FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Norocarp

N-vet

Tablett 50 mg
(Vitgula runda med brytskåra)

Analgetikum med antiinflammatorisk och antipyretisk effekt

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AE91
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
Norocarp tablett 20 mg och 50 mg;

Norocarp vet tuggtablett 20 mg, 50 mg och 100 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2019-05-03 .

Innehåll

Aktiv substans:

En tablett innehåller 20 respektive 50 mg karprofen


Hjälpämnen:


Mikrokristallin cellulosa, laktos­mono­hydrat, kros­karmellos­natrium, povidon, natrium­lauril­sulfat, magnesium­stearat

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Karprofen (CPF), (±)-6-kloro-α-metylkarbazol-2-ättiksyra, är ett icke-steroidalt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) med analgetisk och antipyretisk effekt som tillhör gruppen propionsyraderivat. Det är derivat av fenylpropionsyra och ingår i NSAID-gruppen arylpropionsyror. Som representant för familjen 2-arylpropioner innehåller det ett chiralcenter vid C2 för den propioniska andelen och föreligger därför i två skilda sterioisomeriska former – (+)-S- och (-)-R-enantiomerna.


Verkningsmekanismen är inte fullständigt klarlagd. Karprofen hämmar enzymet cyklo-oxygenas i prostaglandinsyntesen. Dock är inhiberingen svag i förhållande till karprofens antiinflammatoriska och analgetiska effekt. Vid terapeutisk dos till hund är inhiberingen av cyklo-oxygenas (prostaglandin och thromboxan) samt lipoxygenas (leucotrien) obetydlig eller frånvarande.


Farmakokinetiska egenskaper

Karprofen absorberas snabbt och maximal serumkoncentration (ca 20-30 mikrogram/ml) uppnås inom 2 tim vid peroral administrering av 4 mg/kg kroppsvikt. Biotillgängligheten är >90% och proteinbindningsgraden är >99%. Halveringstiden är ca 6 tim (4,1-7,9). Utsöndring sker huvudsakligen via gallan, 70% av en i.v. dos utsöndras i metaboliserad form via faeces och 8-15% via urin.

Indikationer

Antiinflammatorisk och analgetisk behandling av sjukdomar i muskulatur, leder och skelett samt vid behandling av post-operativ smärta hos hund.

Kontraindikationer

Används inte till djur som lider av gastrointestinala störningar (även invasiv kirurgi i magtarmkanalen), blödningsrubbningar, nedsatt njurfunktion, måttligt/kraftigt försämrad lever- eller hjärtfunktion eller där det finns tecken på individuell överkänslighet mot produkten.

Används ej till katt.

Försiktighet


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Försiktighet bör iakttas vid användning till valpar yngre än 6 veckor eller mycket gamla djur. Särskild uppmärksamhet bör iakttas vid medicinering av djur som är dehydrerade, hypovolemiska eller har hjärt- eller leversjukdomar samt vid förekomst av infektioner. Se avsnitt Farmakokinetiska egenskaper. Samtidig medicinering med potenta njurtoxiska läkemedel eller andra NSAIDs bör undvikas.

Vid långtidsbehandling bör hunden regelbundet undersökas av veterinär.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Inga

Dräktighet och laktation

Skall ej ges till dräktiga tikar då studier saknas. Karprofen passerar över till mjölk och skall ej ges till lakterande tikar.

Biverkningar

Biverkningar vid användning av NSAID-produkter är bland annat kräkningar, diarré, gastrointestinala blödningar, inappetens, slöhet, samt lever- och njurskador. Dessa biverkningar är ofta tillfälliga, men kan i enstaka fall vara allvarliga eller leda till dödsfall.

I likhet med vid annan NSAID behandling föreligger i sällsynta fall biverkningar från njurar och idiosynfratisk hepatit.

Dosering

Dos och administreringssätt

För oral tillförsel.


Dosen är 4 mg/kg kroppsvikt per dygn. Dosen bör fördelas på två doseringstillfällen i lika stora doser. Vid behandlingstider i mer än 14 dagar bör hunden regelbundet undersökas av veterinär.


I syfte att förlänga den antiinflammatoriska och analgetiska effekten efter genomgången kirurgi, kan parenteral behandling följas upp med peroral behandling med Norocarp tabletter. Dosering skall vara 4 mg per kg kroppsvikt per dag, fördelat på två doseringstillfällen i lika stora doser, upp till 5 dagar.


Blandbarhet

Ej relevant

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Karprofen skall ej ges samtidigt eller inom 24 timmar med andra icke steroida, antiinflammatoriska läkemedel eller steroider. Ej heller tillsammans med antikoagulantia. Karprofen är höggradigt proteinbundet och kan därför konkurrera med andra läkemedel med hög proteinbindningsgrad.

Överdosering

Symptomatisk behandling bör initieras. I övrigt, se avsnitt Biverkningar.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga


Hållbarhet

2 år.

Förvaring

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använda veterinärmedicinska läkemedel och avfall

Ej relevant.

Förpackningsinformation

NOROCARP
Tablett 20 mg Vit/vitgul runda med brytskåra
20 styck blister, receptbelagd
100 styck blister, receptbelagd
10 styck blister, receptbelagd, tillhandahålls ej
Tablett 50 mg Vitgula runda med brytskåra
20 styck blister, receptbelagd
100 styck blister, receptbelagd
10 styck blister, receptbelagd, tillhandahålls ej

NOROCARP VET
Tuggtablett 20 mg Ljusbruna, runda, platta, med brytskåra
20 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls ej
100 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls ej
Tuggtablett 50 mg Ljusbruna, runda, platta, med brytskåra
20 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls ej
100 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls ej
Tuggtablett 100 mg Ljusbruna, runda, platta, med brytskåra
20 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls ej
100 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av