Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Leventa vet.

Intervet

Oral lösning 1 mg/ml
(Klar, svagt rödfärgad lösning)

Tyreoideahormon

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QH03AA01
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2015-04-08.

Innehåll

En ml innehåller: Levotyroxinnatrium (som multihydrat) 1 mg (motsvarande 0,97 mg levotyroxin), etanol 96%, hydroxypropylbetadex, natriumvätekarbonat, natriumhydroxid, saltsyra, vatten, renat.

Egenskaper

L-tyroxin är identiskt i struktur och verkningsmekanism med tyroxinet (T4) som utsöndras fysiologiskt och som finns hos däggdjur med normalt fungerande sköldkörtel. Tyroxin metaboliseras huvudsakligen till trijodtyronin (T3). T4 och T3 har en bred variation av biologiska effekter i kroppen. De är nödvändiga för reglering av basmetabolismen, hjärtfunktion och blodflöde samt lipid- och kolhydratmetabolism. De är också nödvändiga för normal tillväxt och utveckling av nervsystem och skelett.

Variationen i farmakokinetik är stor mellan individuella hundar. Efter oral administrering av läkemedlet till fastande hundar med normal sköldkörtelfunktion, var tmax cirka 2,5-3 timmar. Halveringstid i serum av L-tyroxin var cirka sju timmar. Biotillgängligheten var 22%. Efter upprepad oral adminstrering under 14 på varandra följande dagar och med en dos om 40 μg/kg/dag, fanns ingen ackumulering av L-tyroxin i serum. Samtidig administrering med foder och Leventa vet., fördröjer absorptionen och reducerar absorptionen av L-tyroxin från magtarm-kanalen med ca 50%. L-tyroxin är i hög grad proteinbundet.

Merparten av tyroxin- (T4)metabolismen sker i levern. Den huvudsakliga metabolismvägen för T4 är dess konvertering, genom avjonisering, till den aktiva metaboliten trijodtyronin (T3). Ytterligare dejonisering av T4 och T3 leder till produktion av inaktiva ämnen. Exkretion sker huvudsakligen via gallvägar och till mindre del urinvägar.

Indikationer

För behandling av hypotyreos hos hund.

Kontraindikationer

Skall inte användas till hundar med hypertyreos eller obehandlad binjureinsufficiens (hypoadrenokortisism). Skall inte användas vid överkänslighet mot levotyroxinnatrium eller mot något hjälpämne.

Försiktighet

Läkemedlet skall användas med försiktighet till hundar med hjärtsjukdom, diabetes mellitus eller behandlad binjureinsufficiens (hypoadrenokorticism). Till dessa hundar rekommenderas gradvis insättande av levotyroxin, med en startdos om 25% av normal dos och som ökas med 25% varannan vecka tills optimal stabilisering uppnås. Den kliniska diagnosen av hypotyreos skall bekräftas av laboratorietester.

Dräktighet och laktation

Användning hos dräktiga tikar har inte utvärderats. Tyroxin är dock nödvändigt för normal fosterutveckling. Hypotyreos under dräktighet kan associeras med försämrad kognitiv utveckling och en ökad fostermortalitet. Under dräktighet kan behovet av maternellt tyroideahormon öka. Dräktiga tikar under behandling skall därför följas upp regelbundet från konception till flera veckor efter förlossningen eftersom dosbehovet kan förändras under dräktighet och laktation. Användning hos lakterande tikar eller djur ämnade för framtida avel har ej utvärderats.

Biverkningar

Biverkningar associerade med behandling med L-tyroxinnatrium är främst de som förekommer vid hypertyreos, på grund av terapeutisk överdos. Dessa inkluderar viktminskning, hyperaktivitet, takykardi, polydipsi, polyuri, polyfagi, kräkning och diarré. Övergående, självläkande hudreaktioner såsom milt till måttligt fjällande hud kan förekomma. Se även Överdosering.

Dosering

Endast för oral administrering.

Vid substitutionsterapi med tyriodeahormon L-tyroxin, måste dosen och dosregimen skräddarsys individuellt för varje hund. En startdos om 20 mikrogram L-tyroxinnatrium/kg 1 gång dagligen rekommenderas; det motsvarar 0,2 ml av preparatet per 10 kg kroppsvikt.

Vid återkontroll efter 4 veckor kan en dosjustering göras baserat på kliniskt svar på behandlingen och på tyroxinhormonkoncentrationen, avläst 4-6 timmar efter administrering av läkemedlet. Fortlöpande utvärdering av hormonsvaret och dosjustering kan upprepas med 4 veckors intervaller om nödvändigt.

En underhållsdos mellan 10 och 40 mikrogram/kg kroppsvikt 1 gång dagligen är i allmänhet tillräcklig för att reglera kliniska symtom på hypotyreos och för att återställa tyroideahormon-koncentrationen till referensintervallet. Beroende på den specifika dosen som bestämts för hunden och på dess kroppsvikt, kan mängden läkemedel (i ml) för administrering 1 gång dagligen, beräknas enligt nedanstående tabell:

Kroppsvikt

(kg)

10

Dos (μg/kg)

20

Mängd (ml)

30

40

5

0,05

0,10

0,15

0,20

10

0,10

0,20

0,30

0,40

15

0,15

0,30

0,45

0,60

20

0,20

0,40

0,60

0,80

25

0,25

0,50

0,75

1,00

30

0,30

0,60

0,90

1,20

35

0,35

0,70

1,05

1,40

40

0,40

0,80

1,20

1,60

45

0,45

0,90

1,35

1,80

50

0,50

1,00

1,50

2,00

När en lämplig dosering och dosregim har etablerats rekommenderas det att kontrollera tyroideahormonkoncentrationen var sjätte månad.

Förbättring av kliniska symtom kan variera efter behandlingsstart med L-thyroxin: Medan metaboliska symtom förbättras inom 2 veckor efter behandlingsstart så kan dermatologiska symtom kräva 6 veckors eller längre behandling innan förbättring ses.

Läkemedlet skall administreras vid samma tid varje dag. Absorptionen av L-tyroxin påverkas av födointag. För att uppnå konstant absorption av L-tyroxin rekommenderas att administrera L-tyroxin 2-3 timmar före utfodring, vilket maximerar absorptionsgraden och minimerar variationer i absorptionen (se även Egenskaper). Om L-tyroxin ges mindre än 2 timmar före eller efter födointag ska fodergivan (typ av föda och mängd) standardiseras.


Instruktion för användande av den orala doseringssprutan: Öppna flaskan. Fäst doseringssprutan på flaskan genom att försiktigt tycka fast sprutan i adaptern på flaskan. Vänd flaskan/sprutan upp och ned och dra upp lösningen i sprutan genom att dra ut pistongen tills kanten på ringen i änden på pistongen överensstämmer med den beräknade volymen eller kroppsvikt i kilogram. Vänd tillbaka flaskan/sprutan upprätt och lossa sprutan från adaptern. Efter administrering av läkemedlet, rengör sprutan genom att spola med rent vatten och låt den lufttorka.

Interaktioner

Absorption av L-tyroxin kan försämras vid samtidig administrering av antacida, till exempel aluminium- eller magnesiumsalter eller kalciumkarbonat eller järnsulfat och sukralfat. Därför skall samtidig administrering av Leventa vet., med ovan nämnda preparat undvikas. Minst två timmar bör passera mellan administrering av Leventa vet., och preparat av denna typ.

Det terapeutiska svaret på Leventa vet. kan förändras av ämnen som påverkar tyroideahormon-metabolismen och dispositionen (till exempel läkemedel som tränger undan levotyroxin från proteinbindningsstället, modifierar den serumtyroxin-bindande globulinkoncentrationen eller som förändrar hepatisk nedbrytning av tyroxin eller perifer omvandling av tyroxin till trijodtyronin). I de fall när Leventa vet. ges samtidigt som preparat som har någon av dessa egenskaper, rekommenderas därför att kontrollera om koncentrationen av tyroideahormonet är acceptabel och justera Leventa vet-dosen om nödvändigt.

Omvänt, kan tillägg av L-tyroxin påverka farmakokinetiken och aktiviteten hos samtida terapier. Hos hundar med diabetes och som behandlas med insulin, kan L-tyroxin-tillägg förändra insulinbehovet.

Hos hundar med hjärtinsufficiens kan det terapeutiska svaret på hjärtglykosidbehandling minska vid tillägg av L-tyroxin. Därför ska hundar som behandlas med något av dessa preparat övervakas noga under behandlingsstart med Leventa vet.

Överdosering

Kliniska symtom på överdosering med L-tyroxin är identiska med de vid hypertyreos och inkluderar viktnedgång, hyperaktivitet, takykardi, polydipsi, polyuri, polyfagi och diarré. Dessa symtom är generellt milda och fullt reversibla. Överdos kan åtföljas av reversibla förändringar i blodstatus, till exempel förhöjda värden av glukos, oorganiskt fosfor och albumin:globulin-förhållandet samt minskade värden av totalprotein och kolesterol.

I en toleransstudie med friska hundar som behandlades med en dos om 40 μg/kg kroppsvikt en gång dagligen under 91 dagar i sträck uppvisades inga kliniskt relevanta symtom. Vid doser om 120 och 200 μg/kg kroppsvikt uppvisade hundarna inga andra symtom än de av hypertyreos, huvudsakligen viktnedgång. Dessa symtom var milda och reversibla med ett tillfrisknande inom 5 veckor efter avslutad behandling. standardåtgärder bör vidtas för att avlägsna icke-absorberat läkemedel från magtarm-kanalen.

Vid misstanke om kronisk överdos ska dosen omvärderas.

Observera

Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Notera: Detta läkemedel innehåller en hög koncentration av L-tyroxinnatrium och kan utgöra en risk för människa vid intag. Tvätta händerna efter användning. Vid kontakt med ögon, skölj omedelbart med vatten.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 6 månader.

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC). Förvaras i originalförpackningen.

Förpackningsinformation

Oral lösning 1 mg/ml Klar, svagt rödfärgad lösning
30 milliliter flaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av