Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Equibactin vet.

Receptstatus
Virbac

Oral pasta 333 mg/g + 67 mg/g
(vit till vitaktig)

Antibakteriellt medel - sulfonamid och trimetoprim

Djurslag:
  • Häst
Aktiva substanser:
ATC-kod: QJ01EW10
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2015-09-17.

Innehåll

Per gram oral pasta: Trimetoprim 66,7 mg, sulfadiazin 333,3 mg, klorkresol 2,0 mg, anisolja, glycerol [E422], xantangummi [E415], polysorbat 20 [E432], vatten för injektion.

Egenskaper

Båda de aktiva substanserna ger en sekventiell dubbel blockering av bakteriernas folsyrasyntes. Detta resulterar i en synergistisk och baktericid verkan som inhiberar sekventiella steg i syntesen av puriner, vilka krävs vid DNA-syntesen. Kombinationen har ett brett spektrum mot flera Grampositiva och Gramnegativa bakterier såsom stafylokocker, streptokocker och E. coli.


MIC-brytpunkter mg/l för känsliga organismer (EUCAST v. 3.1, februari 2013):


Organismer

S (känslig)

R (resistens)

Streptococcus spp.

1

2

Staphylococcus spp.

2

4

Enterobacteriaceae (E. coli)

2

4

(brytpunkter uttrycks som trimetoprimkoncentrationen, vid användning i kombination med sulfametoxazol)


Efter en enkel peroral dos av 5 mg trimetoprim och 25 mg sulfadiazin per kg kroppsvikt till häst har följande parametrar (medelvärde ± standardavvikelse) undersökts:


 

Cmax (µg/ml)

Tmax (timmar)

T½ el (timmar)

trimetoprim

2,35 ± 0,59

0,91 ± 0,32

2,74 ± 0.91

sulfadiazin

14,79 ± 3,47

1,90 ± 0,76

7,4 ± 1,8

(brytpunkter uttrycks som trimetoprimkoncentrationen, vid användning i kombination med sulfametoxazol)


Födointag verkar påverka den farmakokinetiska profilen eftersom både trimetoprim och sulfadiazin absorberas snabbare hos fastande hästar. Utsöndring av de båda aktiva substanserna sker huvudsakligen via njurarna både genom glomerulär filtrering och tubulär sekretion. Urinkoncentrationer av både trimetoprim och sulfadiazin är flerfaldigt högre än blodkoncentrationerna. Varken trimetoprim och sulfadiazin interfererar med varandras utsöndringsprofil.

Indikationer

Behandling av infektioner hos hästar orsakade av bakterier, känsliga för kombinationen trimetoprim och sulfadiazin, särskilt:

  • Luftvägsinfektioner orsakade av Streptococcus spp. och Staphylococcus aureus;

  • Gastrointestinala infektioner orsakade av E. coli;

  • Urogenitala infektioner orsakade av betahemolytiska streptokocker;

  • Sårinfektioner och öppna eller dränerade bölder orsakade av Streptococcus spp. och Staphylococcus aureus.

Kontraindikationer

Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiva substanser. Hos djur med allvarlig lever- eller njurinsufficiens, eller vid bloddyskrasi. Skall inte användas för behandling av bölder utan dränage.

Skall inte användas vid resistens mot sulfonamider.

Försiktighet

Under behandling med denna produkt skall djuret ges fri tillgång till dricksvatten.

Använd inte samma spruta till mer än ett djur. Användning av produkten skall baseras på resistenstest och hänsyn skall tas till officiella och lokala bestämmelser avseende antibiotikaanvändning

Annan användning av produkten än den som rekommenderas i produktresumén kan öka prevalensen av bakterier resistenta mot kombinationen sulfadiazin och trimetoprim och kan även minska effektiviteten av behandling med sulfonamider och/eller trimetoprim p.g.a den potentiella risken för korsresistens.

Dräktighet och laktation

Laboratoriestudier (på råtta och mus) har visat på teratogena effekter.
Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet.
Skall endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Biverkningar

Minskad aptit eller aptitförlust kan förekomma hos behandlade djur.


Hematuri, kristalluri, tubulär obstruktion har observerats.

Lös avföring eller diarré kan förekomma under behandlingen med produkten. Om dessa biverkningar uppstår avbryt behandlingen omedelbart och sätt in lämplig symptomatisk behandling.

Dosering

Administreringsväg: oral användning.


Dosering:

5 mg trimetoprim och 25 mg sulfadiazin per kg kroppsvikt per dag i maximalt 5 dagar. En dosspruta är avsedd för 600 kg kroppsvikt och varje dosspruta är indelad i 12 markeringar. En markering motsvarar en behandling för 50 kg kroppsvikt och minsta kroppsvikt för behandling är 50 kg.


Bruksanvisning:
Kroppsvikten skall bestämmas så noggrant som möjligt för att säkerställa korrekt dosering och för att undvika underdosering. Den beräknade dosen erhålls genom att justera stoppringen på sprutans kolv i enlighet med hästens kroppsvikt. Pastan ges oralt genom att sätta in sprutans munstycke bakom det interdentala området och spruta in den avsedda mängden pasta på tungans bakre del. Djurets mun skall vara fri från föda. Omedelbart efter administration, lyft huvudet på hästen några sekunder för att säkerställa att dosen blir nersvald.


Blandbarhet
Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: 14 dygn.
Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Interaktioner

Potentierade sulfonamider som används tillsammans med detomedin är kända för att kunna orsaka allvarliga arytmier hos häst.

Observera

Personer som är överkänsliga för sulfonamider skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.


I fall av överkänslighetsreaktion efter exponering (t.ex. hudutslag) skall läkare uppsökas och bipacksedeln eller etiketten skall uppvisas för läkaren. I fall av allvarliga reaktioner (ansiktssvullnad, svullna läppar eller ögon) uppsök akutmottagning och medtag bipacksedel.

Hållbarhet

Hållbarhet efter det att inre förpackningen öppnats första gången: 8 veckor

Förvaring

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Oral pasta 333 mg/g + 67 mg/g (vit till vitaktig)
45 gram förfylld spruta, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av