Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Canidryl

Receptstatus
Omnidea

Tablett 20 mg
(Tabletten är slät, rund, platt, vit till benvit med fasad kant och en brytskåra på ena sidan.)

Karprofen, analgetikum med antiinflammatorisk och antipyretisk effekt

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AE91
  • Vad är en FASS VET-text?

Texten nedan gäller för:
Canidryl tablett 20 mg, 50 mg och 100 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresuméer: 2011-10-19

Innehåll

Karprofen 20, 50, 100 mg per tablett

Laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat och grillköttsmak

Egenskaper

Karprofen tillhör 2-arylpropionsyragruppen av ickesteroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID-preparat) och har antiinflammatorisk, analgetisk och antipyretisk effekt. Karprofen är ett kiralt läkemedel. Karprofen, i likhet med de flesta andra NSAID-preparat, hämmar enzymet cyklooxygenas i arakidonsyrakaskaden. Hämningen av prostaglandinsyntesen av karprofen är emellertid svag i förhållande till dess antiinflammatoriska och analgetiska effekt. Den exakta verkningsmekanismen för karprofen är inte klarlagd.

Efter oral administration absorberas karprofen väl av hundar. Efter administration av Canidryl vet. tabletter till hundar uppnåddes ett genomsnittligt Cmax (maximal koncentration i serum) på 15,8 ng/ml och 12,2 ng/ml efter cirka 2 timmar och 1,7 timmar för karprofen R(-) respektive karprofen S(+). Den genomsnittliga halveringstiden för båda enantiomererna var cirka 6 timmar. Den analgetiska effekten av varje dos kvarstår i minst 12 timmar.

Karprofen har en liten distributionsvolym och låg systemisk clearance. Det är starkt bundet till plasmaprotein.

Karprofen metaboliseras i levern via konjugation och oxidation. Utsöndringen av glukuronidkonjugat är i huvudsak fekal efter gallutsöndring.

Indikationer

Till hund: Reduktion av inflammation och smärta orsakade av muskuloskeletala sjukdomar och degenerativ ledsjukdom. Som uppföljande behandling till parenteral analgesi vid behandling av postoperativ smärta.

Kontraindikationer

Skall inte användas till katter, valpar som är yngre än fyra månader, vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något av hjälpämnena. Skall inte användas till hundar som lider av hjärt-, lever- eller njursjukdom, där det finns risk för gastrointestinal ulceration eller blödning, eller om det finns tecken på bloddyskrasi.

Försiktighet

Användning till äldre hundar kan innebära ytterligare risk. Om sådan användning inte kan undvikas, kan hundarna kräva noggrann klinisk uppföljning. Undvik användning till dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva hundar, eftersom det finns en potentiell risk för ökad njurtoxicitet. Samtidig administrering av potentiellt nefrotoxiska läkemedel skall undvikas. NSAID-preparat kan hämma fagocytosen och vid behandling av inflammatoriska tillstånd förknippade med bakterieinfektion skall lämplig antimikrobiell behandling sättas in samtidigt.

Administrera inte andra NSAID-preparat samtidigt eller inom 24 timmar. Vissa NSAID-preparat kan vara mycket starkt bundna till plasmaproteiner och konkurrera med andra starkt bundna läkemedel, vilket kan leda till toxiska effekter.

Dräktighet och laktation

Laboratoriestudier på råtta och kanin har visat tecken på fetotoxiska effekter av karprofen vid doser som ligger nära den terapeutiska dosen. Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation. Skall inte användas till dräktiga eller lakterande tikar.

Biverkningar

Typiska biverkningar som förknippas med NSAID-preparat, såsom kräkningar, lös avföring/diarré, fekal ockult blödning, nedsatt aptit och letargi har rapporterats. Dessa biverkningar inträffar i allmänhet under den första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner när behandlingen avslutas, men kan i mycket sällsynta fall vara allvarliga eller dödliga.

Om biverkningar inträffar skall produkten sättas ut och veterinär uppsökas.

Precis som med andra NSAID-preparat finns en risk för sällsynta njurbiverkningar eller idiosynkratiska leverbiverkningar.

Dosering

Oral administration.

4 mg karprofen per kg kroppsvikt per dag.

Dosen om 4 mg karprofen per kg kroppsvikt per dag kan administreras som en enkel daglig dos eller uppdelad i två lika stora doser (dvs. 2 mg/kg 2 ggr per dag). Den dagliga dosen kan reduceras beroende på kliniskt svar.

Behandlingens varaktighet beror på behandlingssvaret. Långvarig behandling skall ske under regelbunden övervakning av veterinär.

Parenteral preoperativ behandling med karprofeninjektion kan följas av karprofentabletter med en dos om 4 mg/kg/dag i 5 dagar för att förlänga det analgetiska och antiinflammatoriska skyddet postoperativt.

Överskrid inte angiven dos.


Doseringstabell (2 mg/kg 2 ggr/dag)

Vikt (kg)

20 mg tablett (2ggr/dygn)

50 mg tablett (2ggr/dygn)

100 mg tablett (2ggr/dygn)

5-10

½

-

-

10-12.5

1

-

-

12.5-15

-

½

-

15-20

-

-

20-25

2

-

-

25-37.5

-

1

½

37.5-50

-

-

50-75

-

-

1

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Karprofen får inte administreras tillsammans med glukokortikoider.

Överdosering

Inga tecken på toxicitet sågs när hundar behandlades med karprofen i doser upp till 6 mg/kg två gånger dagligen i 7 dagar (3 gånger den rekommenderade dosen om 4 mg/kg) och 6 mg/kg en gång dagligen i ytterligare 7 dagar (1,5 gånger den rekommenderade dosen om 4 mg/kg). Det finns ingen specifik antidot vid överdosering av karprofen men allmän understödjande behandling, som används vid överdosering av NSAID-preparat skall sättas in.

Observera

Vid oavsiktligt intag av tabletterna, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Tvätta händerna efter hantering av produkten.

Hållbarhet

Hållbarhet blister: 4år

HDPE-burk: 3 år

Inga hållbarhetsstudier har utförts på halva tabletter. Kassera därför halva tabletter som inte används vid nästa doseringstillfälle.

Förvaring

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt och ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Tablett 20 mg Tabletten är slät, rund, platt, vit till benvit med fasad kant och en brytskåra på ena sidan.
20 tablett(er) blister, receptbelagd
100 tablett(er) blister, receptbelagd
200 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
Tablett 50 mg Tabletten är slät, rund, platt, vit till benvit med fasad kant och en brytskåra på ena sidan.
20 tablett(er) blister, receptbelagd
100 tablett(er) blister, receptbelagd
200 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
Tablett 100 mg Tabletten är slät, rund, platt, vit till benvit med fasad kant och en brytskåra på ena sidan.
20 tablett(er) blister, receptbelagd
100 tablett(er) blister, receptbelagd
200 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av