Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Aivlosin

Salfarm Scandinavia

Granulat för användning i dricksvatten 625 mg/g
(Vitt granulat.)

Antibakteriella medel för systemiskt bruk, makrolid

Djurslag:
  • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QJ01FA92
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: Utförlig information om detta veterinärmedicinska läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu.

Innehåll

Aktiv substans:
Tylvalosin (som tylvalosintartrat) 625 mg/g


Hjälpämnen:

Laktosmonohydrat

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Tylvalosin är ett makrolidantibiotikum. Makrolider är metaboliter eller derivat av metaboliter av markorganismer som erhållits via fermentering. De stör proteinsyntesen genom att bindas reversibelt till 50S-ribosomsubenheten. De betraktas i allmänhet som bakteriostatiska.


Tylvalosin är aktivt mot patogena organismer som isolerats från flera olika djurarter – främst grampositiva organismer och mykoplasma men även vissa gramnegativa organismer, däribland Lawsonia intracellularis. Vid koncentrationer över MIC har in vitro-studier visat att en bakteriedödande effekt av tylvalosin mot stammar av Mycoplasma hyopneumoniae.


Bakterier kan utveckla resistens mot antimikrobiella substanser. Det finns flera mekanismer som ligger bakom resistensutveckling mot makrolidföreningar. Mekanismerna involverar förändring av bindningsstället på ribosomen, (t.ex. kodade av erm-gener), användning av aktiv effluxmekanism (t.ex. på grund av mef-, msr-gener) och produktion av inaktiverande enzymer (t.ex. orsakade av mph-gener). Bakteriell resistens mot makrolider kan vara kromosom- eller plasmidkodad och kan vara överförbar om den associeras med transposoner eller plasmider. I mykoplasma kan resistens vara överförbar om den associeras med mobila genetiska element. Korsresistens inom makrolidgruppen av antibiotika kan inte uteslutas.


Vetenskapliga bevis tyder på att makrolider agerar synergistiskt med värdens immunsystem. Makrolider tycks förstärka fagocyter som dödar bakterier.


Förutom antimikrobiella egenskaper har immunmodulerande och antiinflammatoriska effekter beskrivits för vissa makrolider i experimentella studier. Tyvalosin har visat sig inducera apoptos av porcina neutrofiler och makrofager, främja efferocytos och hämma pro-inflammatorisk produktion av CXCL-8, IL1α och LTB4, samtidigt som de inducerar frisättning av pro-upplösande lipoxin A4 och resolvin D1 in vitro.


Farmakokinetiska egenskaper

Tylvalosintartrat absorberas snabbt efter oral administrering av det veterinär-medicinska läkemedlet.
Tylvalosin fördelas utbrett i vävnaderna med de högsta koncentrationerna i de respiratoriska vävnaderna, galla, intestinal mukosa, mjälte, njure och lever. Tmax för tylvalosin är cirka 2,2 timmar; den terminala halveringstiden för eliminering är cirka 2,2 timmar.


Man har visat att tylvalosin koncentreras i fagocytiska celler och tarmepitelceller. Koncentrationer (upp till 12 gånger) uppnåddes i cellerna (intracellulärt) jämfört med den extracellulära koncentrationen. In vivo-studier har visat att tylvalosin förekommer i högre koncentrationer i slemhinnebeklädnaden i lung- och tarmvävnader jämfört med i plasma.


Den huvudsakliga metaboliten av tylvalosin är 3-acetyltylosin (3-AT), vilken även är mikrobiologiskt aktiv.

Indikationer

Behandling och metafylax av porcin proliferativ enteropati (ileit) orsakad av Lawsonia intracellularis.


Behandling och metafylax av enzootisk pneumoni hos svin orsakad av känsliga stammar av Mycoplasma hyopneumoniae.


Förekomst av sjukdomen i gruppen måste fastställas innan metafylax sätts in.

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Officiella, nationella och regionala antimikrobiella riktlinjer ska beaktas när läkemedlet används.


God hanterings- och hygienpraxis ska följas för att minska risken för återinfektion.


Det är god klinisk praxis att basera behandlingen på känslighetstestning av bakterierna som isolerats från djuret. Om detta inte är möjligt bör terapin baseras på lokal (regional, gårdsnivå) epidemiologisk information om känslighet för målbakterier.


Om det veterinärmedicinska läkemedlet används på ett sätt som avviker från anvisningarna i produktresumén kan det öka risken för utveckling och selektion av resistenta bakterier och minska effektiviteten av behandling med andra makrolider på grund av potentialen för korsresistens.


Ett antibakteriellt medel med en lägre risk för antimikrobiellt resistensurval, om tillgänligt för samma indikation, ska användas som första linjens behandling då känslighetstestning tyder på liknande effekt för denna behandlingsmetod.

Dräktighet och laktation

Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation hos svin. Ska endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta-riskbedömning


Laboratoriestudier på djur har inte givit belägg för teratogenisk effekt. Maternell toxicitet hos gnagare har observerats vid doser på 400 mg tylvalosin per kg kroppsvikt och däröver. Hos möss sågs en liten reduktion av fosterkroppsvikten vid doser som orsakar maternell toxicitet.

Biverkningar

Inga kända.

Dosering

För användning i dricksvatten.


För att säkerställa korrekt dosering ska kroppsvikt fastställas så exakt som möjligt. Vattenkonsumtion ska övervakas och koncentrationen av läkemedlet justeras vid behov för att undvika underdosering.


Läkemedlet ska tillsättas till en volym vatten som grisarna dricker upp under en dag. Ingen annan dricksvattenkälla ska vara tillgänglig under behandlingen.


Porcin proliferativ enteropati (ileit) orsakad av Lawsonia intracellularis

Dosen är 5 mg tylvalosin per kg kroppsvikt per dag i dricksvatten under 5 dagar i följd.


Beräkna den totala mängden läkemedel som behövs med följande formel:


Total vikt läkemedel i gram = total kroppsvikt för den tyngsta grisen som ska behandlas i

kg antalet grisar x 5/625.


Välj rätt antal dospåsar enligt mängden läkemedel som behövs.


Dospåsen med 40 g räcker för att behandla totalt 5 000 kg grisar (t.ex. 250 grisar där den tyngsta grisen väger 20 kg) under en dag.
Dospåsen med 160 g räcker för att behandla totalt 20 000 kg grisar (t.ex. 400 grisar där den tyngsta grisen väger 50 kg) under en dag.
Dospåsen med 400 g räcker för att behandla totalt 50 000 kg grisar (t.ex. 1 000 grisar där den tyngsta grisen väger 50 kg) under en dag.


Enzootisk pneumoni hos svin orsakad av känsliga stammar av Mycoplasma hyopneumoniae.

Dosen är 10 mg tylvalosin per kg kroppsvikt per dag i dricksvatten under 5 dagar i följd.


Beräkna den totala mängd läkemedel som behövs med följande formel:


Total vikt läkemedel i gram = total kroppsvikt för grisar som ska behandlas i kg x 10/625.


Välj rätt antal dospåsar enligt mängden läkemedel som behövs.


Dospåsen med 40 g räcker för att behandla totalt 2 500 kg grisar (t.ex. 125 grisar där den tyngsta grisen väger 20 kg) under en dag.

Dospåsen med 160 g räcker för att behandla totalt 10 000 kg grisar (t.ex. 200 grisar där den tyngsta grisen väger 50 kg) under en dag.

Dospåsen med 400 g räcker för att behandla totalt 25 000 kg grisar (t.ex. 500 grisar där den tyngsta grisen väger 50 kg) under en dag.


Blandningsanvisningar:
För att uppnå en korrekt dos ska exakt och ordentligt kalibrerad utrustning användas för att väga upp den mängd läkemedel som krävs.


Det veterinärmedicinska läkemedlet kan blandas direkt i dricksvattensystemet eller först blandas som en moderlösning i en mindre mängd vatten, vilken sedan tillsätts i dricksvattensystemet.


När läkemedlet blandas direkt i dricksvattensystemet ska dospåsens innehåll strös över vattenytan och blandas noga tills en klar lösning erhållits (vanligtvis inom 3 minuter).


Vid beredning av en moderlösning ska den maximala koncentrationen vara 40 g läkemedel per 1 500 ml, 160 g läkemedel per 6 000 ml eller 400 g läkemedel per 15 000 ml vatten och lösningen måste blandas i 10 minuter. Efter denna tid påverkar inte en eventuell kvarvarande grumlighet effekten av det veterinärmedicinska läkemedlet.


Bered endast den mängd medicinerat dricksvatten som behövs för att täcka de dagliga behovet.
Medicinerat dricksvatten ska bytas ut en gång per dygn.


Efter att medicineringsperioden är avslutad ska vattentillförselsystemet rengöras noggrant för att undvika intag av subterapeutiska mängder av den aktiva substansen.


Som ett komplement till medicinering ska goda skötsel- och hygienrutiner införas för att minska risken för infektion och för att kontrollera utvecklingen av resistens.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: 2 dygn.

Interaktioner

Inga kända.

Överdosering

Inga tecken på intolerans har observerats hos grisar vid upp till 100 mg tylvalosin per kg kroppsvikt per dag under 5 dagar.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Om grisarna är svårt sjuka och vattenintaget är reducerat ska grisarna behandlas med ett lämpligt veterinärmedicinskt läkemedel i injektionsform förskrivet av en veterinär. Vid den rekommenderade dosen reduceras lunglesioner och kliniska tecken men infektion med Mycoplasma hyopneumoniae elimineras inte.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tylvalosin orsakar överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) hos laboratoriedjur. Därför bör personer som är överkänsliga mot tylvalosin undvika kontakt med detta läkemedel.


Vid blandning av det veterinärmedicinska läkemedlet och hantering av det medicinerade vattnet ska direktkontakt med ögon, hud och slemhinnor undvikas. Skyddskläder bestående av ogenomsläppliga handskar samt antingen en halvmask för engångsbruk som överensstämmer med europeisk standard EN 149 eller en gasmask för flergångsbruk som överensstämmer med europeisk standard EN 140,
med ett filter som överensstämmer med SS-EN 143 ska användas när produkten blandas. Tvätta kontaminerad hud.
Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning
40 g dospåse - 3 år.
160 g dospåse - 2 år.
400 g dospåse - 2 år.


Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 5 veckor.
Hållbarhet för medicinerat dricksvatten: 24 timmar

Förvaring

Förvaras vid högst 25 °C.

Förpackningsinformation

Granulat för användning i dricksvatten 625 mg/g Vitt granulat.
160 gram dospåse, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av