Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ypozane

Receptstatus
Virbac

Tablett 7,5 mg
(rund, vit, bikonvex, 9 mm)

Medel vid godartad prostataförstoring

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QG04CX90
  • Vad är en FASS VET-text?

Texten nedan gäller för:
Ypozane tablett 1,875 mg, 3,75 mg, 7,5 mg och 15 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2012-01-05.

Innehåll

En tablett innehåller: 1,875 mg, 3,75 mg, 7,5 mg eller 15 mg osateronacetat, laktosmonohydrat, pregelatiniserad stärkelse, karmelloskalcium, majsstärkelse, talk, magnesiumstearat.

Egenskaper

Osateronacetat är en steroid kemiskt relaterad till progesteron, och har potent progestagen- och antiandrogen aktivitet. Även huvudmetaboliten av osateroneacetat (15β-hydroxylerad -osateronacetat) har en antiandrogen aktivitet. Osateroneacetat hämmar effekter av överskottet av det manliga könshormonet (testosteron) genom olika mekanismer. Det hämmar kompetitivt bindningen av androgener till receptorerna i prostata och blockerar testosterontransporten till prostata.
Inga negativa effekter på spermiekvaliteten har observerats.


Efter oral administrering tillsammans med foder hos hundar, absorberas osateronacetat snabbt (Tmax ca 2 timmar) och genomgår en första passageeffekt till största delen i levern. Vid intag av en dos om 0,25 mg/kg/dag, uppnås i medeltal en maximal plasmakoncentration (Cmax) av ca 60 μg/l.


Osateroneacetat metaboliseras till en 15β-hydroxylerad huvudmetabolit, vilken också har en farmakologisk aktivitet. Osateronacetat och dess metaboliter binds till plasmaproteiner (ca 90% respektive 80%), till största delen till albumin. Bindningen är reversibel och påverkas ej av andra substanser kända för att specifikt binda till albumin.


Osateron elimineras inom 14 dagar, framför allt via faces genom utsöndring med galla (60%) och till en mindre del (25%) via urinen. Elimineringen är långsam med en halveringstid () på ca 80 timmar. Efter upprepad administrering av osateronacetat om 0,25 mg/kg/dag under 7 dagar, är ackumulationsfaktorn ca 3-4 utan förändringar i absorptions- eller eliminationshastighet. Femton dagar efter den sista administreringen är medelplasmakoncentrationen ca 6,5 μg/l.

Indikationer

Behandling av godartad prostataförstoring hos hanhund.

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Övergående reduktion av plasmakortisolkoncentration kan förekomma, och detta kan kvarstå under flera veckor efter administreringen. Beträffande hundar i stressituationer (t.ex. postoperativ stress) eller hundar med hypoadrenokorticism bör lämplig övervakning ske. Svaret på ACTH-stimulering kan ge falskt låga värden under flera veckor efter administrering av osateron.


Bör användas med försiktighet på hundar med anamnes på leversjukdom, eftersom säkerheten hos denna kategori inte utretts tillräckligt noggrant, och eftersom behandling av vissa hundar med leversjukdom i kliniska studier har resulterat i reversibel förhöjning av ALAT och alkalisk fosfatas.

Biverkningar

Övergående aptitförändringar kan observeras, antingen en ökning (mycket vanligt) eller en minskning (mycket sällsynt).


Övergående förändringar i beteende som ökad eller minskad aktivitet eller ett mer sällskapligt beteende, är vanliga.


Andra biverkningar, som övergående kräkningar och/eller diarré, polyuri/polydipsi eller letargi förekommer i sällsynta fall. Bröstkörtelhyperplasi förekommer i mindre vanliga fall och kan associeras med mjölkproduktion i mycket sällsynta fall.


Övergående biverkningar såsom pälsförändringar som t-ex. håravfall eller hårförändringar har observerats i mycket sällsynta fall efter administrering av Ypozane.


En tillfällig reduktion av plasmakortisol förekommer hos de flesta behandlade djur.


I kliniska studier, behövde behandlingen med det veterinärmedicinska läkemedlet inte avbrytas och alla behandlade hundar tillfrisknade utan specifik terapi.

Dosering

För oral administrering.
Administrera 0,25 – 0,5 mg osateronacetat per kg kroppsvikt, en gång dagligen i 7 dagar enligt följande.

Hundens vikt

YPOZANE tabletter för

administrering

Antal tabletter
per dag

Behandlingstid

3-7,5 kg*

1,875 mg tablett

1 tablett

7 dagar

7,5-15 kg

3,75 mg tablett

15-30 kg

7,5 mg tablett

30-60 kg

15 mg tablett

*Det finns inga tillgängliga uppgifter för hundar mindre än 3 kg


Tabletterna administreras direkt i hundens mun eller blandas i foder. Den maximala dosen bör ej överskridas.


De första effekterna av behandlingen observeras oftast inom 2 veckor. Den kliniska responsen kvarstår under minst 5 månader efter behandlingen.


Kontroll hos en veterinär bör göras 5 månader efter behandling eller tidigare om kliniska tecken återkommer. Beslut om upprepad behandling vid detta eller senare tillfällen bör baseras på en veterinärundersökning och inkludera en nytta/risk-bedömning av läkemedlet.


Diagnosen ska omprövas om betydligt kortare svar på behandlingen erhålles än den förväntade.

Interaktioner

Inga kända.

Överdosering

En toleransstudie (upp till 1,25 mg/kg kroppsvikt under 10 dagar, upprepat en månad senare), visade inga oönskade effekter med undantag av minskad kortisolplasmakoncentration.

Observera

Hos hundar med godartad prostataförstoring associerad med prostatit, kan läkemedlet administreras tillsammans med medel mot infektion.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinär­medicinska läkemedlet till djur
Tvätta händerna efter administrering.


Vid oavsiktlig förtäring, sök omedelbar läkarvård och visa bipack­sedeln eller förpackningen för vårdpersonalen.


En engångsdos av 40 mg osateronacetat hos män orsakade enstaka minskningar av FSH, LH och testosteron, som var reversibla efter 16 dagar. Inga kliniska effekter observerades.


Vid studieförsök på hondjur, orsakade osateronacetat allvarliga störningar i reproduktionsfunktion. Därför bör kvinnor i fertil ålder undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet eller använda engångshandskar vid administrering av läkemedlet.

Förpackningsinformation

Tablett 1,875 mg (rund, vit, bikonvex, 5,5 mm)
7 tablett(er) blister, receptbelagd
Tablett 3,75 mg (rund, vit, bikonvex, 7 mm)
7 tablett(er) blister, receptbelagd
Tablett 7,5 mg (rund, vit, bikonvex, 9 mm)
7 tablett(er) blister, receptbelagd
Tablett 15 mg (rund, vit, bikonvex, 12 mm)
7 tablett(er) blister, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av