FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Suiseng vet.

Hipra

Injektionsvätska, suspension
(Gulvit injektionsvätska, suspension.)

Inaktiverade bakteriella vacciner: vaccin mot koliinfektion + klostridieinfektion

Djurslag:
  • Svin
ATC-kod: QI09AB08
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresume: 2011-01-11.

Innehåll

Innehåll per dos (2 ml): F4ab fimbrieadhesin av E. coli ≥65 % ER60*, F4ac fimbrieadhesin av E. coli ≥78 % ER70, F5 fimbrieadhesin av E. coli ≥79 % ER50, F6 fimbrieadhesin av E. coli ≥80 % ER25, LT-enterotoxoid från E. coli ≥55 % ER70, Toxoid från Clostridium perfringens, typ C ≥35 % ER25, Toxoid från Clostridium novyi ≥50 % ER120. Bensylalkohol 30 mg, aluminiumhydroxidgel, ginseng, simetikon, PBS-lösning.

Adjuvans: Aluminiumhydroxidgel 0,5 g, Ginsengextrakt (motsvarande ginsenosider) 4 mg (0,8 mg).


* % ERx: Procentandel immuniserade kaniner med ett X serologiskt EIA-svar.

Egenskaper

Stimulerar utveckling av skyddande adhesinspecifika Escherichia coli-antikroppar och seroneutraliserande antikroppar mot det värmelabila (LT) enterotoxinet från Escherichia coli, Clostridium perfringens typ C och Clostridium novyi.

Indikationer

Spädgrisar: För passivt skydd av nyfödda spädgrisar genom aktiv immunisering av suggor och gyltor för att minska dödligheten och kliniska symtom på neonatal enterotoxikos såsom diarré som orsakas av enterotoxigena Escherichia coli som uttrycker adhesinerna F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) eller F6 (987P).

Dessa antikroppars persistens har inte fastställts.

För passiv immunisering av nyfödda spädgrisar mot nekrotisk enterit (tarmbrand) genom aktiv immunisering av suggor och gyltor för att inducera produktion av seroneutraliserande antikroppar mot β-toxin från Clostridium perfringens, typ C.

Dessa antikroppars persistens har inte fastställts.


Suggor och gyltor: För aktiv immunisering av suggor och gyltor för att inducera produktion av seroneutraliserande antikroppar mot α-toxin från Clostridium novyi. De seroneutraliserande antikropparnas relevans har inte fastställts i studier.

Antikroppar har detekterats 3 veckor efter vaccination. Dessa antikroppars persistens har inte fastställts.

Försiktighet

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Endast friska djur ska immuniseras.

Överkänslighetsreaktioner kan uppträda hos känsliga djur. I händelse av en allergisk chockreaktion bör lämplig behandling såsom adrenalin administreras utan dröjsmål.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet – från 6 veckor före den väntade nedkomsten.

Biverkningar

Ett litet granulom kan uppkomma i muskelvävnaden vid injektionsstället. Administreringen av vaccinet kan orsaka en liten (mindre än 3 cm) lokal, övergående svullnad i 24–48 timmar. I ett fåtal fall (upp till 1% av djuren) kan tillfälliga små noduli observeras som försvinner inom 2–3 veckor. Vaccinationen kan orsaka en lätt förhöjning av kroppstemperaturen under en 4–6 timmar efter injektionen. I sällsynta fall kan en förhöjning av rektaltemperaturen med mer än 1,5 ºC uppstå som varar i mindre än 6 timmar.

Dosering

Administreras intramuskulärt i halsmusklerna.

Svin: 2 ml/djur.


Det grundläggande vaccineringsschemat består av två doser: den första dosen omkring 6 veckor före grisning och en andra dos omkring 3 veckor före grisning. Det rekommenderas att den andra dosen ges på halsens andra sida.

Revaccination: vid varje efterföljande dräktighet administreras en dos 3 veckor före det väntade grisningsdatumet.


Det är tillrådligt att administrera vaccinet vid en temperatur mellan 15 ºC–25 ºC. Skaka flaskan före användning.

Karenstider

Noll dygn.

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Inga andra effekter än de som anges i avsnitt Biverkningar har observerats efter administrering av dubbel dos.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 18 månader. Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 8–10 timmar.

Förvaring

Förvaras och transporteras kallt (2 ºC–8 ºC). Skyddas mot direkt solljus. Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension Gulvit injektionsvätska, suspension.
10 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd
25 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd
10 dos(er) flaska, receptbelagd, tillhandahålls ej
25 dos(er) flaska, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av