Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Flunixin N-vet

Receptstatus
N-vet

Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
(Klar färglös lösning)

Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID)

Djurslag:
  • Häst
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AG90
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2014-01-02.


Läkemedelsverket har återkallat godkännandet av Flunixin N-vet för behandling av livsmedelsproducerande djur, p g a att produkten innehåller dietanolamin, vilket saknar MRL-värde.


Beslutet gäller från och med den 17 oktober 2018.


Flunixin N-vet kan dock fortsättningsvis användas till behandling av häst under förutsättning att djuret tas ur livsmedelskedjan genom registrering i hästpasset. Undantaget gäller dock längst till 15 april 2020.

Innehåll

Flunixin (i form av flunixinmeglumin) 50 mg/ml. Fenol 5,0 mg/ml, natriumformaldehydsulfoxylat dihydrat 2,5 mg/ml, dinatriumedetat, propylenglykol, dietanolamin, saltsyra, vatten för injektion.

Egenskaper

Flunixinmeglumin är ett relativt potent icke narkotiskt verkande medel tillhörande gruppen icke steroida analgetiska medel med antiinflammatorisk, anti-endotoxisk och antipyretisk effekt.


Flunixinmeglumin verkar genom en reversibel hämning av cyklooxygenas, ett viktigt enzym i arakidonsyra kaskaden som omvandlar arakidonsyra till cykliskt endoperoxidas. Följden blir en hämning av eikosanoider vilka är viktiga inflammationsmediatorer involverade i centralt medierad feber, smärtupplevelse och vävnadsinflammation. Genom sin effekt på arakidonsyra kaskaden hämmar flunixin även produktionen av tromboxan, en potent trombocyt-pro-aggregator och vasokonstriktor vilken frigörs vid trombocytaggregering. Flunixinets antipyretiska effekt verkar genom en hämning av syntesen av prostaglandin E2 i hypotalamus.

Genom hämning av arakidonsyrakaskaden utövar flunixin även en anti-endotoxisk effekt genom supression av bildningen av eikosanoid och hindrar därigenom dess involvering i endotoxinorsakade tillstånd.

Flunixin har visat sig ha viss effekt vid behandling av experimentellt framkallad akut lungemfysem (fog fever).

Flunixin har givits intravenöst till hästar som engångsdos vid dosering 1,1 mg/kg. Vid första mättid (10 minuter efter administration) var plasmakoncentrationen 11,45 μg/ml, Cmax 12,59 μg/ml och eliminationshalveringstiden ungefär 2 timmar.

Indikationer

Häst: För lindring av inflammation och smärta i muskler, leder och skelett och för lindring av buksmärtor i samband med kolik, samt även för behandling av endotoxemi eller septisk chock vid tarmomvridning eller andra tillstånd där blodcirkulationen till mag-tarmkanalen är påverkad.

Kontraindikationer

Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingsperiod.

Skall inte ges till dräktiga ston.


Användning är kontraindicerad till djur som lider av hjärt-, lever- eller njursjukdom, eller där det föreligger risk för gastrointestinala sår eller blödningar eller misstanke om bloddyskrasi eller överkänslighet mot produkten.


Används ej till dehydrerade djur som lider av ileusorsakad kolik.

Försiktighet

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Undvik intra-arteriell injektion.

Behandling av djur yngre än 6 veckor kan innebära en ökad risk. Om behov av behandling föreligger bör en reducering av dos övervägas och noggrann klinisk övervakning ske.

Undvik användning till uttorkade, hypovolemiska och hypotensiva djur förutom vid behandling av endotoxemisk eller septisk chock.

NSAID-preparat hämmar prostaglandinsyntesen och bör inte ges till djur som genomgått narkosbehandling förrän de är fullt återställda.

Hjälpämnet propylenglykol kan i sällsynta fall orsaka livshotande chocktillstånd. Lösningen skall därför injiceras långsamt samt vara kroppstempererad.

Det är känt att NSAID kan fördröja igångsättandet av förlossningen genom en tokolytisk effekt genom att hämma prostaglandinerna, vilka är viktiga för initieringen av förlossningen.

Användandet av flunixin i den tidiga post partum perioden kan störa involutionen av uterus och utstötandet av fosterhinnor och orsaka kvarbliven efterbörd. Se även avsnitt Dräktighet och laktation.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Undvik kontakt med ögon och hud.

I händelse av att produkt kommit in i ögat; skölj omedelbart med rikligt med vatten och uppsök läkare.

Undvik självinjektion och i händelse av sådan, kontakta sjukvården.

För att undvika tänkbara överkänslighetsreaktioner bör man undvika hudkontakt med produkten. Handskar bör användas vid applicering av produkten

Produkten kan orsaka reaktioner hos överkänsliga personer. Den som har konstaterad överkänslighet mot antiinflammatoriska produkter bör inte hantera denna produkt. Reaktionen kan vara av allvarlig karaktär.


Tvätta händerna efter användning.

Dräktighet och laktation

Skall inte ges till dräktiga ston.

Säkerhetsstudier på dräktiga ston har inte genomförts.

Under de 36 första timmarna efter förlossning bör produkten endast användas efter att ansvarig veterinär gjort en risk/nytta bedömning. Behandlade djur bör monitoreras avseende förekomst av kvarbliven efterbörd.

Biverkningar

Flunixinmeglumin är ett icke streroidalt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID).

Oönskade effekter inkluderar gastrointestinala irritationer, ulceration och hos dehydrerade och hypovolemiska djur kan njurskador förekomma.

Sällsynta fall av anafylaktisk chock har rapporterats.

Dosering

För intravenös administrering till häst.


Häst:

Vid behandling av kolik hos häst är den rekommenderade dosen 1,1 mg flunixin/kg kroppsvikt motsvarande 1 ml per 45 kg kroppsvikt. Behandlingen kan upprepas en till två gånger om kolik återkommer.

Vid behandling av muskulo-skeletala skador, är den rekommenderade dosen 1,1 mg flunixin/kg kroppsvikt motsvarande 1 ml per 45 kg kroppsvikt, en gång dagligen upp till 5 dagar alltefter kliniskt svar.


Vid behandling av endotoxemi eller septisk chock till följd av tarmomvridning eller andra tillstånd med störd blodcirkulation till mag-tarmkanalen, rekommenderas 0,25 mg/kg kroppsvikt, motsvarande 1 ml per 200 kg kroppsvikt, var 6-8:e timme.


Gummimembranet på injektionsflaskan bör ej penetreras mer än 50 gånger. En uppdragningskanyl bör användas för att reducera antalet penetreringar av membranet.


Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.


Använd en lämpligt graderad injektionsspruta för säkerställande av korrekt dosering. Detta är särskilt viktigt vid injektion av små volymer.

Karenstider

Häst:

  • Får ej användas till djur avsedda för humankonsumtion.

  • Ej godkänt för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

Interaktioner

Om annan samtidig läkemedelsbehandling krävs, bör kompatabilitet noggrant monitoreras.


Andra NSAID-preparat skall ej ges samtidigt eller inom 24 timmar efter varandra. Vissa NSAID kan i hög grad bindas till plasmaproteiner och konkurrera med andra starkt bindande läkemedel med hög bindningsgrad, vilket kan leda till toxiska effekter.


Samtidig behandling med potentiellt nefrotoxiska medel bör undvikas.

Överdosering

Studier av överdosering hos djurslag visar att produkten tolereras väl. Överdosering kan orsaka gastrointestinal toxicitet.

Observera

Den underliggande orsaken till inflammationen eller koliktillståndet skall bestämmas och behandlas med lämplig behandling.

NSAID är inte tillåtna i tävlingssammanhang. För tävlingshästar har STC bestämt en karenstid som skall beaktas i samband med behandling. Tävlingshästar skall ej tillåtas tävla när de nyligen har behandlats eller är i behov av behandling. Relevanta åtgärder skall vidtas i syfte att följa dessa föreskrifter.

Användandet av flunixin tillsammans med antibiotikaterapi kan kamouflera eventuell resistens hos bakterier, genom lindring av inflammatoriska symtom.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år

Används inom 28 dagar efter uttag av första dosen. Kassera oanvänt läkemedel.

Förvaring

Förvaras vid högst 25 ºC. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml Klar färglös lösning
50 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
5 x 50 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
5 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av