FASS logotyp
Kontakt

Nobivac DHP live vet.

(Parallellimporterat)
Omnidea

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
Avregistreringsdatum: 2011-11-30 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Vaccin mot valpsjuka, hepatit och sjukdom orsakad av parvovirusinfektion hos hund

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Djurslag:
  • Uppgift om djurslag saknas
ATC-kod: QI07AD02
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
Nobivac® DHP live vet. frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2014-02-05.

Texten nedan hämtas från den veterinära Fass-texten för Nobivac® DHP live vet., Intervet, förutom avsnitten Innehåll och Förpackningsinformation som avser Nobivac DHP live vet., Omnidea.

Innehåll

Avsnittet gäller för: Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Visa läkemedlets innehåll

Egenskaper

Vaccinet utgöres av frystorkade, levande, avirulenta, homologa stammar av valpsjukevirus (minst 104 TCID50 per dos), adenovirus (minst 104 TCID50 CAV2 per dos) och parvovirus (minst 107 TCID50 CPV 154 per dos), vilka alla tre framställts genom odling på cellinjekultur. Det kombinerade vaccinet ger upphov till en god antikroppsutveckling mot alla tre viruskomponenterna, vilken är fullt utbildad efter 14-21 dagar. CAV2-stammen uppvisar en mycket hög serologisk korsreaktivitet mot CAV1-stammen. Biologiskt skiljer sig CAV2 genom en helt annan vävnadstropism än CAV1. CAV2 förökar sig ej i vaskulärt endotel eller lymforetikulär vävnad, utan endast i respirationsepitel. Några hornhinnekomplikationer eller urskiljning av virus via urinen har följaktligen ej påvisats. Visst skydd mot s k kennelhosta, där adenovirus ingår, har visats. CPV 154-stammen har relativt god förmåga att bryta igenom maternal immunitet mot parvovirus eller sjukdom orsakad av parvovirus. Vaccinet ger upphov till ett tillfredsställande immunförsvar på hundar över 10 veckors ålder, som inte befinner sig i inkubationsstadium för endera sjukdomen. Efter en vaccination utförd vid 13 veckors ålder har skyddande antikroppstitrar demonstrerats efter 32 månader avseende sjukdom orsakad av hundens parvovirus.

Indikationer

Aktiv immunisering av hundar mot valpsjuka, hepatit och sjukdom orsakad av parvovirusinfektion.

Kontraindikationer

Inga.

Dräktighet och laktation

Kan ges till dräktiga och lakterande djur.

Biverkningar

En diffus svullnad, upp till 5 mm i diameter kan ses vid injektionsstället. Denna svullnad kan ibland vara hård och ömmande och kvarstå upp till tre dagar efter vaccination. I sällsynta fall kan en övergående förhöjning av kroppstemperatur och/eller en övergående akut överkänslighetsreaktion (anafylaxi) förekomma kort efter vaccination som inkluderar symtom som letargi, ansiktsödem, pruritus, dyspné, kräkningar, diarré eller kollaps.

Dosering

Vaccinet skall injiceras subkutant omedelbart efter upplösning med spädningsvätskan. Dosen är 1,0 ml oavsett ålder och storlek.

Grundvaccination. En vaccination fr o m. 13 veckors ålder. Då tidigare vaccinationsskydd eftersträvas, ges en första vaccination fr o m. 6 veckors ålder följd av en andra vaccination vid tidigast 10 veckors ålder.

Revaccination. En skyddande immunitet mot valpsjuka, HCC och sjukdom orsakad av parvovirus upprätthålles därefter genom revaccination med 2-3 års intervall.

Interaktioner

Data avseende säkerhet och effekt finns tillgängliga för att detta vaccin kan blandas och administreras med inaktiverade vacciner i Nobivac-serien mot rabies och hundleptospiros orsakad av alla eller några av följande serovarer: L. interrogans serogrupp Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogrupp Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogrupp Australis serovar Bratislava, och L.kirschneri serogrupp Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang.


Data avseende säkerhet och effekt finns tillgängliga för att detta vaccin kan administreras under samma dag, men ej blandat, med levande vacciner för intranasal användning i Nobivac-serien mot kennelhosta orsakad av Bordetella bronchiseptica och/eller hundparainfluensavirus.


Data avseende säkerhet och effekt saknas då detta vaccin används med något annat veterinärmedicinskt läkemedel än med de som nämns ovan. Ett beslut om användning av detta vaccin före eller efter något annat veterinärmedicinskt läkemedel måste därför tas från fall till fall.

Överdosering

Inga särskilda symptom har noterats efter en 10-faldig överdos.

Observera

Skall ej blandas med andra injektionsvätskor med undantag av vacciner beskrivna under Interaktioner.

Övrigt

Vaccinationsintyg kan erhållas från Intervet. Färdigställt vaccin skall användas inom 1 timme.

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C).

Förpackningsinformation

MT-nummer 25270
Parallellimporteras från Spanien
NOBIVAC DHP LIVE VET.
Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Hitta direkt i texten
Av