Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Profender

Bayer Animal Health

Spot-on, lösning 15 mg/ 60 mg
(klar gul till brun)

Anthelmintikum mot rundmask, bandmask och lungmask

Djurslag:
  • Katt
Aktiva substanser:
ATC-kod: QP52AA51
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
Profender spot-on, lösning 15 mg/ 60 mg, 24 mg/ 96 mg och 7,5 mg/ 30 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2020-03-31.

Innehåll

Aktiva substanser:

Profender innehåller 21,4 mg/ml emodepsid och 85,8 mg/ml prazikvantel.


Varje endospipett av Profender innehåller:

 

Mängd

Emodepsid

Prazikvantel

Profender för små katter
(≥0,5 – 2,5 kg)

0,35 ml

7,5 mg

30 mg

Profender för medelstora katter
(>2,5 – 5 kg)

0,70 ml

15 mg

60 mg

Profender för stora katter
(>5 – 8 kg)

1,12 ml

24 mg

96 mg


Hjälpämnen:

5,4 mg/ml butylhydroxianisol (E320; som antioxidant)

Butylhydroxianisol
Isoproyliden glycerol
Mjölksyra

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Emodepsid är en semisyntetisk substans som tillhör den nya kemiska gruppen depsipeptider. Den är aktiv mot rundmaskar (spolmask och hakmask). I denna produkt svarar emodepsid för effekt mot Toxocara cati, Toxacaris leonina,Ancylostoma tubaeforme och Aelurostrongylus abstrusus.

Emodepsid verkar vid den neuromuskulära förbindelsen. Emodepsin stimulerar presynaptiska receptorer tillhörande sekretinreceptorfamiljen, vilket resulterar i paralys och avdödning av parasiterna.


Prazikvantel är ett isokinolinpyrazinderivat som är effektivt mot bandmask sådanna som Dipylidum caninum,Echinococcusmultilocularis och Taenia taeniaeformis.
Prazikvantel absorberas snabbt via parasiternas yta och verkar primärt genom att ändra Ca++ permeabiliteten i parasitmembranen. Detta orsakar en allvarlig skada på parasitens integument, kontraktion och paralys, rubbning av ämnesomsättningen och leder slutligen till avdödning av parasiten.


Farmakokinetiska egenskaper

Vid lokal applicering av denna produkt på katt, med den lägsta terapeutiska dosen på 0,14 ml/kg kroppsvikt, har en maximal serumkoncentration på 32,2 ± 23,9 µg emodepsid/l and 61,3 ± 44,1 µg prazikvantel/l uppmätts. Maximala koncentrationer uppnåddes för emodepsid 3,2 ± 2,7 dagar efter applikation och för prazikvantel. 18,7 ± 47 timmar efter applikation. Båda de aktiva substanserna har en långsam serumelimination, med en halveringstid på 9,2 ± 3,9 dagar för emodepsid och 4,1 ± 1,5 dagar för prazikvantel.
Efter oral dosering till råtta ses en distribution av emodepsid till alla organ. Högst koncentration återfinns i fettvävnad. Emodepsid utsöndras huvudsakligen fekalt i oförändrad form och som hydroxylerade derivat.
Studier på flera olika djurslag visar att prazikvantel snabbt metaboliseras i levern. De huvudsakliga metaboliterna är monohydroxicyklohexylderivat av prazikvantel. Elimineringen är huvudsakligen renal.

Indikationer

Till katt som har, eller kan antas ha, parasitära blandinfektioner med rundmask, bandmask och lungmask av följande arter:


Rundmask (Nematoder)

Toxocara cati (mogna vuxna, omogna vuxna, L4 och L3)

Toxocara cati (L3-larv) – behandling av katthonor under den senare delen av dräktigheten för att förhindra överföring via mjölken till avkomman

Toxascaris leonina (mogna vuxna, omogna vuxna och L4)

Ancylostoma tubaeforme (mogna vuxna, omogna vuxna och L4)


Bandmask (Cestoder)

Dipylidium caninum (mogna vuxna och omogna vuxna)

Taenia taeniaeformis (vuxna)

Echinococcus multilocularis (vuxna)


Lungmask

Aelurostrongylus abstrusus (vuxna)

Kontraindikationer

Skall ej användas på kattungar yngre än 8 veckor eller som väger mindre än 0,5 kg.


Använd inte vid överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något av hjälpämnena.

Försiktighet

Applicera endast på hudytan och endast på oskadad hud. Får ej ges peroralt eller parenteralt.


Undvik att den behandlade katten eller andra katter i hushållet kommer åt att slicka på applikationsområdet medan det fortfarande är fuktigt.


Erfarenheten är begränsad vid användande av produkten till sjuka och nedsatta djur. Därför skall produkten först användas till sådana djur efter en risk-nytta bedömning.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Salivation och kräkning kan förekomma i mycket sällsynta fall. Milda och övergående neurologiska störningar såsom ataxi eller tremor kan förekomma i mycket sällsynta fall. Dessa effekter antas bero på att katten råkat slicka på applikationsstället direkt efter behandling.

I mycket sällsynta fall har efter användandet av Profender övergående alopecia, pruritus och/eller inflammation observerats på applikationsstället.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

  • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkning(ar))

  • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

  • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

  • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

  • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

Doserings- och behandlingstabell


De rekommenderade minimidoserna är 3 mg emodepsid / kg kroppsvikt och 12  mg prazikvantel / kg kroppsvikt, motsvarande 0,14 ml Profender / kg kroppsvikt.

Kroppsvikt för katt (kg)

Pipettstorlek som skall brukas

Volym (ml)

Emodepsid (mg/kg)

Prazikvantel (mg/kg)

≥0,5 – 2,5

Profender för små katter

0,35 (1 pipett)

3 – 15

12 – 60

>2,5 – 5

Profender för medelstora katter

0,70 (1 pipett)

3 – 6

12 – 24

>5 – 8

Profender för stora katter

1,12 (1 pipett)

3 – 4,8

12 – 19,2

>8

Använd en lämplig kombination av engångspipetter


För behandling av rundmask och bandmask är en applikation per behandlingstillfälle tillräckligt.


För behandling av katthonor för att förhindra överföring av Toxocara cati (L3-larv) till avkomman via mjölken, är en applikation per behandlingstillfälle, ungefär sju dagar före förväntad förlossning, tillräckligt.


För lungmask Aelurostrongylus abstrusus är två behandlingar administrerade med två veckors mellanrum tillräckligt. 


Administreringssätt


Endast för utvärtes bruk.


Ta ur en endospipett från förpackningen. Håll pipetten upprätt, vrid och tag av kapsylen och använd den andra änden av kapsylen till att bryta förseglingen.


Dela pälsen på kattens nacke vid skallbasen så att huden blir synlig. Placera pipettspetsen mot huden och tryck ordentligt flera gånger för att tömma innehållet direkt på huden. Applicering på nacken minskar möjligheten för katten att slicka i sig substansen.


Blandbarhet:

Inga kända.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Emodepsid är ett substrat för P-glykoprotein. Samtidig behandling med andra läkemedel som är P-glykoproteinsubstrater/ hämmare (till exempel ivermectin och andra antiparasitära makrocykliska laktoner, erytromycin, prednisolon och ciklosporin) kan ge upphov till farmakokinetiska läkemedelsinteraktioner. Möjliga kliniska konsekvenser av sådana interaktioner har inte undersökts.

Överdosering

Salivation, kräkning och neurologiska symtom (tremor) har observerats vid enstaka tillfällen när produkten har administrerats i doser upp till 10 gånger den rekommenderade dosen för vuxna katter och upp till 5 gånger den rekommenderade dosen för kattungar. Dessa symtom har förmodligen uppstått som ett resultat av att katten har slickat på applikationsstället. Dessa symptomen var helt reversibla.
Det finns inget känt specifikt motgift.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Schamponering eller tvättning/badning av djuret i vatten, direkt efter behandling, kan reducera effekten av substansen. Behandlade djur skall därför inte badas förrän lösningen har torkat.


Parasitär resistens till en viss klass av antihelmintika kan uppstå vid frekvent och upprepad användning av antihelmintika ur denna klass.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Läs bipacksedeln före användning.
Rök, ät och drick inte under applikation.
Undvik kontakt med applikationsområdet, så länge det är fuktigt. Håll barn borta från behandlade djur under denna tid.
Tvätta händerna efter användning.
I fall av oavsiktlig hudkontakt, tvätta omedelbart med tvål och vatten.
Om produkten kommer i kontakt med ögonen skall dessa sköljas med rikligt med vatten.
Om hud- eller ögonsymptom kvarstår, eller i fall av oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.
Man bör se till att barn inte tillåts ha långvarig intensiv kontakt (till exempel sova tillsammans) med behandlade katter under de första 24 timmarna efter det att produkten applicerats.


Lösningsmedlet i denna produkt kan ge fläckar på vissa material t ex läder, tyg, plast och polerade ytor. Låt lösningen torka innan katten kommer i kontakt med dessa material.


Echinokockos utgör en risk för människa. Eftersom Echinokockos är en sjukdom som ska anmälas till OIE, måste speciella riktlinjer för behandling och uppföljning följas och säkerhetsåtgärder för människa vidtas från relevant behörig myndighet.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

Förvaring

Förvaras i originalförpackningen för att skydda mot fukt.

Förpackningsinformation

Spot-on, lösning 15 mg/ 60 mg (klar gul till brun)
2 dos(er) endosbehållare, receptbelagd
40 dos(er) endosbehållare, receptbelagd
Spot-on, lösning 24 mg/ 96 mg (klar gul till brun)
2 dos(er) endosbehållare, receptbelagd
40 dos(er) endosbehållare, receptbelagd
Spot-on, lösning 7,5 mg/ 30 mg (klar gul till brun)
2 dos(er) endosbehållare, receptbelagd
40 dos(er) endosbehållare, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av