FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nobivac® Tricat Novum vet.

MSD Animal Health Sweden

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
(Det frystorkade pulvret är benvitt.)

Vaccin mot kattpest, rhinotrakeitvirus och calicivirus hos katt

Djurslag:
  • Katt
ATC-kod: QI06AD04
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2014-01-29.

Innehåll

Per dos om 1 ml rekonstituerat vaccin: Aktiva substanser: Levande, försvagat felint calicivirus stam F9: minst 4,6 log10 PFU (Plaque Forming Units); levande, försvagat felint herpesvirus typ 1 stam G2620A: minst 5,2 log10 PFU; levande, försvagat felint panleukopenivirus stam MW-1: minst 4,3 log10 CCID50 (cell culture infective dose 50%). Hjälpämnen: Dinatriumfosfatdihydrat, hydroliserat gelatin, pankreasdigererat kasein, sorbitol, vatten för injektionsvätskor.

Egenskaper

För induktion av aktiv immunitet mot felint calicivirus, felint herpesvirus typ 1 (felint rhinotrakeitvirus) och felint panleukopenivirus hos katter.

Indikationer

Aktiv immunisering av katt: För att reducera kliniska symptom orsakade av infektion med felint calicivirus (FCV) och felint herpesvirus typ 1 (FHV) samt för att förebygga kliniska symptom, leukopeni och virusutskiljning orsakad av infektion med felint panleukopenivirus (FPLV).

Immunitetens insättande: mot FCV och FHV: 4 veckor; mot FPLV: 3 veckor.

Immunitetens varaktighet: mot FCV och FHV: 1 år, mot FPLV: 3 år.

Kontraindikationer

Se under Dräktighet och laktation.

Försiktighet

Endast friska djur skall vaccineras.

Dräktighet och laktation

Skall inte användas under dräktighet eller laktation, eftersom läkemedlet ej har undersökts hos dräktiga eller lakterande katter. Levande FPL-virus kan ge upphov till dräktighetsstörningar hos den dräktiga katten eller medfödda defekter hos avkomman.

Biverkningar

En lätt, ömmande svullnad vid injektionsstället kan ses under 1-2 dygn. En lätt, övergående kroppstemperaturhöjning (upp till 40 ºC) kan förekomma under 1-2 dygn. I vissa fall kan nysning, hosta, nosflöde och en viss slöhet eller minskad aptit iakttas upp till två dygn efter vaccination. I mycket sällsynta fall kan vaccinet orsaka överkänslighetsreaktioner (pruritus, dyspné, kräkningar, diarré och kollaps).

Dosering

Använd 1 ml spädningsvätska till att rekonstituera det frystorkade vaccinet med (= 1 engångsdos). Låt vaccinet anta rumstemperatur och administrera 1 ml vaccin som subkutan injektion till varje djur. Endast steril injektionsutrustning, fri från spår av desinfektionsmedel, skall användas.

Grundvaccination: 2 vaccinationer med 1 dos vardera med 3-4 veckors intervall. Den första vaccinationen kan ges från 8-9 veckors ålder och den andra från 12 veckors ålder (se även under Observera).

Revaccination: En engångsdos (1 ml) ges enligt följande schema: Revaccination mot felint calicivirus och felint herpesvirus typ 1 måste ges årligen (med vacciner som innehåller stammarna F9 och G2620, om tillgängliga). Revaccination mot felint panleukopenivirus ges vart tredje år (med stam MW-1 såsom i Nobivac Tricat Novum vet., om tillgängligt).

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Vid en tiofaldig överdos kan en lätt ömmande svullnad vid injektionsstället uppträda under 4-10 dagar. En lätt, övergående temperaturhöjning (upp till 40,8 ºC) kan uppträda under 1-2 dagar. I sällsynta fall kan nedsatt välbefinnande, hosta, nysning, övergående trötthet och nedsatt aptit iakttas under några dagar efter vaccinationen.

Observera

Maternala antikroppar, vilka kan dröja kvar upp till 9-12 veckors ålder, kan ha negativ inverkan på vaccinationseffekten. I närvaro av maternala antikroppar förebyggs kliniska symptom, leukopeni och virusutskiljning inte helt efter en infektion med FPLV. I de fall då en hög nivå av maternala antikroppar förväntas bör vaccinationsschemat anpassas därefter. Vid oavsiktlig självinjektion uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Skall inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

Hållbarhet

Hållbarhet efter beredning enligt anvisning: 30 minuter.

Förvaring

Frystorkat pulver: Förvaras i kylskåp (2oC-8oC). Ljuskänsligt.

Spädningsvätska: Kan förvaras vid högst 25oC om den förvaras avskilt från det frystorkade pulvret. Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension Det frystorkade pulvret är benvitt.
5 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd
25 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av