Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Eraquell vet.

Receptstatus
Virbac

Tuggtablett 20 mg
(vit, rund, bikonkav med bruna fläckar)

Anthelmintikum och insekticid mot nematoder och styngflugelarver

Djurslag:
  • Häst
Aktiv substans:
ATC-kod: QP54AA01
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresume: 2014-09-03.

Innehåll

Ivermektin 20 mg, povidon, krospovidon, mikrokristallin cellu­losa, Applemarc-cider (pressat äpplefruktkött), flytande glukos, pregelatiniserad stärkelse (majsstärkelse), komprimerbart socker, mag­nesiumstearat

Egenskaper

Ivermektin är ett makrocykliskt laktonderivat som har en bred antiparasitär verkan på nematoder och artropoder. Det verkar genom att hämma nervimpulser. I dess verkningssätt innefattas de glutamatreglerade kloridjonkanalerna. Ivermektin binds selektivt och med hög affinitet till glutamatreglerade kloridjonkanaler som förekommer i nerv- och muskelceller hos ryggradslösa djur. Detta leder till att cellmembranet får en ökad permeabilitet för kloridjoner med hyperpolarisation av nerv- och muskelceller som följd, vilket resulterar i att parasi­terna förlamas och dör. Föreningar i denna klass kan även interagera med andra ligandstyrda kloridkanaler, som till exempel de som styrs av neurotransmittorn gammaaminosmörsyra (GABA). Säkerhetsmarginalen för föreningar av denna klass hänförs till det faktum att däggdjur saknar glutamatreglerade kloridkanaler, makrocykliska lakroner har låg affinitet till andra ligand styrda kloridkanaler hos däggdjur och de kan inte passera blod-hjärn barriären.

Efter oral admini­strering av den rekommenderade dosen till häst uppnåddes maximal plasmakoncentration, 14 ng/mL (Cmax ), av ivermectin efter 4 till 9 +/- 6 timmar (Tmax) och oralt är medelvärdet för absolut biologisk tillgänglighet för ivermectin omkring 16%.
Den terminala halveringstiden varierar mellan 2 och 5 dagar efter olika admini­streringsätt. Ivermectin är en förening med låg metabolisering. På grund av sin lipofila karaktär utsöndras ivermectin i gallan och elimineras slutligen från kroppen via exkrement. I häst utsöndras omkring 75% av admini­strerad dos via exkrement efter en oral admini­strering av ivermectin med rekommenderad dosering. Vidare utsöndras 90% av det totala läkemedlet inom 4 dagar efter admini­streringen. Cirka 2% av oförändrad ivermectin och metaboliter utsöndras i urinen.

Indikationer

För behandling av infestationer med nematoder och artropoder hos häst, på grund av förekomst av adulta och immatura rundmaskar och styngflugor:


  • Nematoder

Stora strongylider:
Strongylus vulgaris (adulta och arteriella larvstadier)
Strongylus edentatus (adulta och L4-larvstadier i vävnaden)
Strongylus equinus (adulta och L4-larvstadiet)
Triodontophorus spp. (adulta)


Små strongylider:
Cyathostomum: (matura och icke-encysterade larver i mukosan). Cylico­cyclus spp., Cylicostephanus spp., Gyalocephalus spp.


Spolmask: Parascaris equorum (adulta och larver).


Springmask: Oxyuris equi (adulta och larver).


Lilla magmasken: Trichostrongylus axei (adulta).


  • Styngflugor: Gasterophilus spp. (larver)

Kontraindikationer

Skall inte användas till föl som är yngre än 2 veckor.


Skall inte användas till hästar med känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.


Skall inte ges till hund och katt eftersom allvarliga biverkningar kan uppstå.

Försiktighet

Produkten är framtagen endast för användning till hästar. Katter, hundar (speciellt Collie, Old English Sheepdog och närbesläktade raser) och även sköldpaddor kan påverkas negativt av mängden ivermektin i produkten om de ges möjlighet att äta tabletterna eller kommer i kontakt med förpackningmaterialet.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Kolik, diarré och anorexi har rapporterats i mycket sällsynta fall efter behandlingen, särskilt vid kraftiga maskinfestationer. I mycket sällsynta fall har allergiska reaktioner som hypersalivation, tungödem och nässelutslag (urtikaria), takykardi, blodöverfyllda slemhinnor och underhudsödem rapporterats efter behandlingen med produkten.

Dosering

Oral engångsdos.
200 mikrogram ivermektin per kg kroppsvikt motsvarar 1 tablett per 100 kg kroppsvikt.


Vikt

Dosering

Vikt

Dosering

Upp till 100 kg

1 tablett

401-500 kg

5 tabletter

101-200 kg

2 tabletter

501-600 kg

6 tabletter

201-300 kg

3 tabletter

601-700 kg

7 tabletter

301-400 kg

4 tabletter

701-800 kg

8 tabletter

För att säkerställa korrekt dosering bör kroppsvikten fastställas så noggrant som möjligt.


När rätt dos har fastställts ska den administreras på följande sätt:
Visa tabletten i din handflata. Om en tablett visas i taget går det lättare för hästen att acceptera tabletten, men flera tabletter kan även administreras samtidigt. Upprepa den här gesten tills hela dosen har administrerats. Under första administreringen kan tabletten kombineras med en liten mängd mat eller hästgodis för att öka hästens samarbetsvilja.


Om den erfordrade dosen inte sväljs ska den administreras med en alternativ behandling. Rådfråga din veterinär.


Rådfråga veterinär när det gäller lämpliga doseringsprogram och hantering av djurbeståndet för att uppnå en adekvat parasitkontroll både vad gäller infestationer av rundmask och styngflugor.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: 35 dagar.
Ej tillåtet för användning till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.

Interaktioner

Inga kända.

Överdosering

En toleransstudie som utfördes med produkten på vuxna hästar med doser upp till 5 gånger högre än den rekommenderade visade inga biverkningar.


Säkerhetsstudier har gjorts med ett veterinärmedicinskt läkemedel innehållande prazikvantel och samma dos ivermektin (EQUIMAX, munhålegel) till ston, hingstar och föl.
Administrering till ston med 3 gånger rekommenderad dos med 14 dagars intervall under hela dräktigheten och laktationsperioden resulterade inte i aborter eller oönskade effekter på dräktigheten, fölningen eller stoets allmänna hälsa. Inga abnormaliteter observerades hos fölet.
Administrering till hingstar med 3 gånger rekommenderad dos medförde inte några oönskade effekter på reproduktionsförmågan.
Administrering till föl med 5 gånger rekommenderad dos medförde inte några oönskade effekter.

Observera

Försiktighet bör iakttagas för att undvika risk för att resistens utvecklas och därmed resultera i ineffektiv behandling:

  • Alltför frekvent och upprepad användning av anthelmintika från samma klass under en längre tidsperiod,

  • Underdosering, vilket kan bero på att kroppsvikten har underskatt­ats, att produkten har administrerats på fel sätt eller att doseringsapparaten (om det finns en sådan) inte har kalibrerats.

Misstänkta kliniska fall av resistens mot anthelmintika bör undersökas ytterligare med hjälp av lämpliga tester (t.ex. faecal egg count reduction test). Om testresultatet/-resultaten starkt tyder på resistens mot ett visst anthelmintikum bör ett anthelmintikum som tillhör en annan farmakologisk klass och har ett annat verkningssätt användas.


Resistens mot ivermektin har rapporterats för Parascaris equorum hos häst. Därför bör användning av den här produkten baseras på den lokala (regionala, gårdens) epidemiologiska information som finns angående mottaglighet för nematoder, samt rekommendationer angående begränsning av vidare resistensutveckling mot anthelmintika.


Produkten kan användas på hingstar.


Unga föl, miniatyrhästar och mindre raser som väger under 50 kg kan vara oförmögna att äta tabletterna. Kontakta veterinären.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veteri­närmedicinska läkemedlet till djur: Tvätta händerna efter användning. Undvik kontakt med ögonen. Vid oavsiktlig kontakt med ögonen, skölj omedelbart ögat med rikliga mängder vatten. Vid ögonirritation, uppsök läkare. Undvik att äta, dricka eller röka medan du hanterar detta läkemedel. Vid oavsiktligt intag, uppsök läkare och visa bipacksedeln för läkaren.

Övrigt

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar. MYCKET FARLIGT FÖR FISKAR OCH ANDRA VATTENLEVANDE ORGANISMER. Får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 1 år

Förpackningsinformation

Tuggtablett 20 mg (vit, rund, bikonkav med bruna fläckar)
8 tablett(er) burk, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av