Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cortavance

Virbac

Kutan spray, lösning 0,584 mg/ml
(ofärgad)

Glukokortikosteroid

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QD07AC16
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-05-08.

Innehåll

Aktiv substans:

Hydrokortisonaceponat

0,584 mg/ml

Hjälpämnen:

Propylenglykolmonometyleter

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Cortavance innehåller hydrokortisonaceponat som aktiv substans.
Hydrokortisonaceponat är en dermokortikoid med stark glukokortikoid aktivitet. HCA lindrar både inflammation och pruritus, vilket leder till snabb förbättring av hudskador orsakade av inflammatoriska och kliande dermatoser.


Farmakokinetiska egenskaper

Hydrokortisonaceponat tillhör klassen diestrar bland glukokortikosteroiderna.
Diestrar är lipofila komponenter, vilket garanterar ökad penetration in i huden tillsammans med en låg plasmatillgänglighet. Hydrokortisonaceponat ackumuleras således i hundens hud, vilket resulterar i lokal effekt vid låga doser. Diestrarna omvandlas inne i huden. Omvandlingen medför att denna klass av läkemedel är effektiv. Hos försöksdjur elimineras hydrokortisoneaceponat på samma sätt som hydrokortison (annat namn för endogent kortisol) via urin och faeces.
Lokal administrering av diestrar leder till högt terapeutiskt index: hög lokal aktivitet med reducerade systemiska sekundäreffekter.

Indikationer

För symptomatisk behandling av inflammatoriska och kliande dermatoser hos hund.

Kontraindikationer

Använd inte användas i öppna sår.

Försiktighet

Vid samtidig mikrobiell sjukdom eller parasitangrepp, bör hunden få adekvat behandling mot detta tillstånd.
På grund av brist på specifik information bör användning på hundar med Cushings sjukdom ske efter nytta/risk bedömning.
Eftersom glukokortikosteroider kan hämma tillväxten, skall användning på unga hundar (under 7 månader gamla) ske efter nytta/risk-bedömning och under förutsättning att hunden kontrolleras regelbundet hos veterinär.
Vid behandling av tolv hundar med atopisk dermatit genom lokal applicering på huden med rekommenderad behandlingsdos under 28–70 dagar i följd, kunde ingen märkbar effekt på de systemiska kortisolnivåerna påvisas.

Dräktighet och laktation

Läkemedlets säkerhet har inte fastställs under dräktighet och laktation. Systemisk absorption av hydrokortisonaceponat är obetydlig, varför det är osannolikt att teratogena, foetotoxiska eller maternotoxiska effekter uppstår vid rekommenderad dos till hund.
Behandling av dräktiga eller digivande djur skall endast ske i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/risk-bedömning.

Biverkningar

Övergående lokala reaktioner på applikationsstället (erytem och/eller klåda) kan förekomma i mycket sällsynta fall.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

  • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

  • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

  • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

  • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

  • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

Dosering

Kutan användning.
Före användning, skruva pumpen på flaskan.
Spraya hudytan som skall behandlas från ett avstånd på cirka 10 cm.
Rekommenderad dos är 1,52 μg hydrokortisonaceponat per cm2 hud per dag. Denna dos erhålls genom två pumpslag över en hudyta motsvarande en kvadrat på 10 cm x 10 cm. Upprepa behandlingen dagligen under 7 dagar i följd.


Undvik att spraya i ögonen på djuret.
Läkemedlet är en spray och ska inte masseras in i huden.


Om längre behandling krävs, skall ansvarig veterinär göra en nytta/risk-bedömning av användning av Cortavance.
Om ingen förbättring skett inom 7 dagar, skall behandlingen omvärderas av veterinär.

Interaktioner

Uppgift saknas.

Interaktionsstudier saknas och därför rekommenderas att inte samtidigt använda andra topikala preparat på samma hudområde.

Överdosering

Efter topikal applicering av den föreskrivna dosen, men under 2 gånger den rekommenderade behandlingstiden och en kroppsyta motsvarande två sidor, från ryggraden till bröstkörtlarna inklusive axlar och lår, observerades inga systemiska effekter.
Toleransstudier med 3 och 5 gånger den föreskrivna dosen under 2 gånger den rekommenderade behandlingstiden visade reducerad förmåga att producera kortisol. Effekten var fullständigt reversibel inom 7 till 9 veckor efter avslutad behandling.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Hela den behandlade kroppsytan skall inte överstiga en yta motsvarande t.ex. behandling av två sidor från ryggraden till bröstkörtlarna inklusive axlar och lår. I annat fall skall användning endast ske efter nytta/risk-bedömning och under förutsättning att hunden kontrolleras regelbundet hos veterinär.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid spill på bar hud, tvätta noggrant med vatten. Tvätta händerna efter användning.
Undvik kontakt med ögonen. Vid stänk i ögonen, skölj med rikligt med vatten. Om ögonirritation uppstår, sök läkarvård. Vid oavsiktlig förtäring, sök omedelbar läkarvård och visa bipacksedeln eller läkemedelsförpackningen för läkaren.


Behandla i välventilerat utrymme.
Brandfarligt.
Behandla ej i närheten av eld eller öppen låga. Rök inte under användningen.
Lösningsmedlet i den här produkten kan fläcka vissa material, däribland målade, fernissade eller på liknande sätt behandlade ytor eller inredning i hemmet. Låt medlet torka in i huden innan djuret tillåts komma i kontakt med sådana material.

Hållbarhet

Hållbarhet efter det att inre förpackningen öppnats första gången: 6 månader.

Förpackningsinformation

Kutan spray, lösning 0,584 mg/ml (ofärgad)
31 milliliter flaska, receptbelagd
76 milliliter flaska, receptbelagd

Följande produkter har även parallelldistribuerade förpackningar:
Kutan spray, lösning 0,584 mg/ml

Hitta direkt i texten
Av