FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nobivac® Ducat vet.

MSD Animal Health Sweden

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Vaccin mot rhinotrakeitvirus och calicivirus hos katt

Djurslag:
  • Katt
ATC-kod: QI06AD03
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
För Nobivac® Ducat vet. Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension finns information om restanmälan hos Läkemedelsverket. Dispens är beviljad. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din veterinär om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Injektionsflaska 25 x 1 dos(er) (vnr 111660)
Dispens beviljad för försäljning av utländsk förpackning avsedd för den polska marknaden. Dispensen gäller längst till och med 2023-03-01.
Veterinära läkemedel omfattas inte av utbytbarhet.
Alternativ förpackning:
Alternativt läkemedel inom annan ATC-grupp:
Startdatum: 2022-09-16
Prognos för slutdatum: 2023-02-23
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresume: 2014-10-24.

Innehåll

Per dos om 1 ml rekonstituerat vaccin: Levande, försvagat felint rinotrakeitvirus, stam G2620A minst 4,8 log10 TCID50*, levande, försvagat felint calicivirus, stam F9 minst 4,6 log10 PFU**, gelatinbaserad stabilisator, fosfatbuffert, sackaros, vatten för injektionsvätskor.

*tissue culture infectious dose

**plaque forming units

Egenskaper

Levande virala vacciner. För stimulering av aktiv immunitet mot felint rinotrakeitvirus och felint calicivirus.

Indikationer

För aktiv immunisering av katter mot felint rinotrakeitvirus (felint herpesvirus typ 1) och felin calicivirusinfektion. Vaccineringen minskar kliniska symtom orsakade av dessa virusinfektioner.

Immunitetens insättande: 4 veckor. Immunitetens varaktighet: 1 år.

Kontraindikationer

Se avsnitt om dräktighet och lakatation..

Försiktighet

Endast friska djur skall vaccineras. Vid vaccination bör man se till att det inte bildas aerosol eftersom vaccinet kan, om det hamnar i kattens näsborrar eller mun, orsaka kliniska symtom i luftvägarna, t.ex. trötthet och illamående. Av samma orsak bör man hindra katten från att slicka injektionsstället.

Dräktighet och laktation

Skall ej användas under dräktighet eller laktation eftersom produktens säkerhet inte har fastställts under dräktighet och laktation.

Biverkningar

En lätt, övergående och ibland ömmande svullnad (≤5 mm) vid injektionsstället kan ses under 1 dygn. En lätt, övergående höjning av rektaltemperaturen kan förekomma och i enstaka fall kan en tillfällig slöhet iakttas under det första dygnet efter vaccination. I sällsynta fall kan vaccinet orsaka överkänslighetsreaktioner (pruritus, dyspné, kräkning, diarré och kollaps).

Dosering

Tillåt den sterila spädningsvätskan som tillhandahålls med vaccinet att anta rumstemperatur. Rekonstituera det frystorkade pulvret aseptiskt med 1 ml av spädningsvätskan. Skaka vaccinet noga efter det att spädningsvätskan tillsatts. 1 ml av det rekonstituerade vaccinet skall ges som subkutan injektion.

Grundvaccination: Katter från 8 veckors ålder ges 2 vaccinationer med 3-4 veckors intervall.

Revaccination: Årligen.

Under grundvaccinationsperioden kan Intervets vaccin som innehåller rabiesantigen, stam Pasteur RIV, användas för att rekonstituera Nobivac Ducat vet., vid den vaccination som görs vid 12 veckors ålder (under förutsättning att denna produkt och kombinationsbehandling är godkänd).

Interaktioner

Data avseende säkerhet och effekt då detta vaccin används tillsammans med något annat saknas, förutom för Intervets vaccin som innehåller rabiesantigen, stam Pasteur RIV, under de förutsättningar då denna produkt och kombinationsbehandling är godkänd. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

En övergående svullnad (≤5 mm) kan uppträda vid injektionsstället under 4–10 dagar. En övergående kroppstemperaturhöjning (<40,8 °C) kan förekomma och i enstaka fall kan en viss slöhet iakttas under det första dygnet efter vaccination.

Observera

Vaccination vid 6 veckors ålder har visat sig vara säkert. Vid oavsiktlig självinjektion uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Vaccinet skall inte blandas med något annat vaccin eller immunologisk produkt än den spädningsvätska som tillhandahålls med produkten eller med Intervets vaccin som innehåller rabiesantigen, stam Pasteur RIV, (under förutsättning att denna produkt och kombinationsbehandling är godkänd).

Hållbarhet

Hållbarhet efter spädning eller beredning enligt anvisning: 30 minuter.

Förvaring

Vaccin: Förvaras i kylskåp (2 °C-8°C). Får ej frysas. Ljuskänsligt.

Spädningsvätska: Kan förvaras vid högst 25 °C om den förvaras avskilt från vaccinet.

Förpackningsinformation

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
5 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd
25 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av