Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Loxicom

Receptstatus
N-vet

Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml
(Blekt gul injektionsvätska, lösning)

Anti-inflammatoriska och anti-reumatiska produkter, icke-steroider (oxicamer)

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AC06
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-08-22

Innehåll

1 ml innehåller: Meloxikam 5 mg. Etanol, vattenfri 150 mg, meglumin, glycin, poloxamer 188, natriumklorid, glykofurol, natriumhydroxid (för pH justering), saltsyra (för pH justering), vatten för injektionsvätskor.

Egenskaper

Meloxikam är en icke-steroidal antiinflammatorisk substans (NSAID) ur ocicam gruppen som verkar genom inhibition av prostaglandinsyntesen, därigenom utävande en antiinflammatorisk, alagetisk, antiexsudativ och antipyretisk verkan. Det reducerar leukocytinfiltration i inflammerad vävnad. I mindre omfattning hämmar det även kollageninducerad trombocytaggregation. In vitro och in vivo studier har visat att meloxikam inhiberar cyklooxygenas-2 (COX-2) i högre utsträckning än cyklooxygenas-1 (COX-1).


Absorbtion

Efter subkutan administration är meloxikam fullständigt biotillgängligt och maximal plasmakoncentration av 0,73 μg/ml hos hund och 1,1μg/ml hos katt nås efter cirka 2,5 timmar respektive 1,5 timmar efter injektion.


Distribution

Det föreligger ett lineärt samband mellan administrerad dos och plasmakoncentration för det terapeutiska dosintervallet. Uppskattningsvis 97% av meloxicam binds till plasmaproteiner. Distributionsvolymen är 0,3 l/kg hos hund och 0,09 l/kg hos katt.


Metabolism

Meloxikam återfinnes företrädesvis i plasma och är även en gallexkretionsprodukt medan urin endast innehåller spår av ursprungssubstansen.

Meloxikam metaboliseras till en alkohol, ett syraderivat och ett flertal polära metaboliter. Samtliga metaboliter som förekommer i större mängder har visats vara farmakologiskt inaktiva.


Elimination

Meloxikam elimineras med en halveringstid på 24 timmar hos hund och 15 timmar hos katt. Cirka 75% av administrerad dos elimineras via faeces och resterande del via urinen.

Indikationer

Hund

Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett. Minskning av post-operativ smärta och inflammation efter ortopedisk och mjukdelskirurgi.


Katt

Minskning av post-operativ smärta efter ovariehysterektomi och smärre mjukdelskirurgi.

Kontraindikationer

Skall inte ges till dräktiga eller lakterande djur. Skall ej ges till djur som lider av gastrointestinala sjukdomar som t.ex irritation och blödningar från mage-tarm, störd lever-, hjärt- eller njurfunktion eller blödningstillstånd. Skall ej ges vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Skall ej ges till djur yngre än 6 veckor eller katter under 2 kg.

Försiktighet

Säkerheten vid postoperativ smärtlindring på katt har enbart dokumenterats efter anestesi med tiopental/halotan.


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

I händelse av biverkningar ska behandling upphöra och veterinär konsulteras.

Undvik behandling av dehydrerade, hypovolämiska eller hypotensiva djur eftersom det föreligger en potentiell risk för njurskador. Under anestesi skall övervakning och vätsketerapi ske enligt gängse standard.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet.

Acidentell självinjektion kan ge upphov till smärta. Personer med känd överkänslighet mot icke steroidala antiinflamatoriska läkemedel (NSAID) bör undvika kontakt med denna veterinärmedicinska produkt.

I händelse av accidentell självinjektion, uppsök omgående sjukvården och uppvisa bipacksedel för läkaren.

Dräktighet och laktation

Säkerhet för användning av detta veterinärläkemedel under dräktighet och laktation har ej fastställts (Se avsnitt Kontraindikation).

Biverkningar

Typiska biverkningar för NSAID som förlorad matlust, kräkningar, diarré, blod i avföringen, apati och nedsatt njurfunktion har rapporterats emellanåt. I mycket sällsynta fall har förhöjda leverenzymer rapporterats. Hos hund har blodig diarré, blodiga kräkningar och magsår rapporterats i mycket sällsynta fall.

Hos hundar uppträder denna typ av biverknigar vanligen under första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner när behandlingen upphör. I sällsynta fall kan de vara allvarliga och även fatala. I mycket sällsynta fall kan anafylaktiska reaktioner uppträda. Dessa ska behandlas symptomatiskt.

Dosering

Hund

Muskel- och skelettsjukdomar: 0,2 mg meloxicam/kg kroppsvikt (d v s 0,4 ml/10 kg kroppsvikt) som subkutan engångsdos. Loxicom 1,5 mg/ml oral suspension och Loxicam 0,5 mg/ml oral suspension kan ges för fortsatt behandling med en dosering av 0,1 mg/kg kroppsvikt, 24 timmar efter injektionen givits.


Minskning av postoperativ smärta (under en period av 24 timmar): En subkutan engångsinjektion av 0,2 mg meloxicam/kg kroppsvikt (d v s 0,4 ml/10 kg kroppsvikt) innan kirurgi påbörjas, t ex vid induktion av anastesi.


Katt

Reducering av post-operativ smärta hos katt vid tillfällen då ingen per oral uppföljande behandling är möjlig, t.ex. vildkatter:

En enstaka subkutan injektion med 0,3 mg meloxicam/kg kroppsvikt (0,06 ml/kg kroppsvikt) innan kirurgiskt ingrepp, t ex vid tidpunkten för inducering av anestesi. I detta fall ska ingen oral uppföljande behandling ske.


Reducering av port-operativ smärta hos katt vid tillfällen då administrering av meloxicam avses följas upp med oral behandling:

En enstaka subkutan injektion med 0,2 mg meloxicam/kg kroppsvikt (0,04 ml/kg kroppsvikt) innan kirurgiskt ingrepp, t ex vid tidpunkten för inducering av anestesi.

För uppföljande behandling upp till fem dagar, kan den initiala dosen efter 24 timmar, följas av administrering av Loxicom 0,5 mg/ml oral suspension till katt vid en dosering av 0,05 mg/kg kroppsvikt. Den orala uppföljningsdosen kan ges totalt fyra gånger med 24 timmars intervall.


Särskild vikt ska läggas vid noggrann dosering.


En för ändamålet lämpligt graderad 1 ml spruta ska användas vid administreringen av produkten till katt.


Undvik att förorena produkten i samband med användning.

Interaktioner

Andra NSAID, diuretika, antikoagulantia, aminoglukosid antibiotika och substanser med hög proteinbindningsgrad kan konkurera om bindning och därmed leda till toxiska effekter.

Loxicom ska ej ges samtidigt med andra NSAID eller glukokortikosteroider. Samtidig behandling med potentiellt nefrotoxiska läkemedel bör undvikas. Till djur med anaestetisk risk (äldre individer) bör intravenös eller subkutan vätsketerapi under anaestesin övervägas. När anaestesi och NSAID ges samtidigt kan risk för njurskador ej uteslutas.


Premedicinering med antiinflammatoriska substanser kan medföra ökad risk för biverkningar och därför bör en behandlingsfri period om minst 24 timmar observeras för sådana veterinärmedicinska läkemedel innan behandling utförs.

Vid beräkning av behandlingsfri period ska även hänsyn tas till farmakokinetiska egenskaper hos tidigare använda produkter.

Överdosering

I händelse av överdosering ska symptomatisk behandling inledas.

Hållbarhet

Det veterinärmedicinska läkemedlets hållbarhet i oöppnad förpackning är 18 månader. Hållbarhet efter det att den inre förpackningen öppnats första gången är 28 dagar.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Blekt gul injektionsvätska, lösning
10 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
20 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av