Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Norocarp vet

N-vet

Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
(Klar ofärgad till svagt gulaktig lösning)

Antiinflammatoriska och antireumatiska produkter, icke-steroider

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AE91
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2014-11-07.

Innehåll

1 ml lösning innehåller: Karprofen 50 mg. Bensylalkohol 10 mg, natrium formaldehydsulfoxylat 2,5 mg, L-Arginine, poloxamer Typ 188 (Lutrol F68), vatten för injektionsvätskor.

Egenskaper

Karprofen (CPF), (±) 6 kloro-α-metylcarbazol-2-ättikssyra, är ett icke-steroidalt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) med analgetiska och antipyretiska egenskaper. Det är ett derivat av fenylpropionsyra och tillhör arylpropionsyregruppen av NSAID. Tillhörande gruppen 2-arylpropionsyra, innehåller den ett chiralt center vid C2 i propionkomplexet och finns därför i två steriometriska former, (+) –S och (-)-R enantiomerer.


Verkningsmekanismen för karprofen är oklar men två hypotetiska teorier föreligger. Den ena menar att karprofen selektivt hämmar cyclooxygenas isoenzym, COX-2. Den andra teorin menar att karprofen är en svag inhibitor av båda cyclooxygenas isoenzymerna, COX-1 och COX-2 och att det verkar, åtminstone delvis, genom någon annan okänd mekanism. Emellertid tycks S(+) enantiomeren av karprofen selektivt hämma COX-2. R(-) och S(+) enantiomererna glucoronideras och S(+) enantiomeren ingår i enterohepatiskt kretslopp.

Efter subkutan injektion av 4 mg karprofen/kg kroppsvikt, uppnås ett maximum för plasmakoncentrationen på 12,6 μg/ml efter ca 3 timmar hos hund. Biotillgängligheten efter subkutan injektion är 90-100%. Distributionsvolymen är liten med högst koncentration i plasma. Förhållandet vävnads och plasma-koncentration är mindre än 1, vilket är liktydigt med en hög grad av bindning av karprofen till plasmaproteiner. Karprofen elimineras i huvudsak genom biotransformation i levern till glukuronidmetaboliter. 70-80% av metaboliterna elimineras via faeces och 10-20% via urinen.

Efter subkutan engångsinjektion av 4 mg karprofen/kg kroppsvikt till hund, noterades följande parametrar för de olika enantiomererna (R-) och (S+) och total karprofen: Cmax (R-) = 6,51 μg/ml, Tmax(R-) = 3,0 timmar, AUC(R-) = 88,01 μg/ml/timmar, t1/2(R-) = 9,098 timmar; Cmax(S+) = 6,15 μg/ml, Tmax(S+) = 3,125 timmar, AUC(S+) = 80,01 μg/ml/timmar, t1/2(S+) = 8,139 timmar; Cmax(total) = 12,6 μg/ml, Tmax(total) = 3,031 timmar, AUC(total) = 168,31 μg/ml/timmar, t1/2(total) = 9,0 timmar.


Efter intravenös administration av karprofen till katt är halveringstiden (t1/2) = 20,1±16,6 timmar. Halveringstiden för eliminering av karprofen varierar från 9 till 49 timmar.

Indikationer

Hund: För kontroll av postoperativ smärta och inflammation efter ortopedisk och mjukdelskirurgi (inkluderande intraokulär kirurgi).

Katt: För kontroll av postoperativ smärta efter ovariehysterektomi och mjukdelskirurgi.

Kontraindikationer

Ska inte användas till djur som lider av hjärt-, lever- eller njursjukdom eller gastrointestinala störningar, där det föreligger risk för gastrointestinala sår och blödningar, eller överkänslighet mot karprofen eller något annat NSAID eller mot något av hjälpämnena ingående i produkten. Som för andra NSAID föreligger en risk, om än sällsynt, för biverkningar i form av njurskador eller idiosynkratisk hepatit.


Ska ej ges efter kirurgi där avsevärd blodförlust konstaterats.

Ska ej ges upprepade gånger till katt.

Ska ej ges till katter yngre än 5 månader.

Ska ej ges till hundar yngre än 10 veckor.


Se även Sektion Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Försiktighet

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur


Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid särskilt vid användning till katt.

Användning till äldre hundar och katter kan medföra ökad risk. Om sådan användning ej kan undvikas, kan sådana djur kräva reducerad dosering och noggrann klinisk övervakning.

Undvik behandling av dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur, eftersom detta kan medföra en potentiell risk för ökad njurtoxicitet.


NSAID kan orsaka inhibition av fagocytos och därför bör lämplig antibiotikaterapi övervägas vid behandling av inflammation där samtidig bakteriell infektion föreligger.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur


I syfte att undvika självinjektion och hudkontakt ska försiktighet iakttagas vid hantering av produkten. Vid hudkontakt, skölj omgående bort produkten. Tvätta händerna efter hantering.

Dräktighet och laktation

Studier på laboratoriedjur (råtta och kanin) har visat på fetotoxicitet vid användning av karprofen nära den terapeutiska dosen.

Säkerhet för användning av karprofen under dräktighet och laktation har ej fastställts.

Ska ej användas till hund eller katt under dräktighet eller laktation.

Biverkningar

Typiska biverkningar för NSAID, som kräkningar, lös avföring/diarré, okult fekalt blod, aptitlöshet och letargi har rapporterats. Dessa biverkningar uppträder som regel under första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner när behandling upphör men i mycket sällsynta fall kan de vara allvarliga eller fatala.


Om biverkningar uppstår ska behandling med produkten avbrytas och veterinär kontaktas.


Som för andra NSAID föreligger i sällsynta fall risk för biverkningar i form av njurskador eller idiosynkratisk hepatit.


I sällsynta fall kan reaktion vid injektionsstället efter subkutan injektion uppkomma.

Dosering

Hund:

Till hund är den rekommenderade dosen 4 mg/kg (1 ml/12,5 kg) kroppsvikt, givet som intravenös eller subkutan injektion, företrädesvis preoperativt, antingen i samband med premedicinering eller induktion av anestesi.

Erfarenheter från kliniska prövningar indikerar att en engångsdos av karprofen är tillräcklig under de 24 första timmarna, men om ytterligare analgesi krävs inom de första 24 timmarna, kan en halv engångsdos (2 mg/kg) av karprofen ges till hund.


Katt

Till katt är den rekommenderade dosen 4 mg/kg (0,24 ml/3 kg) kroppsvikt, givet som engångsdos intravenöst, företrädesvis preoperativt i samband med start av anestesin.

Se även avsnitt Observera.

Vid preoperativ användning rekommenderas att ge produkten minst 30 minuter före anestesi.


Precipitation kan ske vid låga temperaturer. För att lösa upp utfällningar; värm och skaka flaskan försiktigt.

Interaktioner

Använd inte andra NSAID eller glukokortikoider samtidigt eller inom 24 timmar från administration av produkten. Karprofen binds höggradigt till plasmaproteiner och kan konkurrera med andra höggradigt proteinbundna läkemedel, vilket kan medföra toxiska effekter.


Samtidig behandling med potentiellt nefrotoxiska medel bör undvikas.

Överdosering

Det finns ingen specifik antidot till överdosering av karprofen utan allmänt understödjande terapi för NSAID överdosering bör praktiseras.

Observera

Vid användning till katt, ska på grund av längre halveringstid och smalare terapeutiskt index, särskild försiktighet iakttagas för att inte överskrida rekommenderad dos. Användning av graderad 1 ml injektionsspruta rekommenderas för korrekt dosering.

Övrigt

I avsaknad av kompatabilitetsstudier bör detta läkemedel inte blandas med andra produkter.

Hållbarhet

Det veterinärmedicinska läkemedlets hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år. Hållbarhet efter det att inre förpackningen öppnats första gången: 28 dygn.

Förvaring

Förvaras vid högst 25 ºC. Får ej frysas eller förvaras vid kylskåpstemperatur. Skyddas mot ljus.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml Klar ofärgad till svagt gulaktig lösning
20 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
5 x 20 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av