Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Xeden vet.

Receptstatus
Ceva Animal Health

Tablett 150 mg
(Klöverformad skårad beige tablett, delbar i fyra delar. Smaksatt.)

Antibiotikum av kinolontyp

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QJ01MA90
  • Vad är en FASS VET-text?

Texten nedan gäller för:
Xeden vet. tablett 50 mg och 150 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-12-30.

Innehåll

Aktiv substans:

Xeden vet. 50 mg

En tablett innehåller:

Enrofloxacin 50,0 mg


Xeden vet. 150 mg

En tablett innehåller:

Enrofloxacin 150,0 mg


Hjälpämnen:

Grisleverpulver

Jäst

Mikrokristallin cellulosa

Kroskarmellosnatrium

Kopovidon

Kiseldioxid, kolloidal vattenfri

Hydrerad ricinolja

Laktosmonohydrat

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Enrofloxacin är ett syntetiskt fluorokinolonantibiotikum som utövar sin effekt genom att hämma topoisomeras II, ett enzym som är involverad i den bakteriella replikationsmekanismen.

Enrofloxacin utövar en koncentrationsberoende baktericid effekt, med liknande värden för minimal inhibitionskoncentration och minimal bakteridödande koncentration. Enrofloxacin är även aktiv mot bakterier i vilofas genom förändring av genomträngligheten i det yttre membranens fosfolipidcellvägg.

Enrofloxacin är aktivt mot flera gram-negativa bakterier (Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., och Enterobacter spp. , och Pasteurella multocida) samt mykoplasma och gram-positiva bakterier (Staphylococcus spp och Streptococcus spp).

Pseudomonas aeruginosa är varierande känsliga och uppvisar högre MIC-värden vid känslighet.

Streptokocker, enterokocker, aeroba bakterier kan generellt anses vara resistenta.

Resistens mot kinoloner kan utvecklas genom mutationer i bakteriens gyras-gen och genom förändringar i cellens genomtränglighet gentemot kinoloner.


Farmakokinetiska egenskaper

Enrofloxacin metaboliseras snabbt till den aktiva metaboliten ciprofloxacin.

Efter oral administration, av Xeden vet. 50 mg / Xeden vet. 150 mg (5 mg/kg) till hund:

observerades maximal plasma-koncentrationen av enrofloxacin, 1,72 µg/ml en timme efter administrering.

observerades maximal plasma-koncentration av ciprofloxacin, 0.32 µg/ml 2 timmar efter administrering.

Enrofloxacin utsöndras primärt via njurarna. Huvuddelen av substansen och dess metaboliter återfinns i urinen.

Enrofloxacin distribueras i hela kroppen. Vävnadskoncentrationerna är ofta högre än serumkoncentrationerna. Enrofloxacin passerar blod-hjärnbarriären. Proteinbindningsgraden i serum är 14% hos hund. Halveringstiden i serum är 3-5 timmar hos hund (5 mg/kg). Ca 60 % utsöndras i oförändrad form och resten som metaboliter t ex. ciprofloxacin. Totalclearance är ca 9 ml/minut/kg kroppsvikt hos hund.

Indikationer

Hos hund:

- Behandling av nedre urinvägsinfektioner (med eller utan prostatit) och övre urinvägsinfektioner orsakade av Escherichia Coli eller Proteus mirabilis.

- Behandling av ytlig och djup pyodermi.

Kontraindikationer

Skall inte användas till unga, växande hundar (hundar under 12 månader (små raser) eller under 18 månader (större raser) eftersom produkten kan ge upphov till förändring i epifysbrosket hos växande valpar.

Skall inte användas på hundar som lider av epilepsi, eftersom enrofloxacin kan orsaka stimulans av CNS.

Skall inte användas på hundar med känd överkänslighet mot fluorokinoloner eller till någon av denna produkts andra beståndsdelar.

Skall inte användas vid resistens mot kinoloner eftersom en nästan fullständig korsresistens föreligger till andra kinoloner och en fullständig korsresistens till andra fluorokinoloner.

Skall inte användas med tetracykliner, kloramfenikoler eller makrolider på grund av potentiell antagonistisk verkan.

Se även avsnitt Dräktighet och Interaktioner.

Försiktighet

Fluorokinoloner bör enbart användas för behandling av kliniska tillstånd som har reagerat dåligt, eller förväntas reagera dåligt, på andra klasser av antibiotika.

När det är möjligt ska fluorokinoloner användas baserat på känslighetstest.

Användning av produkten som skiljer sig från instruktionerna i den här produktresumén kan öka förekomsten av bakterieresistens mot fluorokinoloner och kan minska effektiviteten vid behandling med andra kinoloner pa grund av korsresistens.

Officiella och lokala regler för antibiotika bör respekteras när produkten används.

Använd produkten med försiktighet hos hundar med kraftigt nedsatt njur- eller leverfunktion.

Pyoderma är vanligtvis sekundär till en underliggande sjukdom. Det rekommenderas att utreda den underliggande orsaken och att behandla djuret därefter.

Tuggtabletterna är smaksatta. Förvaras utom syn- och räckhåll för djur för att undvika oavsiktligt intag.

Dräktighet och laktation

Användning under dräktighet:

Studier på försöksdjur (råtta, chinchilla) har inte påvisat några bevis på teratogenicitet, fostertoxicitet eller maternelltoxicitet. Används endast efter risk/nyttabedömning av ansvarig veterinär.

Användning under laktation:

Då enrofloxacin passerar över i modersmjölk är användning ej rekommenderad under laktation.

Biverkningar

Möjliga ledbroskförändringar hos växande valpar (se avsnitt Kontraindikationer)

I ovanliga fall har kräkningar och anorexi observerats.

I sällsynta fall, kan överkänslighetsreaktioner förekomma. I föreliggande fall, bör administreringen av produkten avbrytas.

Neurologiska tecken (anfall, skälvningar, ataxi, excitation) kan förekomma.

Dosering

Oral användning

Xeden vet. 50 mg:

5 mg enrofloxacin/kg/dag som daglig engångsdos dvs. en tablett per 10 kg dagligen under:

  • 10 dagar vid nedre urinvägsinfektioner

  • 15 dagar vid övre urinvägsinfektion och vid nedre urinvägsinfektion i kombination med prostatit

  • Upp till 21 dagar vid ytlig pyodermi beroende på klinisk respons

  • Upp till 49 dagar vid djup pyodermi beroende på klinisk respons

Xeden vet. 150 mg:

5 mg enrofloxacin/kg/dag som daglig engångsdos dvs. en tablett per 30 kg dagligen under:

  • 10 dagar vid nedre urinvägsinfektioner

  • 15 dagar vid övre urinvägsinfektion och vid nedre urinvägsinfektion i kombination med prostatit

  • Upp till 21 dagar vid ytlig pyodermi beroende på klinisk respons

  • Upp till 49 dagar vid djup pyodermi beroende på klinisk respons

Behandlingen skall på nytt utvärderas vid bristande klinisk respons efter halva behandlingstiden


Xeden vet. 50 mg

Antal tabletter per dag

Xeden vet. 150 mg

Antal tabletter per dag

Hundens vikt (kg)

1/4


≥ 2 - < 4

1/2


≥ 4 - < 6,5

3/4

1/4

≥ 6,5 - < 8,5

1

1/4

≥ 8,5 - < 11

1 1/4

1/2

≥ 11- < 13,5

1 1/2

1/2

≥ 13,5 - < 17


3/4

≥ 17 - < 25


1

≥ 25 - < 35


1 1/4

≥ 35 - < 40


1 1/2

≥ 40 - < 50


1 3/4

≥ 50 - < 55


2

≥ 55 - < 65

För att försäkra sig om korrekt dosering bör kroppssvikten fastställas så noggrant som möjligt för att undvika underdosering.

Tabletterna är smaksatta och accepteras väl av hundar. De kan administreras direkt i hundens mun eller om det är nödvändigt blandas i maten.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Samtidig användning av flunixin bör noga övervakas av veterinär, eftersom interaktion mellan dessa läkemedel kan leda till biverkningar relaterade till försenad elimination.

Samtidig behandling med teofyllin erfordrar noggrann övervakning eftersom teofyllinnivåerna i plasma kan öka.

Samtidig användning av substanser som innehåller magnesium eller aluminium (såsom antacida eller sukralfater) kan minska upptaget av enrofloxacin. Dessa mediciner bör administreras med två timmars mellanrum.

Använd inte tillsammans med tetracykliner, fenikoler eller makrolider då antagonistiska effekter kan uppstå.

Överdosering

Överdosering kan ge upphov till kräkningar och nervösa besvär (muskeltremor, inkoordination och kramper) vilka gör att behandlingen bör avbrytas

I frånvaro av antidot, tillämpa avgiftningmetoder och ge symptomatisk behandling.

Vid behov, kan administrering av antacida innehållande aluminium eller magnesium eller medicinskt kol användas för att reducera absorbtionen av enrofloxacin.

Litteraturstudier har påvisat inappetens och gastrointestinala störningar vid 10 ggr rekommenderad dos av enrofloxacin givet i 14 dagar till hund. Vid 5 ggr rekommenderad dos enrofloxacin givet till hund i en månad sågs inga intoleranssymtom.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Personer som är överkänsliga för fluorquinoloner ska undvika kontakt med läkemedlet.

Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln.

Tvätta händerna efter hantering av produkten.

Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten.

Hållbarhet

Det veterinärmedicinska läkemedlets hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år

Hållbarhet för delade tabletter: 72 timmar

Delade tabletter bör läggas tillbaka i blisterförpackningen för förvaring.

Delade tabletter som inte använts inom 72 timmar ska kasseras.

Förvaring

Förvaras i orginalförpackningen.

Ljuskänsligt.

Inga särskilda förvaringsanvisningar avseende temperatur.

Förpackningsinformation

Tablett 50 mg Klöverformad skårad beige tablett, delbar i fyra delar. Smaksatt.
10 tablett(er) blister, receptbelagd
Tablett 150 mg Klöverformad skårad beige tablett, delbar i fyra delar. Smaksatt.
2 x 6 tablett(er) blister, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av