Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Loxicom

Receptstatus
N-vet

Oral suspension 1,5 mg/ml
(Blekt gul oral suspension, genomskinlig droppsäker flaska)

Anti-inflammatoriska och anti-reumatiska produkter, icke-steroider (oxicamer)

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AC06
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-08-22.

Innehåll

1 ml innehåller: Meloxikam 1,5 mg. Natriumbensoat 1,5 mg, glycerol, povidon K30, xantangummi, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, citronsyra, vattenfri, simetikonemulsion, renat vatten.

Egenskaper

Meloxikam är en icke-steroidal antiinflammatorisk substans (NSAID) ur oxicam gruppen som verkar genom inhibition av prostaglandinsyntesen, därigenom utövande en antiinflammatorisk, analgetisk, antiexsudativ och antipyretisk verkan. Det reducerar leukocytinfiltration i inflammerad vävnad. I mindre omfattning hämmar det även kollageninducerad trombocytaggregation. In vitro och in vivo studier har visat att meloxikam inhiberar cyklooxygenas-2 (COX-2) i högre utsträckning än cyklooxygenas-1 (COX-1).


Absorbtion

Meloxikam absorberas fullständigt efter oral administration och maximal plasmakoncentration ses efter cirka 4,5 timmar. När produkten används efter rekommenderad dosering inträder ”steady state” koncentrationer av meloxicam i plasma under andra behandlingsdagen.


Distribution

Det föreligger ett lineärt samband mellan administrerad dos och plasmakoncentration för det terapeutiska dosintervallet. Uppskattningsvis 97% av meloxicam binds till plasmaproteiner. Distributionsvolymen är 0,3 l/kg.


Metabolism

Meloxikam återfinnes företrädesvis i plasma och är även en gallexkretionsprodukt medan urin endast innehåller spår av ursprungssubstansen.

Meloxikam metaboliseras till en alkohol, ett syraderivat och ett flertal polära metaboliter. Samtliga metaboliter som förekommer i större mängder har visats vara farmakologiskt inaktiva.


Elimination

Meloxicam elimineras med en halveringstid på 24 timmar. Cirka 75% av administrerad dos elimineras via faeces och resterande del via urinen.

Indikationer

Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos hund.

Kontraindikationer

Ska ej ges till dräktiga eller lakterande djur.

Ska ej ges till djur som lider av gastrointestinala sjukdomar som t ex irritation och blödningar från mage-tarm, störd lever-, hjärt- eller njurfunktion eller blödningstillstånd. Ska ej ges vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Ska ej ges till djur yngre än 6 veckor.

Dräktighet och laktation

Säkerhet för användning av detta veterinärläkemedel under dräktighet och laktation har ej fastställts (Se avsnitt Kontraindikationer).

Biverkningar

Typiska biverkningar för NSAID som förlorad matlust, kräkningar, diarré, blod i avföringen, apati och nedsatt njurfunktion har rapporterats emellanåt. I mycket sällsynta fall har blodig diarré, blodiga kräkningar, magsår och förhöjda leverenzymer rapporterats.

Denna typ av biverkningar uppträder vanligen under första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner när behandlingen upphör. I sällsynta fall kan de vara allvarliga och även fatala.

Dosering

Oral användning.

Ges tillsammans med foder eller direkt i munnen.

Skakas noga före användning.


Initial behandling utgörs av en engångsdos på 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d v s 1,33 ml/10 kg kroppsvikt) första dagen. Fortsatt behandling består av en oral daglig (med 24 timmars intervall) underhållsdos av 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d v s 0,667 ml/10 kg kroppsvikt).


Vid längre behandling när klinisk respons har kunnat iakttagas (efter >4 dagar) kan dosen anpassas till lägsta effektiva individuella dos med hänsyn tagen till att graden av smärta och inflammation förknippade med kroniska muskuloskeletala tillstånd kan variera över tiden.


Särskild noggrannhet ska iakttas så korrekt dosering erhålls.

Suspensionen kan ges med någon av de två dossprutorna i förpackningen. Sprutorna passar på flaskan och har en kg-kroppsviktsskala som motsvarar underhållsdosen (d v s 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt). För första dagen krävs således dubbla underhållsdosen. Alternativt kan behandling inledas med Loxicom 5 mg/ml injektionsvätska, lösning.


Klinisk respons ses vanligen inom 3-4 dagar. Behandlingen bör avbrytas senast efter 10 dagar om ingen klinisk förbättring har iakttagits.


Undvik kontaminering under användning.

Interaktioner

Andra NSAID, diuretika, antikoagulantia, aminoglukosid antibiotika och substanser med hög proteinbindningsgrad kan konkurera om bindning och därmed leda till toxiska effekter. Loxicom ska ej ges samtidigt med andra NSAID eller glukokortikosteroider.


Premedicinering med antiinflammatoriska substanser kan medföra ökad risk för biverkningar och därför bör en behandlingsfri period om minst 24 timmar observeras för sådana veterinärmedicinska läkemedel innan behandling inleds.

Vid beräkning av behandlingsfri period ska även hänsyn tas till farmakokinetiska egenskaper hos tidigare använda produkter.

Överdosering

I händelse av överdosering ska symptomatisk behandling inledas.

Observera

I händelse av biverkningar ska behandling upphöra och veterinär konsulteras.

Undvik behandling av dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur eftersom det föreligger en potentiell risk för njurtoxicitet.


Personer med känd överkänslighet mot icke steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) bör undvika kontakt med detta veterinärmedicinska läkemedel. I händelse av accidentiellt intag uppsök omgående sjukvården och uppvisa bipacksedel för läkaren.

Hållbarhet

Det veterinärmedicinska läkemedlets hållbarhet i oöppnad förpackning är 18 månader. Hållbarhet efter det att den inre förpackningen öppnats första gången är 6 månader.

Förpackningsinformation

Oral suspension 1,5 mg/ml Blekt gul oral suspension, genomskinlig droppsäker flaska
10 milliliter flaska, receptbelagd
32 milliliter flaska, receptbelagd
100 milliliter flaska, receptbelagd

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av