Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Domosedan® vet.

Receptstatus
Orion Pharma Animal Health

Munhålegel 7,6 mg/ml
(Halvgenomskinlig, blå gel)

Sedativum

Djurslag:
  • Häst
Aktiv substans:
ATC-kod: QN05CM90
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2014-01-16

Innehåll

Aktivt innehållsämne: Detomidin 6,4 mg/ml (motsvarar 7,6 mg/ml detomidinhydroklorid) Hjälpämnen: Briljantblå FCF (E133) 0,032 mg/ml, hydroxipropylcellulosa, propylenglykol, natriumlaurilsulfat, natriumhydroxid (för pH-justering), saltsyra, utspädd (för pH-justering), briljantblå FCF (E133), renat vatten

Egenskaper

Den aktiva substansen hos produkten är detomidin. Den kemiska formeln är 4-(2,3-dimetylbenzyl) imidazolhydroklorid. Detomidin är en alfa-2-adrenoceptoragonist med en central effekt som förhindrar överföringen av noradrenalinöverförda nervimpulser. Djurets medvetandenivå sänks och smärttröskeln ökar. Verkningstiden och sederingnivån är beroende av doseringen. I de undersökningar som har genomförts med den rekommenderade dosen på 40 μg/kg med gel, har tiden för sederingens påbörjan varit uppskattningsvis 30-40 min och sederingens varaktighet 2 till 3 timmar. När detomidin administreras, minskar hjärtfrekvensen. En tillfällig ändring av konduktiviteten i hjärtmuskeln kan förekomma, vilket yttrar sig som partiella atrioventikulära och sinoaurikulära block. Andningsfrekvensen sänks marginellt. För vissa hästar kan svettningar, salivutsöndring och lätta muskeldarrningar förekomma. Partiell, övergående penisprolaps kan förekomma hos hingstar och valacker. Blodglukoskoncentrationen kan ökas tillfälligt.

Vid en dos på 40 μg/kg av produkten, var genomsnittligt Cmax 4,3 ng/ml och tmax var 1,83 timmar (intervall från 1 till 3 timmar). Efter sublingual administrering visades tydliga kliniska tecken på sedering ca 30 minuter efter dosering.


Biotillgängligheten för detomidin som administreras som gel under hästens tunga är ungefär 22%. Om produkten sväljs minskas biotillgängligheten avsevärt.


Eliminering av detomidin sker genom metabolism med en halveringstid på ungefär 1,25 timmar. Metaboliter av läkemedlet elimineras huvudsakligen via urinen.

Indikationer

Sedering för att underlätta icke-invasiva veterinärmedicinska undersökningar och behandlingar (t.ex. införande av magsond, röntgen, tandvård) och lättare skötselåtgärder som att klippa eller sko hästen.

Kontraindikationer

Skall inte användas på allvarligt sjuka djur med hjärtfel eller nedsatt lever- eller njurfunktion. Skall inte användas i kombination med intravenös behandling med potentierade sulfonamider (trimetoprim-sulfa). Skall inte användas vid känd överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

Försiktighet

Hästar som närmar sig eller befinner sig i endotoxisk eller traumatisk chock, eller hästar som lider av hjärtsjukdomar, långt framskriden lungsjukdom eller feber bör endast behandlas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning. Skydda behandlande hästar från extrema temperaturer. Vissa hästar, även om de verkar vara djupt sederade, kan fortfarande reagera på extern stimulans.

Föda och vatten bör inte ges innan läkemedlets effekt har klingat ut.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur


Detomidin är en alfa-2-adrenoceptoragonist, som kan orsaka sedering, sömnighet, sänkt blodtryck och bradykardi hos människor.

Produktrester kan finnas i cylindern eller kolven hos doseringssprutan, eller på hästens läppar efter administrering under tungan.

Produkten kan orsaka lokal hudirritation efter långvarig hudkontakt. Undvik kontakt med slemhinnor och hud. Skyddshandskar bör användas för att förhindra hudkontakt. Eftersom sprutan kan vara indränkt med produkten efter användningen, bör sprutan försiktigt återförslutas och på nytt placeras i den yttre förpackningen för bortskaffning. I händelse av exponering, skölj exponerad hud och/eller slemhinnor omedelbart och noggrant.


Undvik ögonkontakt och i händelse av ofrivillig kontakt, skölj riktligt med rent vatten. Om symptom uppstår, sök läkarhjälp.

Gravida kvinnor bör undvika kontakt med produkten. Uterina kontraktioner och nedsatt blodtryck hos fostret kan uppträda efter systemisk exponering av detomidin.


I händelse av ofrivilligt oralt intagande eller långvarig kontakt med slemhinnor, sök läkarhjälp och visa bipacksedeln för läkaren men KÖR INTE BIL eftersom sedering och blodtrycksförändringar kan förekomma.


Råd till läkare: Detomidin är en alfa-2-adrenoceptoragonist som endast är avsedd för användning på djur. Rapporterade symptom efter ofrivillig human exponering omfattar sömnighet, hypotoni, högt blodtryck, bradykardi, stickningar, domning, smärta, huvudvärk, dåsighet, dilaterade pupiller och kräkningar. Behandlingen bör var understödjande med lämplig intensivbehandling.


Andra försiktighetsåtgärder

Doseringssprutan får endast användas en gång. Delvis använda sprutor skall kasseras.

Dräktighet och laktation

Dräktighet: Skall endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning. Laboratoriestudier på råttor och kaniner har inte givit belägg för teratogena, fetotoxiska eller modertoxiska effekter.

Laktation: Detomidin utsöndras i spårbara mängder i mjölken. Skall endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Biverkningar

Alla alfa-2-adrenoceptoragonister, inklusive detomidin, kan orsaka minskad hjärtverksamhet, förändringar i konduktiviteten hos hjärtmuskeln (vilket har bevisats av partiella atrioventrikulära och sinoaurikulära block), ändringar i andningsfrekvens, ataxi och svettningar. En diuretisk effekt kan observeras 2 till 4 timmar efter behandlingen. Potential för enstaka fall av överkänslighet finns, inkluderade paradoxala reaktioner (excitation). På grund av långvarig sänkning av huvudet under sederingen, kan avsöndring av slem från nosen och i vissa fall ödem från huvud och ansikte observeras. Partiell, övergående penisprolaps kan förekomma hos hingstar och valacker. I ovanliga fall, kan hästar visa tecken på mild kolik efter administrering av alfa-2-adrenoceptoragonister eftersom substanser av denna typ kortvarigt hämmar tarmarnas motilitet.

Vid studier av produkten har följande biverkningar också observerats: övergående erytem vid appliceringsområdet, piloerektion, tungödem, ökad salivutsöndring, ökad urinering, flatulens, epifori, allergiskt ödem, muskeldarrningar och bleka slemhinnor.

Dosering

Produkten administreras under tungan med 40 μg/kg. Doseringssprutan levererar produkten i omgångar på 0,25 ml. Följande doseringstabell tillhandahåller doseringsvolymen som bör administreras för motsvarande kroppsvikt i omgångar på 0,25 ml.


Ungefärlig kroppsvikt (kg)

Doseringsvolym (ml)

150 - 199

1,00

200 - 249

1,25

250 - 299

1,50

300 - 349

1,75

350 - 399

2,00

400 - 449

2,25

450 - 499

2,50

500 - 549

2,75

550 - 600

3,00

Doseringsinstruktioner: Ta på skyddshandskar och avlägsna sprutan från den yttre förpackningen. Samtidigt som du håller i kolven, vrid ringblockeringen på kolven tills ringen kan röra sig fritt upp och ner längs kolven. Positionera ringen på ett sådant sätt att sidan närmast cylindern är vid önskad volymmarkering. Vrid ringen för att säkra den på plats.


Se till att hästens mun inte innehåller något foder. Avlägsna skyddet från sprutans spets och spara för att kunna sätta tillbaka skyddet. För in sprutspetsen i hästens mun från sidan av munnen och placera sprutspetsen under tungan i nivå med mungipan. Tryck ned kolven tills ringblockeringen får kontakt med cylindern så att produkten sprutas in under tungan.


Ta ut sprutan ur hästens mun, sätt tillbaka skyddet på sprutan och lägg tillbaka den i den yttre förpackningen för kassering. Ta av och släng handskarna eller skölj dem i rikligt med vatten.


Vid en betydande feldosering eller sväljning av produkten (t.ex. att hästen spottar ut produkten eller sväljer mer än uppskattningsvis 25 % av den administrerade dosen), bör man försöka att ersätta den förlorade delen omedelbart med noggrannhet så att överdosering undviks. För djur hos vilka den administrerade dosen resulterar i otillräcklig sederingslängd för att kunna fullfölja det avsedda ingreppet, kan det hända att återadministrering av produkten inte är praktisk under ingreppet eftersom den transmukosala absorberingen är för långsam för att förstärka sederingseffekten. Vid sådana tillfällen, kan kanske en läppbrems underlätta. Alternativt kan en veterinär administrera ytterligare injicerbara sedativa läkemedel i enlighet med sitt kliniska omdöme.

Karenstider

Slakt: Häst 0 dygn. Mjölk: Häst 0 dygn.

Interaktioner

Detomidin förstärker effekten hos andra sedativa läkemedel och anestesimedel. Intravenösa potentierade sulfonamider (trimetoprim-sulfa), bör inte användas hos sederade eller sövda djur eftersom potentiellt fatala hjärtarytmier kan uppstå.

Överdosering

Överdosering visar sig huvudsakligen genom fördröjd återhämtning från sederingen. Om återhämtningen fördröjs, bör det säkerställas att djuret kan återhämta sig på ett lugnt och varmt ställe.

Effekterna av detomidin kan elimineras med hjälp av en specifik antidot, atipamezol, en alfa-2-adrenoceptorantagonist.

Observera

Till skillnad från de flesta orala veterinärmedicinska produkter, är det inte meningen att denna produkt ska sväljas. Istället ska den placeras under hästens tunga. När produkten har administrerats, bör djuret få vila på en lugn plats. Innan någon åtgärd påbörjas, bör sederingen ha fått tillräckligt med tid för att verka (ungefär 30 minuter).

Förvaring

Förvara sprutan i ytterkartongen för att skydda mot ljus. Doseringssprutan får endast användas en gång. Delvis använda sprutor skall kasseras.

Förpackningsinformation

Munhålegel 7,6 mg/ml Halvgenomskinlig, blå gel
3 milliliter förfylld spruta, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av