Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

LEUCOGEN

Virbac

Injektionsvätska, suspension
(Tillhandahålls för närvarande ej) (opalskimrande)

Immunologiska medel för kattdjur. Inaktiverat viralt vaccin för katter.

Djurslag:
  • Katt
ATC-kod: QI06AA01
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 26-10-2018. Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Innehåll

Per dos på 1 ml:

Aktiv substans:


Minsta mängd renat p45 FeLV-hölje antigen

102 µg

Adjuvans:


3% aluminiumhydroxidgel uttryckt i mg Al3+

1 mg

Renat extrakt av Quillaja saponaria

10 µg

Hjälpämne:


Buffrad isotonisk lösning upp till

1 ml

Andra hjälpämnen:

Natriumklorid

Vattenfri dinatriumfosfat

Kaliumdivätefosfat

Aluminiumhydroxid

Quillaja saponaria

Egenskaper

Immunologiska egenskaper

Vaccin mot felin leukemi.

Vaccinet innehåller renat p45 FeLV-hölje antigen, utvunnet genom genetisk rekombinering av E. coli stammen. Den antigena suspensionen har som adjuvanser en aluminiumhydroxidgel och ett renat Quillaja saponaria extrakt.

Indikationer

För aktiv immunisering av katter från 8 veckors ålder mot felin leukemi för att förebygga ihållande viremi och kliniska tecken på sjukdom.


Immunitetens insättande har visats från: 3 veckor efter grundvaccination.


Efter grundvaccinering, varar immuniteten ett år för alla komponenter.


Efter en första boostervaccinering ett år efter grundvaccination har en immunitet på 3 år visats.

Försiktighet

Avmaskning minst 10 dagar innan vaccinering rekommenderas.

Endast felint leukemivirus (FeLV)-negativa katter bör vaccineras. Därför bör katten testas för närvaro av FeLV före vaccinering.

Dräktighet och laktation

Skall inte användas till dräktiga katter.

Användning rekommenderas inte under laktation.

Biverkningar

En måttlig och övergående lokal reaktion (<2 cm) observeras vanligtvis efter första injektionen. Denna lokala reaktion kan vara ett ödem, en svullnad eller en knuta och försvinner spontant inom 3 till 4 veckor, som längst. Efter andra injektionen, och efterföljande administrering, minskas denna reaktion märkbart.

Vanliga övergående tecken efter vaccinering kan också uppträda, t. ex. hypertermi (som varar 1 till 4 dagar), apati, matsmältningsproblem.

Palpationssmärta, nysning eller konjunktivit kan förekomma i ovanliga fall. Dessa symtom försvinner utan behandling.

Anafylaktiska reaktioner har rapporterats i mycket ovanliga fall. I händelse av anafylaktisk chock bör lämplig symtomatisk behandling ges.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

  • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

  • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

  • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

  • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

  • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

Subkutan användning.


Skaka flaskan varsamt och administrera en dos (1 ml) av läkemedlet subkutant i enlighet med följande vaccinationsprogram.


Grundvaccination:

  • första injektion till kattungar från 8 veckors ålder - andra injektion 3 till 4 veckor senare.

Antikroppar som fåtts från modern kan ha en negativ effekt på immunresponsen till vaccinet. I fall där antikroppar från modern förväntas vara närvarande kan en tredje injektion från 15 veckors ålder vara lämpligt.


Revaccinering:

Efter en första boostervaccination ett år efter grundvaccinationen kan efterföljande vaccinationer utföras med intervaller på tre år.

Interaktioner

Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan blandas med och ges tilsammans med FELIGEN CRP eller FELIGEN RCP. Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Inga andra biverkningar observerades efter administrering av en överdos (2 doser) av läkemedlet än de som nämnts i avsnitt Biverkningar med undantag för lokala reaktioner som varar längre (5 till 6 veckor som längst).

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Vaccinera endast friska djur.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: använd omedelbart

Förvaring

Förvaras och transporteras kallt (2°C – 8°C). Får ej frysas.

Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Information om förpackningar saknas för denna produkt

Hitta direkt i texten
Av