Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Amoxival vet

Ceva Animal Health

Tablett 200 mg
(Rund, beige, skårad tablett delbar i fyra delar, smaksatt)

Amoxicillin

Djurslag:
  • Hund
ATC-kod: QJ01CA04
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
Amoxival vet tablett 200 mg och 400 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-05-19.

Innehåll

Amoxicillin 200,00 mg respektive 400, 00 mg

i form av amoxicillintrihydrat 229,60 mg respektive 459,20 mg

Smakämne med kexsmak innehållande natriumbensoat (E 211)

Inaktiverad jäst (Saccharomyces cerevisae)

Ammoniumglycyrrhizat

Magnesiumstearat

Vattenfri kolloid kiseldioxid

Kroskarmellosnatrium

Mikrokristallin cellulosa

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Amoxicillin har en baktericid verkan; den orsakar förstörelse av de bakteriella cellväggarna, bakterien blir ömtålig, vilket resulterar i att bakterien dör under delningen. Verkan kommer från induktion av en förändring av peptidoglykaner i cellmembranet. Amoxicillin är effektivt mot de flesta Grampositiva bakterier (bortsett från β-laktamasproducerande Staphylococcus-stammar) och mot ett stort antal Gramnegativa bakterier. Det är aktivt mot de flesta anaerober (bortsett från Bacteroides fragilis som producerar β-laktamaser). Bakterier som vanligtvis är känsliga hör till grupperna Streptococcus spp, Staphylococcus spp., Haemophilus spp., Proteus spp., Pasteurella spp och Clostridium spp. Amoxicillin är mindre effektivt mot E. coli bakterier, vilka tenderar att vara resistenta. Den baktericida verkan av amoxicillin in vitro korreleras väl med dess terapeutiska egenskaper in vivo.


Farmakokinetiska egenskaper

Hos hundar är den systemiska biotillgängligheten av amoxicillin runt 60 till 70 %. Amoxicillin har en låg distributionsvolym, en låg grad av proteinbindning (cirka 13 %) och en kort eliminationshalveringstid på cirka 1-2 timmar, vilket bidrar till att en frekvent administrering av läkemedlet krävs.

Efter absorption, uppnås de högsta koncentrationerna av amoxicillin i njurar (urin) och galla, sedan lever, lungor, hjärta och mjälte. Distribution av amoxicillin till cerebrospinalvätskan är låg såvida meningerna inte är inflammerade.

Indikationer

Hund: Behandling av bakteriella infektioner i mag-tarmkanal, respirationsorgan och urogenitalia samt hud och sårinfektioner orsakade av mikroorganismer känsliga för amoxicillin.

Kontraindikationer

Skall inte användas till djur med känd överkänslighet mot amoxicillin eller andra β-laktamer eller något hjälpämne.

Skall ej ges till djur med kraftigt nedsatt njurfunktion, anuri eller oliguri.

Skall inte användas till kanin, marsvin, hamster,ökenråttor eller chinchillor.

Skall inte användas vid infektioner med β-laktamasproducerande bakterier eller när resistens mot β-laktamantibiotika föreligger .

Försiktighet

Officiella, nationella och lokala riktlinjer beträffande korrekt användning av bredspektrumantibiotika medel bör beaktas.

Användning av produkten skall om möjligt baseras på bestämningar av känslighet för antibiotika. Användning av denna produkt på annat sätt än vad som anges i produktresumen kan öka förekomsten av bakterier vilka är resistenta mot amoxicillin. Effekten av behandling med betalaktamantibiotika kan också minska. Försiktighet skall iakttagas vid användning till andra små växtätare än de som nämns i avsnittet Kontraindikationer.

Dräktighet och laktation

Laboratoriestudier på råttor och möss har inte givit belägg för teratogena eller fetotoxiska effekter bortsett från vid höga doser. Det veterinärmedicinska läkemedlet skall användas under dräktighet och laktation först efter risk-nyttabedömning utförd av veterinären.

Biverkningar

Efter administrering kan gastrointestinala symtom (diarré, kräkning) förekomma. Allergiska reaktioner kan någon gång uppträda. Vid allergiska reaktioner skall behandlingen avbrytas.

Dosering

Oral administrering.

10 mg amoxicillin/kg kroppsvikt två gånger dagligen under 5 på varandra följande dagar, eller längre, beroende på klinisk respons.

Tabletterna kan delas på mitten:


Kroppsvikt (kg)

Antal 200 mg tabletter två gånger dagligen

Antal 400 mg tabletter två gånger dagligen

10

0,5

-

20

1

0,5

30

1,5

-

40

2

1

60

-

1,5

80

-

2

Tabletterna är smaksatta och kan ges direkt i munnen eller blandas i maten om nödvändigt. För optimal biotillgänglighet av amoxicillin, är det första administreringssättet att föredra och tabletterna bör då administreras skiljt från fodergiva.

För att uppnå korrekt dosering och undvika underdosering skall kroppsvikten fastställas så riktigt som möjligt.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Den baktericida effekten av amoxicillin kan påverkas vid samtidig användning av bakteriostatiskt verkande antibiotika (makrolider, sulfonamider och tetracykliner).

Penicilliner kan öka effekten av aminoglykosider.

Överdosering

Amoxicillin har mycket låg toxicitet hos domesticerade köttätare. Bortsett från enstaka fall av diarré, som finns rapporterat vid användning av rekommenderad dos, finns det inga biverkningar att vänta sig från en oavsiktlig överdosering. Vid fall av överdosering, skulle ytterligare symtom såsom centralnervös excitation eller kramper kunna förekomma.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga kända.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighet (allergi) vid injektion, inhalering, intag eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner med cefalosporiner och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa ämnen kan ibland vara allvarliga. Personer som är överkänsliga för amoxicillin skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet. Hantera detta läkemedel med stor försiktighet för att undvika exponering, och vidta alla rekommenderad skyddsåtgärder. Om du utvecklar symtom efter en exponering, såsom hudutslag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Svullnad i ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter, är mer allvarliga symtom och kräver akut medicinsk vård. Tvätta händerna efter administrering.

Hållbarhet

Det veterinärmedicinska läkemedlets hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 12 timmar

Förvaring

Förvaras vid högst 25° C

Kvarvarande tablettdel skall förvaras i blistret och användas inom 12 timmar.

Förpackningsinformation

Tablett 200 mg Rund, beige, skårad tablett delbar i fyra delar, smaksatt
10 tablett(er) blister, receptbelagd
2 x 10 tablett(er) blister, receptbelagd
Tablett 400 mg Rund, beige, skårad tablett delbar i fyra delar, smaksatt
10 tablett(er) blister, receptbelagd
2 x 10 tablett(er) blister, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av