FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

STARTVAC

Hipra

Injektionsvätska, emulsion
(Elfenbensfärgad homogen injektionsvätska, emulsion)

Inaktiverade bakteriella vacciner för bovidae.

Djurslag:
  • Nötkreatur
ATC-kod: QI02AB
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

exten är baserad på veterinär produktresumé: 27/05/2019Utförlig information om detta veterinärmedicinska läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEA:s) hemsida http://www.emea.europa.eu/.

Innehåll

En dos (2 ml innehåller)


Aktiva substanser:

Escherichia coli J5, inaktiverad > 50 RED 60 *

Staphylococcus aureus (CP8) stam SP 140, inaktiverad, uttrycker slemassocierat anitgent komplex (Slime Associated Antigenic Complex, SAAC) > 50 RED 80 **


* RED 60 : Dos som på kanin ger effekt hos 60% av djuren (serologi).

** RED 80 : Dos som på kanin ger effekt hos 80% av djuren (serologi).


Adjuvans

Paraffin, flytande 18,2 mg

Hjälpämne:
Bensylalkohol…………….......................................................... 21 mg
Fullständig förteckning över hjälpämnen:

Bensylalkohol 20 mg

Paraffin, flytande

Sorbitan monooleat

Polysorbat 80

Natriumalginat

Kalciumklorid dihydrat

Simetikon

Vatten för injektion

Egenskaper

Immunologiska medel för bovidae, inaktiverade bakteriella vacciner för bovidae.

För att stumulera aktiv immunitet mot Staphylococcus aureus, koliformer och koagulasnegativa stafylokocker.


Indikationer

För besättningsimmunisering av friska kor och kvigor i mjölkkobesättningar med återkommande juverinflammationer, för att reducera förekomst av subklinisk juverinflammation samt förekomst av, och svårighetsgrad av kliniska tecken på, klinisk juverinflammation orsakad av Staphylococcus aureus, koliformer och koagulasnegativa stafylokocker.


Det fullständiga immuniseringsschemat inducerar immunitet från ungefär dag 13 efter första injektionen till ungefär dag 78 efter tredje injektionen.

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Vaccinera enbart friska djur.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Mycket sällsynta biverkningar:

- Lindriga till måttliga, övergående lokala reaktioner kan uppstå vid administrering av en dos vaccin, enligt biverkningsrapporter som inkommit efter godkännandet. Dessa är vanligtvis: svullnad (upp till i genomsnitt 5 cm2), vilken försvinner inom högst 1 till 2 veckor. I vissa fall kan smärta förekomma på inokulationsstället vilken spontant avtar inom högst 4 dagar.

- En övergående höjning av kroppstemperatur med i genomsnitt ungefär 1°C, hos vissa kor upp till 2°C, kan förekomma inom 24 timmar efter injektion, enligt biverkningsrapporter som inkommit efter godkännandet.

- Reaktioner av anafylaktisk typ kan ske i vissa känsliga djur och vara potentiellt livshotande, enligt biverkningsrapporter som inkommit efter godkännandet. Under dessa förhållanden, bör lämplig och symptomatisk behandling bli administrerad.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:
- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)
- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)
- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)
- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)
- Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

Intramuskulär användning. Injektionerna ska helst ges växelvis på halsen, först på den ena sidan och sedan på den andra sidan. Låt vaccinet uppnå en temperatur av +15º till +25º C före administrering. Skaka före användning.


Administrera en dos (2 ml) genom djup intramuskulär injektion i nackmusklerna 45 dagar före beräknat förlossningsdatum och administrera en månad därefter en andra dos (åtminstone tio dagar före kalvning). En tredje dos bör administreras två månader därefter.


Hela immuniseringsprogrammet ska upprepas vid varje dräktighet.

Karenstider

Noll dygn.

Interaktioner

Data avseende säkerhet och effekt då detta vaccin används tillsammmans med något annat veterinärmedicinskt läkemedel saknas. Ett beslut att använda detta vaccin före eller efter andra veterinärmedicinska produkter måste därmed fattas från fall till fall.

Överdosering

Inga biverkningar utöver de som anges i avsnitt biverkningar observerades efter administration av en dubbel dos vaccin.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Hela besättningen bör immuniseras.
Immunisering ska betraktas som en komponent i ett komplext program för kontroll av juverinflammation som beaktar juvrets alla viktiga hälsofaktorer (t.ex. mjölkningsteknik, hantering vid avvänjning och uppfödning, hygien, nutrition, inhysning, sovplatser, kornas välbefinnande, luft- och vattenkvalitet, hälsoövervakning) och annan skötselpraxis.

Endast friska djur ska immuniseras.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Till användaren:

Denna produkt innehåller mineralolja. Oavsiktlig injektion/självinjektion kan leda till svår smärta och svullnad, särskilt om produkten injiceras i en led eller i ett finger. I sällsynta fallkan det leda till förlust av fingret om man inte kommer under medicinsk vård omedelbart.

Vid oavsiktlig injektion med denna produkt, uppsök snabbt läkare — även om endast en väldigt liten mängd injicerats — och ta med denna information.

Om smärtan kvarstår i mer än 12 timmar efter läkarundersökning, kontakta läkare igen.


Till läkaren:

Denna produkt innehåller mineralolja. Även om små mängder injicerats, kan en oavsiktlig injektion med denna produkt orsaka intensiv svullnad, som till exempel kan leda till ischemisk nekros och även förlust av ett finger. Sakkunniga, SNABBA, kirurginsatser krävs och det kan bli nödvändigt med incision och irrigation av det injicerade området, särskilt om det rör sig om mjukdelar eller senor i ett finger.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 18 månader

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 10 timmar vid förvaring i +15º till +25º C.

Förvaring

Förvars och transporteras kallt (2 till 8 º C). Ljuskänsligt

Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, emulsion Elfenbensfärgad homogen injektionsvätska, emulsion
20 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd
5 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd
5 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd
25 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd
25 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av