Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Noromectin vet

N-vet

Oral lösning 0,8 mg/ml
(Svagt gulaktig klar oral lösning)

Oralt avmaskningsmedel mot nematoder (rundmask) hos får

Djurslag:
  • Får
Aktiv substans:
ATC-kod: QP54AA01
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2019-09-30.

Innehåll

Ivermektin 0,8 mg/ml


För fullständig företckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1

Hjälpämnen

Förteckning över hjälpämnen

Polysorbat 80

N,N-Dimetylacetamid

Bensylalkohol

Dinatriumvätefosfatdihydrat

Natriumdivätefosfatdihydrat

Vatten, renat

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Makrocykliska laktoner-avermektiner, ATCvet-kod: QP54AA01


Ivermektin är ett 22,23-dihydroderivat av en avermektin (vilket är en fermentationsprodukt producerad av Streptomyces avermitilis) och består av två homologer: B1a och B1b. Substansen har parasiticid med nematocid, insekticid och akaricid aktivitet dokumenterad hos ett stort antal djurarter.


Avermektiner interagerar med glutamat-reglerade kloridjonkanaler för att öka membraners genomsläpplighet för kloridjoner. Därigenom uppstår en irreversibel neuromuskulär blockad hos nematoden, med paralys och död som följd.


Farmakokinetiska egenskaper

Efter oral administrering av produkten vid rekommenderad dos 200 mikrogram per kg kroppsvikt till får uppmättes maximal plasmakoncentration av ivermektin till 5,99 mikrogram per ml, 16 timmar efter administration.

Indikationer

Produkten är avsedd för behandling och kontroll av gastrointestinala nematoder, lungmask och nosstyng hos får.


Gastrointestinala parasiter:

Haemonchus contortus (adulta och inhiberade L4), Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta (adulta och inhiberade L4), Trichostrongylus axei (adulta och L4), Trichostrongylus colubriformis (adulta och L4), Trichostrongylus vitrinus (adulta och L4), Cooperia curticei (adulta och L4), Cooperia onchophora (adulta och L4), Nematodirus battus (adulta och L4), Nematodirus filicollis (adulta och L4), Nematodirus spathiger (adulta och L4), Strongyloides papillosus (adulta och L4), Oesophagostomum columbianum (adulta och L4), Oesophagostomum venulosum (adulta och L4) och adulta Chabertia ovina.


Inhiberade larvala stadier av benzimidazolresistenta stammar av H. contortus och Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta


Lungmask, adulta och immatura

Dictyocaulus filaria


Nosstyng (samtliga larvala stadier)

Oestrus ovis

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Försiktighet skall iakttagas avseende följande tillämpningar eftersom de ökar risken för utveckling av resistens och därmed kan leda till ineffektiv behandling.

Frekvent och upprepad behandling med antihelmintika av samma klass, över en längre tidsperiod. Underdosering, vilket kan orsakas av felaktig uppskattning av kroppsvikt, felaktig administrering av produkten eller felaktig kalibrering av doseringsutrustning (i tillämpliga fall).


Misstänkta kliniska fall av resistens mot anthelmintika bör utredas med hjälp av relevanta tester (t.ex. test för beräkning av reduktion av äggförekomst i träck). När resultaten av testerna tyder på resistens mot ett särskilt anthelmintikum, bör man använda ett anthelmintikum tillhörande en annan klass och med en annan verkningsmekanism. Resistens mot ivermectin har rapporterats hos Haemonchus contortus hos får. Därför skall användning av denna produkt baseras på lokal epidemiologisk information, (region eller besättning), om känslighet och rekommendationer om hur man kan minska ytterligare selektion mot resistens mot anthelmintika.

Dräktighet och laktation

Produkten kan användas till tackor, oavsett dräktighetsstadium eller laktation under förutsättning att mjölken inte är avsedd för human konsumtion.

Biverkningar

Enstaka djur kan uppvisa lätt hosta omedelbart efter behandling.

Dosering

Produkten skall administreras oralt i en dos av 200 mikrogram per kg kroppsvikt (1 ml per 4 kg kroppsvikt).

För att säkerställa korrekt dosering skall djurens kroppsvikt bestämmas så noga som möjligt; doseringsutrustningen bör kontrolleras. Hos djur som behandlas gruppvis i stället för individuellt bör de grupperas efter kroppsvikt och doseras därefter, för att undvika över- och underdosering.

Behandlade djur skall övervakas på ett tillfredsställande sätt.

Karenstider

Slakt : 10 dygn

Mjölk: Skall ej användas till djur som producerar mjölk för human konsumtion.

Djuren får inte behandlas inom 60 dygn före begynnande laktation om mjölken är avsedd för human konsumtion.

Interaktioner

Uppgift saknas.

Överdosering

Produkten tolereras i doser upp till 3 gånger rekommenderad dos.

Vid administrering av produkten i dosering 20 gånger rekommenderad dos, iakttogs endast lätt inkoordination och matthet.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Produkten är formulerad för användning till får. Den skall inte användas till andra djurslag eftersom allvarliga biverkningar, inkluderande dödsfall hos hund, kan inträffa.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Undvik att äta eller röka i samband med hanteringen av produkten. Använd skyddshandskar.

Tvätta händerna efter hantering av produkten.

Skydda ögonen vid handhavandet. Skölj omgående med rikligt med vatten i händelse av att produkten stänkt i ögonen.


Hållbarhet

Hållbarhet hos läkemedlet förpackad för försäljning: 5 år.

Hållbarhet efter det att inre förpackningen öppnats: 6 månader.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Oral lösning 0,8 mg/ml Svagt gulaktig klar oral lösning
1 liter flaska, receptbelagd
2,5 liter flaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av