Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Profender

Bayer Animal Health

Tablett med modifierad frisättning 3 mg/15 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (brun, benformad med skåra på varje sida)

Anthelmintikum mot rundmask och bandmask

Djurslag:
  • Hund
Aktiva substanser:
ATC-kod: QP52AA51
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
Profender tablett med modifierad frisättning 10 mg/50 mg, 3 mg/15 mg och 30 mg/150 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresume: 2017-10-12.

Innehåll

Varje tablett Profender till små, medelstora resp. stora hundar innehåller: 3 mg, 10 mg resp. 30 mg emodepsid, 15 mg, 50 mg resp. 150 mg prazikvantel, vattenfri kalciumvätefosfat, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kisel, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, povidon, artificiell köttsmak.

Egenskaper

Emodepsid är en semisyntetisk substans som tillhör den nya kemiska gruppen depsipeptider.
Den är aktiv mot rundmaskar (spolmask, hakmask och piskmask). I denna produkt svarar emodepsid för effekt mot Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala och Trichuris vulpis.
Emodepsid verkar vid den neuromuskulära förbindelsen genom att stimulera presynaptiska receptorer tillhörande sekretinreceptorfamiljen, vilket resulterar i paralys och avdödning av parasiterna.


Prazikvantel är ett isokinolinpyrazinderivat som är effektivt mot bandmask sådana som Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus multilocularis och Echinococcus granulosus.
Prazikvantel adsorberas snabbt via parasiternas yta och verkar primärt genom att ändra kalcium (Ca++) permeabiliteten i parasitmembranen. Detta orsakar en allvarlig skada på parasitens integument, kontraktion och paralys, rubbning av ämnesomsättningen och leder slutligen till avdödning av parasiten.

Efter behandling med en dos på 1,5 mg emodepsid och 7,5 mg prazi­kvantel per kg kroppsvikt, har geometriskt medelvärde av maximal plasmakoncentration på 47 µg emodepsid/l och 593 µg prazikvantel/l uppmätts. Maximala koncentrationer uppnåddes 2 timmar efter behandling för de båda aktiva substanserna. Därefter eliminerades de båda aktiva substanserna från plasma med en halveringstid på 1,4 till 1,7 timmar.
Efter oral dosering till råtta ses en distribution av emodepsid till alla organ. Högst koncentration återfinns i fettvävnad. Oförändrad emodepsid och hydroxylerade derivat är de huvudsakliga exkretionsprodukterna. Exkretionen av emodepsid har inte undersökts på hund.
Studier på flera olika djurslag visar att prazikvantel snabbt metaboliseras i levern. De huvudsakliga metaboliterna är monohydroxicyklohexylderivat av prazikvantel. Elimineringen av metaboliter är huvudsakligen renal.

Indikationer

Till hundar som har, eller kan antas ha, parasitära bland­infektioner med rundmask och bandmask av följande arter:


Rundmaskar (Nematoder): Toxocara canis (mogna vuxna, omogna vuxna, L4 och L3), Toxascaris leonina (mogna vuxna, omogna vuxna och L4), Ancylostoma caninum (mogna vuxna och omogna vuxna), Uncinaria stenocephala (mogna vuxna och omogna vuxna), Trichuris vulpis (mogna vuxna, omogna vuxna och L4)


Bandmaskar (Cestoder): Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus multilocularis (mogna vuxna och omogna), Echinococcus granulosus (mogna vuxna och omogna)

Kontraindikationer

Skall ej ges till valpar yngre än 12 veckor eller som väger mindre än 1 kg.

Använd inte vid överkänslighet mot de aktiva substanserna, eller mot något av hjälpämnena.

Försiktighet

Administrera endast till fastande hundar. Till exempel: Fasta över natt om hunden skall behandlas morgonen därpå. Foder skall inte ges förrän 4 timmar efter behandlingstillfället.


Vid pågående infektion med D. caninum kan samtidig behandling mot mellanvärdar, såsom loppor och löss, övervägas för att förhindra infektionsåterfall.


Inga studier har utförts på svårt försvagade hundar eller individer med allvarligt nedsatt njur- eller leverfunktion. Därför skall det veterinärmedicinska läkemedlet endast användas på sådana djur efter en nytta-/risk-bedömning gjord av den ansvarige veterinären.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation

Biverkningar

Övergående, milda störningar i gastro-intestinalkanalen (t.ex. hypersalivering, kräkning) har observerats i mycket sällsynta fall.
Övergående, milda neurologiska störningar (t.ex. tremor, inkoordination) har observerats i mycket sällsynta fall.
Dessa fall tenderade att kännetecknas av icke följsamhet av fastningsrekommendationerna. Tecken på neurologiska störningar kan dessutom vara svårare (t.ex. konvulsion) hos mdr1 mutant (-/-) Collies, Shelties och Australian Shepherds.
Det finns inget känt specifikt motgift.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

  • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

  • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

  • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

  • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

  • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

Profender skall ges i en dos på minst 1 mg emodepsid/kg kroppsvikt och 5 mg prazikvantel/kg kroppsvikt, enligt följande doseringstabell.


En administrering per behandling är tillräcklig.


Kroppsvikt (kg)

Antal tabletter Profender till

Små hundar

1 tablett (15 mg/3 mg) = 3 kg

Medelstora
hundar

1 tablett (50 mg/10 mg) = 10 kg

Stora hundar

1 tablett (150 mg/30 mg) = 30 kg

1 – 1,5

½

  

> 1,5 – 3

1

  

> 3 – 4,5

  

> 4,5 – 6

2

  

> 6 – 10

 

1

 

> 10 – 15

 

 

> 15 – 20

 

2

 

> 20 – 30

  

1

> 30 – 45

  

> 45 – 60

  

2

Administreringssätt: För oral administrering till hundar från 12 veckors ålder och med en vikt på minst 1 kg. Profender-tabletterna är smaksatta med köttsmak och hundar accepterar dem normalt utan någon mat.
Administrera endast till fastande hundar. Till exempel: Fasta över natt om hunden skall behandlas morgonen därpå. Foder skall inte ges förrän 4 timmar efter behandlingstillfället.

Interaktioner

Emodepsid är ett substrat för P-glykoprotein. Samtidig behandling med andra läkemedel som är P-glykoproteinsubstrater/ hämmare (till exempel ivermektin och andra antiparasitära makrocykliska laktoner, erytromycin, prednisolon och ciklosporin) kan ge upphov till farmakokinetiska läkemedelsinteraktioner. Möjliga kliniska konsekvenser av sådana interaktioner har inte undersökts.

Överdosering

Övergående muskulär tremor, inkoordination och nedstämdhet har observerats när den veterinära produkten har givits i dos­er upp till 5 gånger den rekommenderade dosen. Hos mdr1 mutant (-/-) Collies är säkerhetsmarginalen lägre jämfört med den normala hundpopulationen och på dessa hundar har lätt övergående tremor och/eller ataxi tillfälligt observerats efter dubblering av den rekommenderade dosen, hos hundar som fastat enligt rekommendation.
Symtomen var helt reversibla utan någon behandling. Utfodring kan öka incidensen och intensiteten av sådana överdoseringssymptom och enstaka kräkningar kan uppkomma.
Det finns inget känt specifikt motgift.

Observera

Parasitär resistens till en viss klass av antihelmintika kan uppstå vid frekvent och upprepad användning av antihelmintika ur denna klass.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur


Av hygieniska skäl är det lämpligt att tvätta händerna efter att ha gett tabletterna till hunden.
Vid oavsiktlig självmedicinering, speciellt när det gäller barn, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller kartongen.


Echinokockos utgör en risk för människa. Eftersom Echinokockos är en sjukdom som ska anmälas till World Organisation for Animal Health (OIE), måste speciella riktlinjer för behandling och uppföljning följas och säkerhetsåtgärder för människa vidtas från relevant behörig myndighet.

Övrigt

Tabletterna kan delas i två lika stora delar. Oanvända halverade tabletter får ej sparas för framtida bruk och skall destrueras enligt gällande anvisningar.

Förvaring

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Förpackningsinformation

Tablett med modifierad frisättning 10 mg/50 mg (brun, benformad med skåra på varje sida)
2 styck blister, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
24 styck blister, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
Tablett med modifierad frisättning 3 mg/15 mg (brun, benformad med skåra på varje sida)
blister, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
Tablett med modifierad frisättning 30 mg/150 mg (brun, benformad med skåra på varje sida)
2 styck blister, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
24 styck blister, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av