Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

EQUIOXX

Receptstatus
Ceva Animal Health

Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Klar, färglös lösning)

Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (coxiber)

Djurslag:
  • Häst
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AH90
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 29.06.2017 .

Innehåll

En ml av lösningen innehåller:

Aktiv substans:

Firocoxib 20 mg

Hjälpämne(n):

Glycerol formal

Dinatriumedetat

N-propylgallat

Tiodipropionsyra

Macrogol 400.

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Firocoxib är en antiinflammatorisk icke-steroid substans (NSAID) tillhörande gruppen coxiber. Firocoxib verkar genom selektiv hämning av cyklooxygenas-2 (COX-2) -medierad prostaglandinsyntes. Cyklooxygenas deltar i bildningen av prostaglandiner. COX-2 är den isoform som visats induceras av pro-inflammatoriska stimuli och antas vara primärt ansvarig för syntesen av prostanoida mediatorer för smärta, inflammation och feber. Coxiber uppvisar därmed analgetiska, antiinflammatoriska och antipyretiska egenskaper. Det finns indikationer på att COX-2 är involverat i ovulation, implantation och slutning av ductus arteriosis, samt funktioner i centrala nervsystemet (feberinduktion, smärtupplevelse och kognitiva funktioner). In vitro (häst helblodstest) uppvisade firocoxib 222 till 643 gånger mer selektivitet för COX-2 över COX-1. Koncentrationen av firocoxib som krävs för att inhibera 50% av COX-2 enzymet (d.v.s. IC50) är 0,0369 till 0,12 μM, medan IC50 för COX-1 är 20,14 till 33,1 μM.


Farmakokinetiska egenskaper

Maximal plasmakoncentration (Cmax) observerad en minut efter intravenös administration var c.a 3,7 gånger högre än observerad Cmax efter admistrering av oral pasta (oral Tmax = 2,02 tim). Terminal halveringstid för eliminering (T½) var i medeltal 33,0 timmar för injektionsvätskan, och skildes inte signifikant (p >0,05) från T½ för den orala pastan som i medeltal var 31,5 timmar. Firocoxib är till cirka 97% bundet till plasmaproteiner. Ackumulering sker vid upprepad administrering och steady-state uppnås efter 6-8 behandlingsdagar hos häst.. Firocoxib metaboliseras företrädelsevis i levern genom dealkylering och glukorinidering. Eliminering sker främst via exkret (primärt urinen), med viss eliminering via gallan.

Indikationer

Smärtlindring, inflammationshämning och reduktion av hälta i samband med osteoartrit hos häst.

Kontraindikationer

Använd inte till djur med gastrointestinala störningar eller blödningar, nedsatt lever-, njur- eller hjärtfunktion eller till djur med blödningsrubbningar.

Använd inte till djur i avel, dräktiga eller lakterande djur (se avsnitt "Dräktighet och laktation").

Använd inte samtidigt med kortikosteroider eller andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) (se avsnitt "Interaktioner").

Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot några hjälpämnen.

Försiktighet

Skall inte användas till djur yngre än 10 veckor. Undvik behandling av dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur då en potentiellt ökad risk för njurtoxicitet föreligger. Samtidig behandling med potentiellt njurtoxiska läkemedel bör undvikas. Överskrid inte rekommenderad dos eller behandlingstid.

Dräktighet och laktation

Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts i avel, under dräktighet eller laktation för häst . Laboratoriestudier har visat embryofetotoxiska effekter, missbildningar, fördröjd födsel och minskad överlevnad på avkomman. Skall därför inte användas till djur i avel, dräktiga eller lakterande djur.

Biverkningar

Milda reaktioner vid injektionsstället karaktäriserade av svullnad och associerade med perivaskulär inflammation har rapporterats i kliniska studier efter administrering av produkten i rekommenderad dos. Reaktionen vid injektionsstället kan vara associerad med smärta.

Lesioner (sår) i munslemhinnan och kring munnen kan i sällsynta fall observeras hos behandlade djur. Dessa lesioner är i allmänhet lindriga och försvinner utan behandling, men orala lesioner kan vara associerat med salivering och läpp- och tungödem.

Dosering

Rekommenderad dos är 0,09 mg firocoxib per kg kroppsvikt (motsvarande 1 ml lösning per 225 kg kroppsvikt) en gång om dagen genom intravenös injektion.

EQUIOXX 8,2 mg/g oral pasta vid en dos om 0,1 mg firocoxib per kg kropssvikt en gång per dag kan användas vid uppföljande behandling.

Den sammanlagda behandlingstiden med EQUIOXX injektionsvätska, lösning och EQUIOXX oral pasta är beroende av observerad respons, men skall inte överskrida 14 dagar.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: 26 dygn.

Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Interaktioner

Andra NSAID, diuretika och substanser som har hög proteinbindning kan konkurrera om bindning och därmed orsaka toxiska effekter. Skall ej ges tillsammans med andra NSAID eller kortikosteroider.

Förbehandling med andra antiinflammatoriska läkemedel kan resultera i ytterligare eller ökad frekvens av biverkningar. En behandlingsfri period skall därför iakttas efter behandling med dessa preparat. Vid bestämning av den behandlingsfria perioden skall det första läkemedlets farmakologiska egenskaper beaktas.

Samtidig behandling med potentiellt njurtoxiska läkemedel bör undvikas då en ökad risk för njurtoxicitet kan föreligga. Samtidig behandling med läkemedel som påverkar det renala flödet, t.ex. diuretika, skall övervakas kliniskt.

Överdosering

Lesioner (sår) i munslemhinnan och kring munnen kan i sällsynta fall observeras hos djur behandlade med rekommenderad dos. Dessa lesioner är i allmänhet lindriga och försvinner utan behandling, men orala lesioner kan vara associerat med salivering och läpp- och tungödem. Incidensen orala/hudlesioner ökar med ökad dos. Vid långtidsbehandling med höga doser (3 ggr rekommenderad dos under 42 dagar och 2,5 ggr rekommenderad dos under 92 dagar, administrering en gång om dagen) observerades milda till måttliga njurlesioner.

Om kliniska symptom observeras bör behandlingen avbrytas och symptomatisk behandling sättas in.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. Undvik kontakt med hud eller ögon. Vid kontakt med hud eller ögon, skölj omedelbart med vatten. Tvätta händerna efter användning. Liksom för övriga läkemedel som hämmar COX-2, skall gravida kvinnor och kvinnor som försöker bli gravida undvika kontakt med läkemedlet, alternativt använda skyddshandskar för engångsbruk vid administrering.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 1 månad.

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml Klar, färglös lösning
25 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av