Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

EQUIOXX

Receptstatus
Ceva Animal Health

Oral pasta 8,2 mg/g
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Vit till benvit pasta)

Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (coxiber)

Djurslag:
  • Häst
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AH90

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France.


Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

MERIAL

4 Chemin du Calquet

31000 Toulouse

France.


Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

EQUIOXX 8.2 mg/g oral pasta för häst

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Firocoxib 8,2 mg/g

4. INDIKATION(ER)

Smärtlindring, inflammationshämning och reduktion av hälta i samband med osteoartrit hos häst.

5. KONTRAINDIKATIONER

Skall inte användas till djur med gastrointestinala störningar eller blödningar, nedsatt lever-, njur- eller hjärtfunktion eller till djur med blödningsrubbningar.

Skall inte användas till djur i avel, dräktiga eller lakterande djur.

Skall inte användas samtidigt med kortikosteroider eller andra NSAID.

6. BIVERKNINGAR

Lesioner (sår) i munslemhinnan och kring munnen kan i sällsynta fall observeras hos behandlade djur. Dessa lesioner är i allmänhet lindriga och försvinner utan behandling, men orala lesioner kan vara associerat med salivering och läpp- och tungödem.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Häst

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

0,1 mg firocoxib per kg kroppsvikt en gång om dagen i upp till 14 dagar.

Ges via munnen.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

För att administrera EQUIOXX vid dosen 0,1 mg firocoxib per kg, kall sprutans kolv ställas in på rätt dos för hästens vikt. Varje dosmarkering på sprutans kolv ger tillräckligt med firocoxib för att behandla 100 kg kroppsvikt. Innehållet i en spruta räcker till en behandling av en häst som väger 600 kg. Kroppsvikten skall bestämmas så noggrant som möjligt för att säkerställa korrekt dosering och undvika överdosering.

För att administrera rätt dos firocoxib, lås upp kolvringen på sprutans kolvstång genom att vrida den ¼ varv. För kolvringen längs kolvstången till dosmarkeringen motsvarande hästens vikt. Kolvringen låses därefter genom att vridas ¼ varv. Kontrollera att kolvringen är låst.

Tillse att hästens mun är fri från foderrester. Tag av plastlocket och stick in sprutan mellan lanerna. Tryck ut pastan på tungbasen.

10. KARENSTIDER

Karenstid: Kött och slaktbiprodukter: 26 dagar.

Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Sätt tillbaka locket efter användning.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

Hållbarhet efter det att sprutan öppnats första gången: 3 månader.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda varningar för respektive djurslag:

Om biverkningar inträffar bör behandlingen avbrytas och veterinär rådfrågas. Undvik behandling av dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur då en potentiellt ökad risk för njurtoxicitet föreligger. Samtidig behandling med potentiellt njurtoxiska läkemedel bör undvikas.

Skall inte användas till djur yngre än 10 veckor.

Överskrid inte rekommenderad dos eller behandlingstid.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Undvik kontakt med ögon och hud. Vid kontakt med ögon eller hud, skölj omedelbart med vatten.

Tvätta händerna efter användning.

Liksom för övriga läkemedel som hämmar COX-2, skall gravida kvinnor och kvinnor som försöker bli gravida undvika kontakt med preparatet, alternativt använda skyddshandskar för engångsbruk vid administrering.


Dräktighet och digivning:

Det saknas data över användning under dräktighet hos häst. Skall därför inte användas till djur i avel, dräktiga eller lakterande djur.


Andra läkemedel och EQUIOXX:

Andra NSAID, diuretika och substanser som har hög proteinbindning kan konkurrera om bindning och därmed orsaka toxiska effekter. Skall ej ges tillsammans med kortikosteroider eller andra NSAID.

Förbehandling med andra antiinflammatoriska läkemedel kan resultera i ytterligare eller ökad frekvens av biverkningar. En behandlingsfri period skall därför iakttas efter behandling med dessa preparat. Vid bestämning av den behandlingsfria perioden skall det första läkemedlets farmakologiska egenskaper beaktas.

Samtidig behandling med läkemedel som påverkar det renala flödet, t.ex. diuretika, skall övervakas kliniskt. Samtidig behandling med potentiellt njurtoxiska läkemedel bör undvikas då en ökad risk för njurtoxicitet kan föreligga.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

29.06.2017

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Firocoxib är ett icke-steroidalt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) tillhörande gruppen coxiber. Firocoxib verkar genom selektiv hämning av cyklooxygenas-2 (COX-2)-medierad prostaglandinsyntes.


Den orala pastan finns i följande förpackningsstorlekar:

  • 1 kartong innehållande 1 spruta

  • 1 kartong innehållande 7 sprutor

  • 1 kartong innehållande 14 sprutor

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

Hitta direkt i texten
Av