerisering av tubulin. Detta i sin tur leder till att uppkomst av mikrotubuli förhindras och strukturer som är vitala för masken bryts sönder. Detta påverkar särskilt glukosupptaget, och därigenom uttöms det intracellulära ATP:t. Parasiten dör då dess energireserver töms, vilket sker efter 2–3 dagar.

Prazikvantel som administreras oralt absorberas så gott som fullständigt från djurets matsmältningskanal. Efter absorptionen distribueras läkemedlet till alla interna organ. Prazikvantel metaboliseras till inaktiva föreningar i levern och utsöndras med gallan. Mer än 95 % av den administrerade dosen utsöndras med gallan inom 1 dygn. Endast spår av icke-metaboliserat prazikvantel utsöndras.

Efter administration av preparatet till hund uppnås maximala koncentrationer av prazikvantel i plasmat inom cirka 2,5 timmar.

Pyrantelemboat har låg vattenlöslighet, en egenskap som försvagar upptaget från matsmältningskanalen och tillåter läkemedlet att nå hundens grovtarm där det inverkar mot parasiterna. Efter absorption metaboliseras pyrantelemboat snabbt och så gott som totalt till inaktiva metaboliter som utsöndras snabbt med urinen.

Febantel absorberas förhållandevis fort och metaboliseras till ett antal omsättningsprodukter, bland annat fenbendazol och oxfendazol, vilka har anthelmintiska egenskaper.

Efter administration av preparatet till hund uppnås maximala koncentrationer av fenbendazol och oxfendazol i plasmat inom cirka 7–9 timmar.

Indikationer

Hund: Behandling av blandinfektioner orsakade av nematoder och cestoder av följande art:

Nematoder:

Askarider: Toxocara canis, Toxascaris leonina (adulta och sena immatura stadier).

Hakmaskar: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (adulta).

Piskmaskar: Trichuris vulpis (adulta).

Cestoder:

Bandmaskar: Echinococcus spp. (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia spp. (T. hydatigena, T. pisiformis, T. taeniformis), Dipylidium caninum (adulta och immatura stadier).

Kontraindikationer

Skall inte användas samtidigt med piperazinföreningar.

Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiva substanser eller mot något hjälpämne.

Försiktighet

Inga.

Dräktighet och laktation

Teratogena effekter som hänfört sig till höga doser av febantel har rapporterats i får och råtta. Inga studier har utförts på hund under tidig dräktighet. Användningen av preparatet under dräktighet bör följa den ansvariga veterinärens bedömning av risk och nytta. Användningen av preparatet för behandling av hundar under de fyra första veckorna av dräktigheten rekommenderas inte. Den rekommenderade dosen får inte överskridas vid behandling av dräktiga tikar.

Biverkningar

I mycket sällsynta fall har gastrointestinala besvär (diarré, kräkningar) observerats.

Dosering

Enkeldos: Endast för oral administration.

Djurets kroppsvikt bör fastställas så exakt som möjligt för att garantera att rätt dos ges.

De rekommenderade doserna är: 15 mg/kg kroppsvikt febantel, 5 mg/kg pyrantel (motsvarande 14,4 mg/kg pyrantelembonat) och 5 mg/kg prazikvantel. Detta motsvarar 1 tablett Strantel vet. per 10 kg kroppsvikt.

Tabletterna kan ges direkt till hunden eller gömmas i maten. Avhållsamhet från föda behövs varken före eller efter behandlingen.

En veterinär bör konsulteras gällande behovet av ny behandling och hur ofta behandling bör ges.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Skall inte användas samtidigt med piperazinföreningar, då detta kan motarbeta den anthelmintiska effekten av pyrantel och piperazin.

Samtidig användning med andra kolinerga preparat kan leda till toxicitet.

Överdosering

Kombinationen av prazikvantel, pyrantelembonat och febantel tolereras väl av hundar. I säkerhetsstudier ledde doser som var femfaldiga i förhållande till den rekommenderade dosen eller högre till att hundarna kräktes ibland.

Observera

Loppor agerar som intermediära värdorganismer för en av de vanligare bandmaskarterna – Dipylidium caninum. Bandmaskinfestation återkommer med säkerhet om inte de intermediära värdorganismerna, t.ex. loppor, möss, hålls under kontroll.

Bandmaskinfestation är osannolik hos valpar yngre än 6 veckor.

Frekvent och återkommande användning av en viss klass av anthelmintika kan leda till att parasitresistens mot den ifrågavarande anthelmintikaklassen uppstår.

Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etikett.

Av hygienskäl bör personer som administrerar tabletterna direkt till hunden eller som tillsätter dem i hundens mat tvätta sina händer efter detta.

Ekinokockos är en sjukdom som är farlig för människan. Eftersom ekinokockos är en anmälningspliktig sjukdom som skall anmälas till den internationella djurhälsoorganisationen (World Organisation for Animal Health, OIE), måste speciella instruktioner om behandling och uppföljning samt om skyddsåtgärder för människor erhållas av relevanta myndigheter.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

Kassera alla oanvända delade tabletter omedelbart.

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Tablett 150 mg/144 mg/50 mg Ljusgul tablett med korsformad brytskåra på ena sidan
2 tablett(er) blister, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av