Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Nobivac DHP live vet.

(Parallellimporterat)
Receptstatus
Omnidea

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
Avregistreringsdatum: 2011-11-30 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Vaccin mot valpsjuka, hepatit och sjukdom orsakad av parvovirusinfektion hos hund

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Djurslag:
  • Uppgift om djurslag saknas
ATC-kod: QI07AD02
Läs mer om avregistrerade läkemedel
Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten nedan hämtas från den veterinära SPC-texten för Nobivac® DHP live vet., Intervet, förutom avsnittet 2 och 3 som avser Nobivac DHP live vet., Omnidea.

1 NAMN PÅ DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLET

Nobivac DHP live vet., frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Avsnittet gäller för: Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension null

Visa läkemedlets innehåll

3 LÄKEMEDELSFORM

Visa läkemedlets innehåll

4 IMMUNOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: Levande virala vacciner för hund.

ATCvet-kod: QI07AD02


Vaccinet utgöres av frystorkade, levande, avirulenta, homologa stammar av valpsjukevirus (minst 104 TCID50 per dos), adenovirus (minst 104 TCID50 CAV2 per dos) och parvovirus (minst 107 TCID50 CPV 154 per dos), vilka alla tre framställts genom odling på cellinjekultur.


Det kombinerade vaccinet ger upphov till en god antikroppsutveckling mot alla tre viruskomponenterna, vilken är fullt utbildad efter 14-21 dagar.

CAV2-stammen uppvisar en mycket hög serologisk korsreaktivitet mot CAV1-stammen. Biologiskt skiljer sig CAV2 genom en helt annan vävnadstropism än CAV1. CAV2 förökar sig ej i vaskulärt endotel eller lymforetikulär vävnad, utan endast i respirationsepitel. Några hornhinnekomplikationer eller urskiljning av virus via urinen har följaktligen ej påvisats. Visst skydd mot s k kennelhosta, där adenovirus ingår, har visats. CPV 154-stammen har relativt god förmåga att bryta igenom maternal immunitet mot parvovirus eller sjukdom orsakad av parvovirus. Vaccinet ger upphov till ett tillfredsställande immunförsvar på hundar över 10 veckors ålder, som inte befinner sig i inkubationsstadium för endera sjukdomen.


Efter en vaccination utförd vid 13 veckors ålder har skyddande antikroppstitrar demonstrerats efter 32 månader avseende sjukdom orsakad av hundens parvovirus.

5 KLINISKA UPPGIFTER

5.1 Djurslag

Hund.

5.2 Indikationer

Aktiv immunisering av hundar mot valpsjuka, hepatit och sjukdom orsakad av parvovirusinfektion.

5.3 Kontraindikationer

Inga.

5.4 Biverkningar

En diffus svullnad, upp till 5 mm i diameter kan ses vid injektionsstället. Denna svullnad kan ibland vara hård och ömmande och kvarstå upp till tre dagar efter vaccination.

I sällsynta fall kan en övergående förhöjning av kroppstemperatur och/eller en övergående akut överkänslighetsreaktion (anafylaxi) förekomma kort efter vaccination som inkluderar symtom som letargi, ansiktsödem, pruritus, dyspné, kräkningar, diarré eller kollaps.

5.5 Särskilda försiktighetsmått vid användning

Ej relevant.

5.6 Dräktighet och laktation

Kan ges till dräktiga och lakterande djur.

5.7 Interaktioner med andra veterinärmedicinska läkemedel och övriga interaktioner

Data avseende säkerhet och effekt finns tillgängliga för att detta vaccin kan blandas och administreras med inaktiverade vacciner i Nobivac-serien mot rabies och hundleptospiros orsakad av alla eller några av följande serovarer: L. interrogans serogrupp Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogrupp Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogrupp Australis serovar Bratislava, och L.kirschneri serogrupp Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang.


Data avseende säkerhet och effekt finns tillgängliga för att detta vaccin kan administreras under samma dag, men ej blandat, med levande vacciner för intranasal användning i Nobivac-serien mot kennelhosta orsakad av Bordetella bronchiseptica och/eller hundparainfluensavirus.


Data avseende säkerhet och effekt saknas då detta vaccin används med något annat veterinärmedicinskt läkemedel än med de som nämns ovan. Ett beslut om användning av detta vaccin före eller efter något annat veterinärmedicinskt läkemedel måste därför tas från fall till fall.

5.8 Dosering och administreringssätt

Vaccinet skall injiceras subkutant omedelbart efter upplösning med spädningsvätskan.

Dosen är 1,0 ml oavsett ålder och storlek.


Grundvaccination.

En vaccination fr.o.m. 13 veckors ålder.

Då tidigare vaccinationsskydd eftersträvas, ges en första vaccination fr.o.m. 6 veckors ålder följd av en andra vaccination vid tidigast 10 veckors ålder.


Revaccination.

En skyddande immunitet mot valpsjuka, HCC och sjukdom orsakad av parvovirus upprätthålles därefter genom revaccination med 2-3 års intervall.


5.9 Överdosering

Inga särskilda symptom har noterats efter en 10- faldig överdos.

5.10 Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.

5.11 Karenstid

Ej relevant.

5.12 Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Ej relevant.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Blandbarhet

Skall ej blandas med andra injektionsvätskor med undantag av vacciner beskrivna under 4.8.

6.2 Hållbarhet

Det veterinärmedicinska läkemedlets hållbarhet i oöppnad förpackning:2 år.

Färdigställt vaccin skall användas inom 1 timme.

6.3 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

6.4 Förpackningstyp och innehåll

Frystorkat pulver: Flaska av hydrolytisk Typ I glas, försluten med en halogenbutylgummipropp och förseglad med en kodad aluminiumkapsyl.

Spädningsvätska: Flaska av glas, typ I, försluten med en halogenbutylgummipropp och förseglad med en kodad aluminiumkapsyl.


Förpackningsstorlekar:

5 doser; 1x5 (pulver och spädningsvätska).

25 doser; 1x25 (pulver och spädningsvätska).

100 doser; 4x25 (pulver och spädningsvätska).

6.5 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använda veterinärmedicinska läkemedel och avfall

Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7 FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, FÖRORDNANDE, OCH/ELLER ANVÄNDNING

Ej relevant.

8 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Intervet International B.V.

P.O. Box 31

5830 AA Boxmeer

Nederländerna

9 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

11373

10 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 1991-06-20

Förnyat godkännande: 2006-07-06

11 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2014-02-05
Hitta direkt i texten
Av