Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Improvac®

Receptstatus
Orion Pharma Animal Health

Injektionsvätska, lösning

Vaccin mot galtlukt

Djurslag:
  • Svin
ATC-kod: QG03XA91
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-03-16

Innehåll

En dos (2 ml) innehåller:


Aktiv substans: Gonadotropinfrisättande faktor (GnRF)-analog-proteinkonjugat min. 300 µg (en syntetisk peptidanalog av GnRF, konjugerad med difteritoxoid), Adjuvans: Dietylaminoetyl (DEAE)-dextran, ett vattenbaserat, icke mineraloljebaserat adjuvans 300 mg. Hjälpämne: Klorkresol, urea och vatten för injektionsvätskor

Egenskaper

Vid vaccination med Improvac erhålls ett immunsvar mot endogen gonadotropinfrisättande faktor (GnRF), en faktor som styr testikelfunktionen via de gonadotropa hormonerna LH och FSH. Det aktiva ämnet i detta vaccin är en syntetiskt framställd GnRF-analog, konjugerad med ett immunogent bärarprotein. Konjugatet är kopplat till en adjuvans, för att öka effekt och duration.


Effekterna av immuniseringen härrör från den reducerade testikelfunktionen som är en följd av nedsatt GnRF-aktivitet. Detta leder till minskad produktion och koncentration av testosteron och andra testikelsteroider, inklusive androstenon, som är en av de substanser som främst ger upphov till galtlukt. Efter den andra vaccinationen kan en minskning av typiskt hangrisbeteende förväntas, som t.ex. bestigning och aggressivitet.


Efter den första dosen är galtarna immunologiskt förberedda, men har kvar full testikelfunktion tills de får den andra dosen. Denna framkallar ett starkt immunsvar mot GnRF och hämmar tillfälligt testikelfunktionen. Detta ger en direkt hämning av androstenonproduktionen och en indirekt minskning av skatolhalterna, genom att den levermetabolismhämmande effekten av andra testikelsteroider begränsas. Denna effekt ses inom en vecka efter behandlingen, men det kan ta upp till 3 veckor att reducera eventuella befintliga koncentrationer av de ämnen som orsakar galtlukt till obetydliga nivåer.

Indikationer

Induktion av antikroppar mot GnRF för att immunologiskt åstadkomma en temporär nedsättning av testikelfunktionen. Används som alternativ till kirurgisk kastrering för att reducera uppkomst av galtlukt orsakad av androstenon, som är den substans som främst ger upphov till galtlukt hos okastrerade hangrisar efter inträdet av puberteten.Som en indirekt effekt kan även skatol, en annan starkt bidragande orsak till galtlukt, minska. Även aggressivt och sexuellt beteende (bestigning) minskar.


Immuniteten (framkallande av anti-GnRF-antikroppar) förväntas inträda inom 1 vecka efter den andra vaccinationen. Sänkta nivåer av androstenon och skatol har påvisats 4-6 veckor efter den andra vaccinationen. Detta återspeglar den tid som behövs för att bryta ned och utsöndra de galtluktsubstanser som fanns redan vid vaccinationstillfället liksom de individuella skillnaderna i immunsvar hos djuren. En minskning av aggressivt och sexuellt beteende kan förväntas inom 1 -2 veckor efter andra vaccination.

Kontraindikationer

Ska inte användas till sogrisar. Ska inte användas till unggaltar, som är avsedda för avel.

Försiktighet

Endast friska djur ska vaccineras. Säkerheten hos Improvac har visats hos hangrisar från 8 veckors ålder. Rekommenderad tid för slakt är 4-6 veckor efter den andra vaccinationen. Om grisarna inte kan slaktas inom denna rekommenderade tidsram, finns stöd från tillgängliga studier för att de fortfarande kan sändas till slakt upp till 10 veckor efter den andra injektionen, med minimal risk för galtlukt. En ökad andel av djuren återgår till normala könsfunktioner efter den tiden.


Eftersom skatolnivåerna inte enbart beror på graden av könsmognad, är det även viktigt att utfodring och hygienrutiner anpassas, för att minska mängden skatol.


Dräktighet och laktation

Ska inte användas till grisar som är avsedda för avel.

Biverkningar

Vid administrering till grisar vid den lägsta rekommenderade åldern (8 veckor) är svullnader om upp till 4 x 8 cm på injektionsstället mycket vanligt förekommande. De lokala reaktionerna försvinner gradvis, men hos 20-30 % av djuren kan de kvarstå i mer än 42 dagar.


Vid administrering till äldre grisar (14-23 veckor gamla) är svullnader om 2-5 cm i diameter på injektionsstället vanliga, och reaktioner på injektionsstället vid slakt är vanliga om den andra vaccinationen ges endast 4 veckor före slakt.


En övergående förhöjning av rektaltemperaturen (post-vaccinationshypertermi) om cirka 0,5°C kan noteras under 24 timmar efter vaccinationen.


I mycket sällsynta fall har anafylaktiska reaktioner (dyspné, kollaps, cyanos och hypersalivering - med eller utan muskelryckningar alternativt kräkning) noterats inom några minuter efter första vaccinationen med en varaktighet om upp till 30 minuter. Ett fåtal av grisarna med anafylaktisk reaktion dog, dock klarade sig det stora flertalet djur utan behandling och dessa tycks inte reagera vid följande vaccinationer.

Dosering

Subkutan användning.


Okastrerade hangrisar, från 8 veckors ålder, ska vaccineras med 2 doser à 2 ml med minst 4 veckors mellanrum. Den andra dosen ges vanligtvis 4-6 veckor före slakt. Om slakten kommer att utföras senare än 10 veckor efter den andra dosen skall en tredje dos ges 4-6 veckor före planerat slaktdatum. Vid misstanke om ofullständig vaccinationsdos ska djuret omedelbart omvaccineras.


Ge dosen genom subkutan injektion i nacken, alldeles bakom örat. Använd en säkerhetsinjektor med kort kanyl som penetrerar vävnaden 12-15 mm. Hos små grisar och grisar yngre än 16 veckor bör man använda en kortare kanyl (5–9 mm) för att undvika intramuskulär deponering eftersom detta kan ge upphov till reaktioner i muskelvävnaden. Notera att vid användning av en säkerhetsinjektor kommer en del av kanylen att vara täckt av kanylskyddet och penetrerar därför inte grisen. Beroende på typ av säkerhetsinjektor kan man trycka den mot huden och på så sätt få kanylen några millimeter djupare in i vävnaden. Detta ska man beakta vid val av lämplig kanyllängd. Kanylen ska riktas vinkelrätt mot hudytan. Undvik att injicera grisar som är våta och smutsiga.


Använd alltid säkerhetssprutan "Sekurus'" - finns att köpa på apotek.

Karenstider

Slakt: Noll dygn.

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel.

Överdosering

Administrering av en dubbel dos av Improvac (4 ml) på 8 veckor gamla smågrisar medför vanligen palpabla reaktioner på injektionsstället. De lokala reaktionerna försvinner gradvis. Övergående ökning av kroppstemperaturen med 0,2-1,7°C observerades under 24 timmar efter vaccinationen, men var åter normal efter två dagar. Djurens allmäntillstånd påverkades inte.

Observera

Oavsiktlig självinjektion kan ge liknande effekter hos människa som hos gris. Dessa kan vara temporär minskning av könshormoner och av reproduktionsförmågan hos både män och kvinnor samt oönskade effekter på graviditet. Risken för att dessa effekter ska uppträda är större efter en andra eller efterföljande oavsiktlig injektion än efter en första injektion.


Läkemedlet får endast användas tillsammans med en säkerhetsinjektor som har ett dubbelt säkerhetssystem med både kanylskydd och en mekanism för att förhindra oavsiktlig hantering av avtryckaren.


Detta läkemedel får inte administreras av gravida kvinnor eller av kvinnor som eventuellt kan vara gravida. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rikliga mängder med vatten. Vid kontakt med huden, tvätta omedelbart med tvål och vatten.


Råd till användaren i händelse av oavsiktlig självinjektion:

Oavsiktlig injektion/självinjektion kan leda till svår smärta och svullnad, särskilt om läkemedlet injiceras i en led eller i ett finger. I sällsynta fall kan det leda till förlust av fingret om man inte kommer under medicinsk vård omedelbart. Vid oavsiktlig självinjektion, tvätta skadestället noggrant med rent, rinnande vatten. Uppsök snabbt läkare, även om endast en mycket liten mängd injicerats, och ta med dig bipacksedeln. Om smärtan kvarstår i mer än 12 timmar efter läkarundersökning, kontakta läkare igen. Administrera inte detta veterinärmedicinska läkemedel i framtiden.

Hållbarhet

Efter första brytning med en steril nål ska flaskan ställas i kylskåp. Öppnad innerförpackning håller 28 dagar vid 2ºC-8ºC. Flaskan kan brytas endast en gång till inom 28 dagar, varefter den kasseras omedelbart efter användning.

Förvaring

Förvaras och transporteras kallt (2ºC-8ºC).

Får ej frysas. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning
1 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
12 x 20 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
10 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av