Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Aivlosin

Salfarm Scandinavia

Granulat för användning i dricksvatten 625 mg/g
(Vitt granulat.)

Antibakteriella medel för systemiskt bruk, makrolid

Djurslag:
  • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QJ01FA92
  • Viktig information om bipacksedeln

Bipacksedel

Välj förpackning

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:
ECO Animal Health Europe Limited
6th Floor, South Bank House
Barrow Street
Dublin 4
D04 TR29
IRELAND


Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
Cod Beck Blenders Limited
Cod Beck Estate
Dalton
Thirsk, North Yorkshire
YO7 3HR
Storbritannien

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Aivlosin 625 mg/g granulat för användning i dricksvatten för svin

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Aktiv substans:
Tylvalosin (som tylvalosintartrat) 625 mg/g


Vitt granulat

4. INDIKATION(ER)

Behandling och metafylax av porcin proliferativ enteropati (ileit) orsakad av Lawsonia intracellularis.
Förekomst av sjukdomen i flocken ska fastställas innan metafylax sätts in.

5. KONTRAINDIKATIONER

Inga.

6. BIVERKNINGAR

Inga kända.


Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

7. DJURSLAG

Svin

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

För användning i dricksvatten.


Dosen är 5 mg tylvalosin per kg kroppsvikt per dag i dricksvatten under 5 dagar i följd.
Beräkna den totala mängden läkemedel som behövs med formeln:
Total vikt läkemedel i gram = total kroppsvikt för grisar som ska behandlas i

kg x 5/625.
Välj rätt antal och storlek av dospåsar enligt mängden läkemedel som behövs.


Dospåsen med 40 g räcker för att behandla totalt 5 000 kg grisar (t.ex. 250 grisar med en medelkroppsvikt på 20 kg). Dospåsen med 160 g räcker för att behandla totalt 20 000 kg grisar (t.ex. 400 grisar med en medelkroppsvikt på 50 kg). Dospåsen med 400 g räcker för att behandla totalt 50 000 kg grisar (t.ex. 1 000 grisar med en medelkroppsvikt på 50 kg).


För att få fram en korrekt dos kan man behöva bereda en koncentrerad lösning (moderlösning) (t.ex. för att behandla totalt 2 500 kg total grisvikt ska endast 50 % av den beredda moderlösningen som beretts från dospåsen med 40 g användas).


Läkemedlet ska tillsättas till en volym vatten som grisarna dricker upp under en dag. Ingen annan dricksvattenkälla ska vara tillgänglig under behandlingen.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Det veterinärmedicinska läkemedlet kan blandas direkt i dricksvattensystemet eller först blandas som en moderlösning i en mindre mängd vatten, vilken sedan tillsätts i dricksvattensystemet.


När läkemedlet blandas direkt i dricksvattensystemet ska dospåsens innehåll strös över vattenytan och blandas noga tills en klar lösning erhållits (vanligtvis inom 3 minuter).


Vid beredning av en moderlösning ska den maximala koncentrationen vara 40 g läkemedel per 1 500 ml, 160 g läkemedel per 6 000 ml eller 400 g läkemedel per 15 000 ml och lösningen måste blandas i 10 minuter. Efter denna tid påverkar inte en eventuell kvarvarande grumlighet effekten av det veterinärmedicinska läkemedlet.

10. KARENSTIDER

Kött och slaktbiprodukter: 1 dag

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
40 g dospåse: Förvaras vid högst 25 °C.
160 g dospåse: Förvaras vid högst 25 °C.

400 g dospåse: Förvaras vid högst 25 °C.


Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 5 veckor.


Använd inte det veterinärmedicinska läkemedlet efter utgångsdatumet på etiketten efter ”Utg. dat.”


Hållbarhet för medicinerat dricksvatten: 24 timmar.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda varningar för respektive djurslag:
Om grisarna är svårt sjuka och vattenintaget är reducerat ska grisarna behandlas med ett lämpligt veterinärmedicinskt läkemedel i injektionsform.


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:
God hanterings- och hygienpraxis ska följas för att minska risken för återinfektion.


Det är god klinisk praxis att basera behandlingen på känslighetstestning av bakterierna som isolerats från djuret. Om detta inte är möjligt bör terapin baseras på lokal (regional, gårdsnivå) epidemiologisk information om känslighet för målbakterier.


Om det veterinärmedicinska läkemedlet används på ett sätt som avviker från anvisningarna kan det öka risken för utveckling och selektion av resistenta bakterier och minska effektiviteten av behandling med andra makrolider på grund av potentialen för korsresistens.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur
Tylvalosin har visat sig orsaka överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) hos laboratoriedjur därför bör personer som är överkänsliga för tylvalosin undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.


Vid blandning av det veterinärmedicinska läkemedlet och hantering av det medicinerade vattnet ska direktkontakt med ögon, hud och slemhinnor undvikas. Skyddsutrustning som består av ogenomsläppliga handskar samt en halvmask som överensstämmer med europeisk standard EN 149 eller ett andningsskydd för flergångsbruk som överensstämmer med europeisk standard EN 140, med
ett filter som överensstämmer med SS-EN 143 ska användas vid hantering av detta läkemedel. Tvätta kontaminerad hud.
Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna bipacksedeleller etiketten.


Dräktighet och laktation:
Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation hos svin. Ska endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta-riskbedömning.


Laboratoriestudier på djur har inte givit belägg för teratogenisk effekt. Maternell toxicitet hos gnagare har observerats vid doser på 400 mg tylvalosin per kg kroppsvikt och däröver. Hos möss sågs en liten reduktion av fosterkroppsvikten vid doser som orsakar maternell toxicitet.


Överdosering (symtom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt):
Inga tecken på intolerans har observerats hos svin vid upp till 100 mg tylvalosin per kg kroppsvikt per dag i 5 dagar.


Viktiga inkompatibiliteter
Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

Utförlig information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetenshemsida http://www.ema.europa.eu.

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Finns i dospåsar innehållande 40, 160 g eller 400 g granulat. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


Sverige:
Salfarm Scandinavia AB
Florettgatan 29C, 2.Vån
25 467 Helsingborg
Phone: 0046 767 834 910
Fax: 0045 7550 8080
Email: Scan@salfarm.com
www.salfarm.com

Hitta direkt i texten
Av