Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Bovigesic vet.

Receptstatus
Omnidea

Oralt pulver 2,4 g
Avregistreringsdatum: 2017-03-31 (Tillhandahålls ej) (Vitt till gulvitt pulver)

ATCvet-kod: QM01AE03

Djurslag:
  • Nötkreatur
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AE03
Läs mer om avregistrerade läkemedel
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2013-01-10.

Innehåll

Ketoprofen 2,4 g, maltodextrin, karmellosnatrium

Egenskaper

Ketoprofen är ett icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) med antiinflammatoriska, antipyretiska och analgetiska egenskaper. Ketoprofenets antiinflammatoriska effekt baserar sig på hämning av cyklooxygenas- och lipooxygenasenzymer. Hämning av cyklooxygenasenzym blockerar uppkomsten av inflammationsmediatorerna PGE2 och PGI2. Hämning av lipooxygenasenzym ger minskad leukotriensyntes. Ketoprofen hämmar utsöndring av bradykinin, som är en kemisk mediator av smärta och inflammation. Det har dokumenterats att ketoprofen stabiliserar lysosomala cellmembran. Ketoprofen har hos nötkreatur visats hämma uppkomsten av tromboxan B2 orsakad av intravenös injicering av E. coli-endotoxin.

I nötkreatur nåddes den högsta koncentrationen av ketoprofen i plasma (Cmax 3,9 µg/ml) inom ca 2 timmar efter administrering av den rekommenderade dosen på 4 mg ketoprofen/kg via munnen före matning av koncentrat. Variationen mellan enskilda kor var 1-3 timmar. Elimineringshalveringstiden efter oral administrering var ca 4,5 timmar. Plasmakoncentrationer på över 0,1 µg/ml mättes 24 timmar efter läkemedelsadministrering. Den antiinflammatoriska effekten i vävnader har dokumenterats fortsätta även efter att plasmakoncentrationen minskat. Biotillgänglighet efter oral administrering är ca 76 %.

Ketoprofen metaboliseras till inaktiva metaboliter i levern. Modersubstansen och glukuronidkonjugat utsöndras i urinen.

Indikationer

För lindring av inflammation och feber hos enskilda vuxna nötkreatur

Kontraindikationer

Skall inte användas vid överkänslighet mot ketoprofen eller andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Skall inte användas på djur med gastrointestinala sår eller allvarlig njurinsufficiens, koagulationsstörningar eller allvarlig hypovolemi.

Försiktighet

Den rekommenderade dosen och behandlingstiden får inte överskridas. Använd inte på djur som helt förlorat sin aptit, eftersom detta kan leda till otillräcklig absorption av ketoprofen. Använd med försiktighet till dehydrerade djur och djur med låg blodtryck.

Dräktighet och laktation

Inga teratogena eller fostertoxiska effekter har rapporterats hos laboratoriedjur med den rekommenderade ketoprofendosen. Inga dylika studier har utförts på nötkreatur. Kalvningsstarten har konstaterats bli fördröjd hos laboratoriedjur om ketoprofen administrerats strax före kalvning. Därför bör användning av produkten undvikas på nötkreatur som snart skall kalva.

Biverkningar

Ketoprofen kan ge biverkningar som är typiska för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, såsom diarré orsakad av gastrointestinal irritation och sårbildning med inre blödning.

Dosering

För vuxna nötkreatur med en kroppsvikt på ca 600 kg: En dospåse dagligen i 1 - 3 dagar. Detta motsvarar 4 mg ketoprofen/kg. Pulvret upplöses i vatten, t.ex. i en flaska med en halv liter vatten, omskakas väl och ges omedelbart till djuret via munnen.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: 1 dygn.

Mjölk: 0 dygn.

Interaktioner

Andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) får inte användas samtidigt med produkten eller inom 24 timmar efter administrering av sista Bovigesicdos eftersom det ger en ökad risk för biverkningar som är typiska för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, såsom diarré orsakad av gastrointestinal irritation och sårbildning med inre blödning. Samtidig användning av glukokortikoider kan öka risken för oönskade effekter i gastro-intestinalkanalen.

Överdosering

Ketoprofen kan ge oönskade reaktioner som är typiska för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, såsom diarré som orsakas av gastrointestinal irritation och sårbildning med inre blödning. Under toleransstudierna användes 1,5 gånger högre doser (= 6 mg ketoprofen/kg) än den rekommenderade dosen under en behandlingstid på 10 dagar och inga oönskade effekter relaterade till behandlingen kunde påvisas.

Det finns ingen specifik antidot. Vid överdosering ges symtomatisk behandling.

Observera

Substansens säkerhet har inte testats på ungdjur

Personer som är överkänsliga mot icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet. Undvik direkt kontakt med hud, ögon och slemhinnor. Tvätta händerna och kontaminerade områden omedelbart. Om en människa av misstag skulle svälja en dospåse Bovigesicpulver (= 2400 mg ketoprofen) kan det förorsaka allvarlig förgiftning. I sådana fall bör man omedelbart kontakta läkare.

Hållbarhet

4 år.

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Oralt pulver 2,4 g Vitt till gulvitt pulver
3 dospåsar dospåse, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
20 dospåsar dospåse, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av