Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Versiguard Rabies vet.

Receptstatus
Orion Pharma Animal Health

Injektionsvätska, suspension
(Svagt rosa lösning, som kan innehålla finpartikulär fällning)

Immunologiska medel för hunddjur, inaktiverade virala vacciner, rabiesvaccin.

Djurslag:
  • Får
  • Get
  • Hund
  • Häst
  • Iller
  • Katt
  • Nötkreatur
  • Svin
ATC-kod: QI07AA02
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2017-03-20.

Innehåll

En dos (1 ml) innehåller:


Aktiv substans:

Inaktiverat rabiesvirus, SAD-stam Vnukovo-32                     min. 2,0 IE


Adjuvans:

Aluminiumhydroxid                                                                  2,0 mg


Hjälpämnen:

Tiomersal                                                                                  0,1 mg


Fullständig förteckning över hjälpämnen:


Tiomersal

Aluminiumhydroxid (som 2 % aluminiumhydroxidgel)

Vatten för injektionsvätskor

Indikationer

Aktiv immunisering av hund, katt, nötkreatur, svin, får, get, häst och iller (12 veckor och äldre) för att förebygga infektion och död på grund av rabiesvirus.

Immunitetens inträdande: 14–21 dagar efter den första vaccinationen.


Immunitetens varaktighet: 

Hund: minst 3 år efter det första vaccinationsomgången.

Katt, nötkreatur, svin, får, get, häst och iller: minst 1 år efter den första vaccinationen och 2 år efter revaccination.

Kontraindikationer

Använd inte på djur som visar tecken på rabies eller som misstänks ha infekterats med rabiesvirus.

Försiktighet

Vaccinera endast friska djur.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet.

Vaccinet har inte studerats i någon större omfattning på lakterande djur. De begränsade data som finns tyder dock inte på någon ökad förekomst av biverkningar vid vaccination av lakterande djur.

Biverkningar

Efter subkutan administrering kan i mycket sällsynta fall en övergående svullnad uppträda på injektionsstället hos alla djurslag. Svullnaden blir högst 10 mm i diameter, och i sällsynta fall kan den medföra lätta besvär. Dessa reaktioner brukar avta inom 10 dagar.

Efter intramuskulär administrering kan i sällsynta fall en övergående lätt smärta (i sällsynta fall tillsammans med svullnad) uppträda på injektionsstället hos alla andra djurslag än hundar. Svullnaden kan bli högst 2 cm i diameter. Dessa reaktioner brukar avta inom 7 dagar.

Liksom med alla vacciner, kan mycket i sällsynta fall överkänslighetsreaktioner inträffa. I sådana fall ska lämplig behandling sättas in utan dröjsmål.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

– Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

– Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

– Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

– Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

– Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

Dosering

Hund: Administreras subkutant.

Alla andra djurslag: Administreras subkutant eller intramuskulärt.

Skaka injektionsflaskan före användning.


Dos:

En engångsdos på 1 ml är tillräcklig, oavsett ålder, vikt eller djurslag.

Första vaccinationen:

Alla djurslag kan vaccineras från 12 veckors ålder.

Vid den första vaccinationen ges en engångsdos av vaccinet.


Revaccination:

Hund: En engångsdos av Versiguard Rabies vet ska ges vart tredje år. Mängden antikroppar minskar under de tre år som immuniteten varar, men hundarna är ändå skyddade om de provoceras. Vid resa till riskområden eller utanför EU, kan veterinärer föreslå extra rabiesvaccination för att säkerställa att vaccinerade hundar har en antikroppstiter på ≥ 0,5 IE/ml, som anses utgöra ett tillräckligt skydd, och att hundarna uppfyller kraven för resa (antikroppstiter på ≥ 0,5 IE/ml).


Katt, nötkreatur, svin, får, get, häst och iller: Djur ska revaccineras med en dos vaccin 1 år efter den första vaccinationen.

Efter den första revaccinationen (som sker 1 år efter den första vaccinationen), ska djuren revaccineras vartannat år med en dos vaccin.


Användning som lösningsvätska för Versican Plus-vacciner

Innehållet i en injektionsflaska med Versican Plus-vaccin kan beredas med innehållet i en injektionsflaska med Versiguard Rabies vet (i stället för spädningsvätska). När dessa har blandats, ska innehållet i injektionsflaskan vara rosa/rött eller gulaktigt samt lätt grumligt (opalescent). Efter blandning ska vaccinerna administreras omedelbart som subkutana injektioner.


Samtidig administrering med övriga Vanguard-vacciner för hund

Innan vaccinerna blandas ska båda Vanguard-vaccinerna beredas enligt anvisningarna i produktresuméerna. Efter beredning ska injektionsflaskan omskakas väl och sedan blandas med 1 ml Versiguard Rabies vet i antingen injektionsflaskan med Versiguard Rabies vet eller i sprutan. Versiguard Rabies vet ska omskakas väl före användning. De blandade vaccinerna omskakas försiktigt och administreras sedan omedelbart som subkutana injektioner.

Karenstider

Hund, katt, iller: Ej relevant.

Nötkreatur, svin, får, get, häst: 0 dygn

Interaktioner

Hundar

Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan administreras subkutant till hundar samma dag som övriga Vanguard-vacciner (Vanguard 7, Vanguard Plus 7, Vanguard Plus 5, Vanguard Plus 5L, Vanguard Pup, Vanguard Puppy, Vanguard CPV, Vanguard CPV +L, Vanguard DA2Pi, Vanguard DA2Pi+L, Vanguard Lepto ci i de länder där läkemedlen har försäljningstillstånd), antingen blandade med varandra eller på olika ställen. Immunitetens varaktighet för övriga Vanguard-vacciner har inte fastställts vid samtidig användning med Versiguard Rabies vet.


När Versiguard Rabies vet och övriga Vanguard-vacciner för hundar ges samtidigt eller som blandning kan vaccinerade hundar uppvisa övergående svullnad (upp till 6 cm) på injektionsstället och övergående svullnad i lymfkörtlarna under underkäken och/eller i skulderbladen inom 4 timmar efter vaccinationen. Symtomen försvinner inom 24 timmar.


Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin också kan användas som lösningsvätska för levande försvagade vacciner av Versican Plus-vacciner (Versican Plus DHPPi, DHP, DP, P och Pi) och administreras subkutant till hundar. Efter administrering som blandning med Versican Plus-vacciner, är det vanligt att vaccinerade hundar uppvisar en övergående svullnad (upp till 5 cm) vid injektionsstället. Svullnaden kan ibland vara smärtsam, varm eller röd. Sådana svullnader försvinner antingen spontant eller minskar markant inom 14 dagar efter vaccination. Gastrointestinala symtom såsom diarré och kräkningar eller aptitlöshet och minskad aktivitet kan förekomma i sällsynta fall.


Övriga djurslag

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut om detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel ska  därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Lokala reaktioner tenderade att bli större (upp till 12 mm i diameter) efter subkutan vaccination med en överdos, jämfört med en standarddos.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 10 timmar.

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).

Får ej frysas.

Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension Svagt rosa lösning, som kan innehålla finpartikulär fällning
10 x 1 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av