Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Triclamox vet.

Orion Pharma Animal Health

Oral lösning 1 mg/ml + 50 mg/ml
(Klar, gul till brun vätska)

Anthelminticum mot rundmaskar och leverflundra hos får.

Djurslag:
  • Får
ATC-kod: QP54AB52
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-02-06.

Innehåll


1 ml innehåller: Moxidektin 1,0 mg, Triklabendazol 50,0 mg. Bensylalkohol (E1519), Butylhydroxitoluen (E321), Polysorbat 80, Sorbitanoleat, Propylenglykol, dikaprylokaprat.

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Moxidektin har antiparasitär effekt mot ett brett spektrum av endo- och ektoparasiter och är en makrocyklisk lakton av andra generationen, tillhörande familjen milbemyciner. Moxidektin verkar huvudsakligen genom att störa den neuromuskulära transmissionen i GABA- (gamma amino smörsyra) eller glutamatreglerade kloridjonkanaler. Moxidektin stimulerar frisättningen av transmittorsubstansen GABA och ökar dess bindning till neuromuskulära postsynaptiska receptorer. Därigenom öppnas de postsynaptiska kloridjonkanalerna, inflödet av kloridjoner ökar och medför att ett irreversibelt vilostadium uppkommer. Exponerade parasiter utsätts för en paralys och dör efterhand.


Triklabendazol är en flundricid tillhörande gruppen benzimidazoler. Det är väl känt att avmaskningsmedel av benzimidazoltyp selektivt binder till ß-tubulin. Härigenom orsakas en depolymerisering av mikrotubuli, med påföljande störningar i mikrotubuliberoende processer hos maskarna.


Farmakokinetiska egenskaper

Moxidektin distribueras till alla kroppens vävnader, men till följd av dess lipofila egenskaper koncentreras den selektivt i fettvävnad. Moxidektin metaboliseras genom hydroxylering och den enda signifikanta eliminationsvägen är via faeces.

Följande farmakokinetiska parametrar uppmättes vid administrering av den finala formuleringen:

AUCtot 58 ng*dag/ml, Cmax 12 ng/ml, Tmax 6 timmar och halveringstid i plasma 3,5 dagar.

Större delen av en oral dos triklabendazol given till råtta, får, get och kanin elimineras via faeces efter 6 – 10 dagar i ometaboliserad form eller som gallprodukter. Utsöndringen via urin är minimal. Huvudmetaboliterna i plasma är sulfon, sulfoxid, keton och 4-hydroxitriklabendazolderivat. När triklabendazol administrerades i form av den färdiga kombinationsprodukten, erhölls följande farmakokinetiska parametrar för den aktiva metaboliten triklabendazolsulfoxid: AUCtot 608 µg•tim/ml, Cmax 10 µg/ml, Tmax 21 timmar och halveringstid i plasma 20 timmar.


Miljöegenskaper

Moxidektin uppfyller kriterierna för en (mycket) persistent, bioackumulerande och toxisk (PBT) substans. Särskilt i studier av akut och långvarig toxicitet på alger, kräftdjur och fisk, visade sig moxidektin vara giftigt för dessa organismer, vilket gav följande effektmått:


Organism

EC50

NOEC

Alger

S. capricornutum

>86,9 μg/l

86,9 μg/l

Kräftdjur (vattenloppor)

Daphnia magna (akut)

0,0302 μg/l

0,011 μg/l

Daphnia magna (reproduktion)

0,0031 μg/l

0,010 μg/l

Fisk

O. mykiss

0,160 μg/l

Ej fastställt

L. macrochirus

0,620 μg/l

0,52 μg/l

P. promelas (tidiga levnadsstadier)

Ej relevant

0,0032 μg/l


Cyprinus carpio

0,11 μg/l

Ej fastställt

EC50: koncentrationen som resulterar i att 50 procent av individerna i de testade arterna påverkas negativt, dvs. både mortalitet och sub-letala effekter.

NOEC: den koncentration i studien vid vilken inga effekter observeras.


Detta tyder på att när moxidektin tillåts komma ut i vattendrag, kan detta ha en grav och varaktig påverkan på vattenlevande organismer. För att reducera denna risk måste alla försiktighetsåtgärder för användning och destruktion följas.

Indikationer

För behandling av blandinfektioner med nematoder och leverflundra orsakade av moxidektin- och triklabendazolkänsliga stammar av:

Parasit

Vuxna stadier

L4

Inhiberade stadier

NEMATODER

   

Gastro-intestinala nematoder:

   

Haemonchus contortus

Teladorsagia circumcincta

Ostertagia trifurcata

 

Trichostrongylus axei

Trichostrongylus colubriformis

 

Trichostrongylus vitrinus

 

Nematodirus battus

 

Nematodirus spathiger

 

Nematodirus filicolis

  

Strongyloides papillosus

 

 

Cooperia curticei

  

Cooperia oncophora

 

Oesophagostomum columbianum

 

Oesophagostomum venulosum

  

Chabertia ovina

 

Trichuris ovis

  

Luftvägsnematod:

   

Dictyocaulus filaria

  

TREMATODER

   

Leverflundra

Adult stadie

Tidiga immatura stadier

Sena immatura stadier

Fasciola hepatica


Produkten har en kvarstående effekt och skyddar får mot infektion eller reinfektion med följande parasiter under den angivna tidsperioden:

Art

Tidsperiod (dagar)

Teladorsagia circumcincta

35

Haemonchus contortus

35

Kliniska försök, efter experimentell och naturlig infektion, har visat att produkten är effektiv mot vissa benzimidazolresistenta stammar av:

Haemonchus contortus

Teladorsagia circumcincta

Trichostrongylus colubriformis

Cooperia curticei

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något av hjälpämnena.

Försiktighet

Denna produkt skall inte användas för behandling av enstaka infektioner.

Alla djur i besättningen bör behandlas.

Dräktighet och laktation

Denna produkt kan användas till avelsdjur. Se även avsnitt Karenstider.

Biverkningar

Inga kända.

Dosering

Ges som engångsdos med 1 ml oral lösning per 5 kg kroppsvikt, motsvarande 0,2 mg moxidektin per kg kroppsvikt och 10 mg triklabendazol per kg kroppsvikt. Standardutrustning för oral giva till får används.

För att säkerställa en korrekt dosering skall djurens kroppsvikt fastställas så noggrant som möjligt; kontrollera även doseringsutrustningen. Om djuren skall behandlas kollektivt, gruppera dem efter vikt och dosera härefter, allt för att undvika över- eller underdosering.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: 31 dygn

Mjölk: Ej godkänt för användning till tackor som producerar mjölk för humankonsumtion, inklusive sinperioden. Använd inte till tackor som ska producera mjölk för humankonsumtion inom ett år före första lamning.

Interaktioner

Inga kända.

Överdosering

Symptom på överdosering har inte setts vid 3 till 5 gånger den angivna normaldosen. Skulle de dock uppträda överensstämmer de med verkningssätten för moxidektin och/eller triklabendazol.

Symtomen uppträder i form av övergående salivering, depression, slöhet, ataxi och minskat foderintag med början 8-12 timmar efter behandling. Behandling är i regel ej nödvändig och tillfrisknande ses i regel inom 1 - 5 dagar. Specifik antidot finns ej.

Observera

För att minimera risken för resistensutveckling och i förlängningen ineffektiv behandling av parasiter skall följande undvikas:

  • För täta behandlingar och ensidigt användande av avmaskningsmedel tillhörande samma grupp under en längre tid.

  • Underdosering orsakad av en för låg bedömning av djurets vikt, felaktig administrering eller felaktig kalibrering av väginstrument.

Misstänkta fall av resistens mot avmaskningsmedel skall undersökas med tillförlitliga test (t.ex. Faecal Egg Count Reduction Test).


I ett flertal länder har resistens mot makrocykliska laktoner rapporterats hos Teladorsagia hos får. Inom Europa var 2008 resistensutvecklingen mot moxidektin mycket sällsynt; endast ett fall har inrapporterats av en levamisol-, benzimidazol och ivermektin-resistent stam av Teladorsagia circumcincta. Resistens mot triklabendazol har rapporterats för Fasciola hepatica hos får i några europeiska länder. Därför skall användandet av denna produkt baseras på lokal epidemiologisk information för att minska fortsatt selektion mot resistens för antiparasitära substanser. Detta är speciellt viktigt när moxidektin används för att kontrollera resistenta stammar.

Undvik direktkontakt med hud och ögon.

Tvätta händerna efter handhavande av produkten.

Rök, drick eller ät inte under behandlingen.

Använd täta gummihandskar vid behandling.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 6 månader

Förvaring

Förvaras vid högst 25 ºC.

Får ej frysas.


Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Oral lösning 1 mg/ml + 50 mg/ml Klar, gul till brun vätska
1 x 1000 milliliter dunk, säck, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av