Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Effipro

Virbac

Spot-on, lösning 50 mg
(Tillhandahålls ej) (genomskinlig, färglös till gulaktig)

Insekticid och akaricid mot fästingar och loppor

Djurslag:
  • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QP53AX15
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-04-24.

Innehåll

En 0,5 ml pipett innehåller fipronil 50 mg, butylhydroxianisol E320 0,1 mg, butylhydroxitoluen E321 0,05 mg, benzylalkohol , dietylenglykolmonoetyleter.

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Fipronil är en insekticid och akaricid som tillhör fenylpyrozolfamiljen. Den verkar genom att inhibera GABA-komplexet genom bindning till kloridkanalen och därigenom blockera den pre- och postsynaptiska överföringen av kloridjoner över membran. Detta resulterar i okontrollerad aktivitet i det centrala nervsystemet, vilket leder till döden för insekter och kvalsterdjur.
Fipronil har såväl insekticid som akaricid effekt vid angrepp av loppor (Ctenocephalides spp) och fästingar (Rhipicephalus spp, Dermacentor spp, Ixodes spp. även Ixodes ricinus) hos katt. Loppor dödas inom 24 timmar. Fästingar avdödas oftast inom 48 timmar efter kontakt med fipronil, men om fästingar av vissa arter species (Rhipicephalus sanguineus och Ixodes ricinus) finns närvarande då produkten appliceras, kommer inte alla fästingar att avdödas inom 48 timmar.


Farmakokinetiska egenskaper

In vitro, metaboliseras fipronil huvudsakligen till sulfonderivat. Detta kan dock vara av låg relevans ”in vivo” då katter endast absorberar små mängder fipronil. Koncentrationerna av fipronil på pälsen minskar med tiden.

Indikationer

Behandling av loppor (Ctenocephalides spp.) och fästingar (Dermacentor reticulatus).


Produkten har en kvarstående insekticid effekt i upp till 5 veckor mot loppor (Ctenocephalides felis). Produkten har en kvarstående akaricid effekt i upp till 2 veckor mot fästingar (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus).
Om vissa fästingarter (Rhipicephalus sanguineus och Ixodes ricinus) finns närvarande då produkten appliceras kan eventuellt en del fästingar överleva i mer än 48 timmar.


Kan användas som en del av behandlingsstrategin för loppallergidermatit, som diagnosticerats av veterinär.

Kontraindikationer

Skall inte användas på kattungar under 2 månaders ålder och/ eller kattungar som väger under 1 kg, då tillgängliga data saknas.
Skall inte användas till sjuka djur (t ex systemisk sjukdom, feber) eller djur i konvalescens.
Skall inte användas på kanin då detta kan orsaka biverkningar och död.
Använd inte produkten vid känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller några av hjälpämnena.

Försiktighet

Undvik kontakt med djurets ögon. Vid ögonkontakt skölj ögat omedelbart med rikliga mängder vatten.


Applicera inte på sår eller skadad hud.

Dräktighet och laktation

I laboratoriestudier med fipronil har inga teratogena eller embryotoxiska effekter påvisats.
Det finns inga studier på produktens effekter på dräktiga eller digivande katter. Bör endast användas på dräktiga eller digivande katter då detta rekommenderats av veterinär efter en risk/nytta bedömning.

Biverkningar

Om det behandlade djuret slickar sig kan en kort period av hypersalivering observeras vilket framför allt beror på bärarsubstansens egenskaper.
I sällsynta fall har övergående hudreaktioner vid applikationsstället (squamosis, lokal alopeci, lokal pruritus, erytema) och generell pruritus eller alopeci rapporterats.


I undantagsfall har hypersalivering, reversibla neurologiska symptom (hyperestesi, depression, oro), kräkningar eller respiratoriska symptom observerats efter behandling.

Dosering

Enbart för utvärtes bruk.
Administreras genom topikal administration på huden. 1 pipett innehållande 0.5 ml per katt.


Administreringssätt:


Termoformade pipetter:
Håll pipetten upprätt. Slå ett finger mot den smala delen av pipetten så att innehållet lägger sig i den breda delen. Vrid av “snap-off “ locket längs med den perforerade linjen.


Dela på djurets päls så huden blottas. Placera pipettspetsen mot huden och tryck försiktigt flera gånger på pipetten så att innehållet töms ut. Upprepa denna procedur vid en eller flera ställen längs med djurets rygg, helst vid huvudbasen och mellan skulderbladen.

administrering

(Observera: utformningen av de marknadsförda pipetterna kan variera och därmed skiljer sig även bilderna på de marknadsförda förpackningarna/bipacksedlarna.)


Polypropylen pipetter:
Avlägsna pipetten från blister förpackningen. Håll pipetten upprätt, vrid och dra loss locket. Vänd locket och fäst den motsatta sidan av locket på pipetten. Vrid locket för att bryta förseglingen, avlägsna sedan locket från pipetten.


Dela på djurets päls så att huden blottas. Placera pipetten mot huden och kläm pipetten flera gånger så att innehållet töms ut. Upprepa denna procedur vid en eller flera ställen längs med djurets rygg, helst vid huvudbasen och mellan skulderbladen.

användning av pipett

Det är viktigt att produkten endast appliceras på ställen där djuret inte kan slicka bort den och att se till att djuren inte slickar varandra direkt efter behandling.


Se till att undvika onödig uppblötning av pälsen med produkten då detta orsakar att pälsen blir klibbig vid applikationsstället. Skulle detta ske, kommer detta att försvinna inom 24 timmar efter applikationen.


Vita beläggningar kan ses vid applikationsstället i upp till 48 timmar efter applicering.


Behandlingsschema:


För optimal kontroll av lopp och/eller fästing angrepp, skall behandlingsrekommendationer baseras på det lokala epidemiologiska läget.


Då det saknas säkerhetsstudier, bör behandling ske med minst 4 veckors mellanrum.

Överdosering

Inga oönskade effekter observerades i säkerhetsstudier på katter över 2 månader som väger över 1 kg behandlade med fem gånger den terapeutiska dosen (daglig rekommenderad dos i fem dagar), förutom ett fall av klåda och kräkningar. Risken för biverkningar (se sektion Biverkningar) kan öka vid överdosering.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Loppor finns ofta i loppangripna djurs omgivning (till exempel sovkorgar, mattor och möbler). Djurens omgivning bör därför också behandlas med en lämplig insekticid och dammsugas regelbundet vid kraftiga loppangrepp och när behandlingen startar.


Produkten förhindrar inte fästingar från att sätta sig på djuret. Om djuret behandlats innan den exponeras för fästingar, kommer fästingar att avdödas inom 24- 48 timmar efter att den satt sig. Detta sker oftast innan fästingen når maximal storlek, vilket minimerar men utesluter inte risk för smitta. Då fästingen dött, ramlar den ofta av djuret, fästingar som inte lossnar kan avlägsnas med ett lätt ryck.


Det rekommenderas att undvika frekventa bad eller schamponering eftersom vidhållandet av produktens effektivitet i dessa fall inte testats.


Vid behandling av loppallergidermatiter, rekommenderas behandling en gång i månaden av den allergiska patienten och övriga katter i hushållet.


För optimal kontroll av lopproblem i hushåll med flera djur, skall alla hundar och katter i hushållet behandlas med en lämplig insekticid.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Denna produkt kan orsaka irritation på slemhinnor och ögon. Undvik därför kontakt med munhåla och ögon. Vid ögonkontakt skölj ögat omedelbart med rikliga mängder vatten. Om ögonirritation kvarstår sök medicinsk rådgivning och visa produktens bipacksedel.
Undvik att kontaminera fingrar med produkten. Om kontamination av fingrar sker, tvätta händerna med tvål och vatten. Tvätta händerna efter användning.


Under behandling skall användaren inte röka, dricka eller äta.


Människor med känd överkänslighet mot fipronil eller excipienter skall undvika kontakt med den veterinärmedicinska produkten.


Behandlade djur skall inte beröras innan applikationsstället torkat och barn skall ej tillåtas leka med djuret tills applikationsstället torkat. Det rekommenderas att djuret inte behandlas dagtid utan istället på kvällen och att djuret efter behandling inte tillåts sova tillsammans med djurägaren, speciellt inte barn.


Övriga försiktighetsåtgärder

Produkten kan påverka målade, lackade eller andra hushållsytor och möbler.

Förvaring

Förvaras vid högst 30 ºC.
Fuktkänsligt.
Förvaras i originalförpackningen.

Avlägsna ej från blistern förrän vid användning.

Förpackningsinformation

Spot-on, lösning 50 mg (genomskinlig, färglös till gulaktig)
4 styck endosbehållare, receptfri, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av