Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cortavance

Receptstatus
Virbac

Kutan spray, lösning 0,584 mg/ml
(ofärgad)

Glukokortikosteroid

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QD07AC16
  • Vad är en produktresumé (SPC)?
Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

CORTAVANCE 0,584 mg/ml kutan spray, lösning för hund

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Aktiv substans:

Hydrokortisonaceponat

0,584 mg/ml

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Kutan spray, lösning.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Djurslag

Hund

4.2 Indikationer, med djurslag specificerade

För symptomatisk behandling av inflammatoriska och kliande dermatoser hos hund.

4.3 Kontraindikationer

Använd inte användas i öppna sår.

4.4 Särskilda varningar för respektive djurslag

Hela den behandlade kroppsytan skall inte överstiga en yta motsvarande t.ex. behandling av två sidor från ryggraden till bröstkörtlarna inklusive axlar och lår. I annat fall skall användning endast ske efter nytta/risk-bedömning och under förutsättning att hunden kontrolleras regelbundet hos veterinär.

4.5 Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Vid samtidig mikrobiell sjukdom eller parasitangrepp, bör hunden få adekvat behandling mot detta tillstånd.
På grund av brist på specifik information bör användning på hundar med Cushings sjukdom ske efter nytta/risk bedömning.
Eftersom glukokortikosteroider kan hämma tillväxten, skall användning på unga hundar (under 7 månader gamla) ske efter nytta/risk-bedömning och under förutsättning att hunden kontrolleras regelbundet hos veterinär.
Vid behandling av tolv hundar med atopisk dermatit genom lokal applicering på huden med rekommenderad behandlingsdos under 28–70 dagar i följd, kunde ingen märkbar effekt på de systemiska kortisolnivåerna påvisas.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur 

Vid spill på bar hud, tvätta noggrant med vatten. Tvätta händerna efter användning.
Undvik kontakt med ögonen. Vid stänk i ögonen, skölj med rikligt med vatten. Om ögonirritation uppstår, sök läkarvård. Vid oavsiktlig förtäring, sök omedelbar läkarvård och visa bipacksedeln eller läkemedelsförpackningen för läkaren.


Behandla i välventilerat utrymme.
Brandfarligt.
Behandla ej i närheten av eld eller öppen låga. Rök inte under användningen.
Lösningsmedlet i den här produkten kan fläcka vissa material, däribland målade, fernissade eller på liknande sätt behandlade ytor eller inredning i hemmet. Låt medlet torka in i huden innan djuret tillåts komma i kontakt med sådana material.

4.6 Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

Övergående lokala reaktioner på applikationsstället (erytem och/eller klåda) kan förekomma i mycket sällsynta fall.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

  • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

  • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

  • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

  • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

  • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

4.7 Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Läkemedlets säkerhet har inte fastställs under dräktighet och laktation. Systemisk absorption av hydrokortisonaceponat är obetydlig, varför det är osannolikt att teratogena, foetotoxiska eller maternotoxiska effekter uppstår vid rekommenderad dos till hund.
Behandling av dräktiga eller digivande djur skall endast ske i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/risk-bedömning.

4.8 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Uppgift saknas.

Interaktionsstudier saknas och därför rekommenderas att inte samtidigt använda andra topikala preparat på samma hudområde.

4.9 Dos och administreringssätt

Kutan användning.
Före användning, skruva pumpen på flaskan.
Spraya hudytan som skall behandlas från ett avstånd på cirka 10 cm.
Rekommenderad dos är 1,52 μg hydrokortisonaceponat per cm2 hud per dag. Denna dos erhålls genom två pumpslag över en hudyta motsvarande en kvadrat på 10 cm x 10 cm. Upprepa behandlingen dagligen under 7 dagar i följd.


Undvik att spraya i ögonen på djuret.
Läkemedlet är en spray och ska inte masseras in i huden.


Om längre behandling krävs, skall ansvarig veterinär göra en nytta/risk-bedömning av användning av Cortavance.
Om ingen förbättring skett inom 7 dagar, skall behandlingen omvärderas av veterinär.

4.10 Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift), om nödvändigt

Efter topikal applicering av den föreskrivna dosen, men under 2 gånger den rekommenderade behandlingstiden och en kroppsyta motsvarande två sidor, från ryggraden till bröstkörtlarna inklusive axlar och lår, observerades inga systemiska effekter.
Toleransstudier med 3 och 5 gånger den föreskrivna dosen under 2 gånger den rekommenderade behandlingstiden visade reducerad förmåga att producera kortisol. Effekten var fullständigt reversibel inom 7 till 9 veckor efter avslutad behandling.

4.11 Karenstid(er)

Ej relevant.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: glukokortikosteroid till utvärtes bruk.
ATCvet. kod: QD07AC.

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Cortavance innehåller hydrokortisonaceponat som aktiv substans.
Hydrokortisonaceponat är en dermokortikoid med stark glukokortikoid aktivitet. HCA lindrar både inflammation och pruritus, vilket leder till snabb förbättring av hudskador orsakade av inflammatoriska och kliande dermatoser.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Hydrokortisonaceponat tillhör klassen diestrar bland glukokortikosteroiderna.
Diestrar är lipofila komponenter, vilket garanterar ökad penetration in i huden tillsammans med en låg plasmatillgänglighet. Hydrokortisonaceponat ackumuleras således i hundens hud, vilket resulterar i lokal effekt vid låga doser. Diestrarna omvandlas inne i huden. Omvandlingen medför att denna klass av läkemedel är effektiv. Hos försöksdjur elimineras hydrokortisoneaceponat på samma sätt som hydrokortison (annat namn för endogent kortisol) via urin och faeces.
Lokal administrering av diestrar leder till högt terapeutiskt index: hög lokal aktivitet med reducerade systemiska sekundäreffekter.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Propylenglykolmonometyleter

6.2 Viktiga inkompatibiliteter

Inga kända.

6.3 Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.
Hållbarhet efter det att inre förpackningen öppnats första gången: 6 månader.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5 Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Kartongen innehåller en polyeten-tereftalat(PET)-flaska eller en flaska av polyeten med hög densitet (HDPE) innehållande 31 ml eller 76 ml lösning, försluten med en aluminium-skruvkork eller en vit skruvkapsyl av plast, samt en spraypump.


Kartong som innehåller en 31 ml flaska av PET.

Kartong som innehåller en 76 ml flaska av PET.

Kartong som innehåller en 31 ml flaska av HDPE.

Kartong som innehåller en 76 ml flaska av HDPE.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter användningen

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Frankrike 

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/06/069/001
EU/2/06/069/002
EU/2/06/069/003
EU/2/06/069/004

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 09/01/2007

Förnyat godkännande: 13/09/2011

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2018-05-08
Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, FÖRORDNANDE, OCH/ELLER ANVÄNDNING

Ej relevant.

Hitta direkt i texten
Av