FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Equilis® Prequenza Te

MSD Animal Health Sweden

Injektionsvätska, suspension
(Klar, opaliserande injektionsvätska, suspension.)

Vaccin mot hästinfluensa och tetanus

Djurslag:
  • Häst
ATC-kod: QI05AL01
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Vissa förpackningar av Equilis® Prequenza Te Injektionsvätska, suspension är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din veterinär om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Injektionsflaska 10 x 1 dos(er) (vnr 065824)
Veterinära läkemedel omfattas inte av utbytbarhet.
Alternativ förpackning.
Startdatum: 2024-07-03
Prognos för slutdatum: 2024-09-25
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 07/2023.

Innehåll

Varje dos (1 ml) innehåller:

Aktiva substanser:

Hästinfluensavirusstammar:

          A/equi-2/South Africa/4/03                                  50 AU1

          A/equi-2/ Newmarket/2/93                                  50 AU

Tetanustoxoid                                                                  40 Lf2


1Antigena enheter

2Flockulationsekvivalenter; motsvaras av ≥30 IE/ml marsvinsserum i Ph. Eur. styrketest


Adjuvans:

Iscom-Matrix som innehåller: Renad saponin 375 µg, kolesterol 125 µg, fosfatidylkolin 62,5 µg.

Hjälpämne: Fosfatbuffert

Egenskaper

För stimulering av aktiv immunitet mot hästinfluensa och tetanus hos häst.

Indikationer

Aktiv immunisering av hästar från sex månaders ålder mot hästinfluensa för att minska kliniska sjukdomstecken och virusutsöndring efter infektion och aktiv immunisering mot tetanus för att förebygga mortalitet.

Influensa

Immunitetens insättande:  2 veckor efter grundvaccinationen.

Immunitetens varaktighet: 5 månader efter grundvaccinationen. 1 år efter första revaccinationen.

Tetanus

Immunitetens insättande:  2 veckor efter grundvaccinationen.

Immunitetens varaktighet: 17 månader efter grundvaccinationen. 2 år efter första revaccinationen.

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Vaccinera endast friska djur.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Häst:

Sällsynta

(1 till 10 av 10 000 behandlade djur):

Svullnad vid injektionsstället1, smärta vid injektionsstället2.

Mycket sällsynta

(färre än 1 av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade):

Feber3, letargi3, aptitlöshet3, överkänslighetsreaktion4.

1 En diffus, hård eller mjuk svullnad (max 5 cm i diameter) som avklingar inom två dagar. I mycket sällsynta fall kan en lokal reaktion som är större än 5 cm och som eventuellt kvarstår i mer än två dagar förekomma.

2 Smärta vid injektionsstället kan ge upphov till övergående funktionsobehag (stelhet).

3 Feber som ibland åtföljs av letargi och aptitlöshet kan förekomma under en dag och i undantagsfall kvarstå upp till tre dagar.

4 Inkluderar anafylaxi (ibland livshotande). Om sådan reaktion uppstår ska lämplig behandling ges utan fördröjning.


Det är viktigt att rapportera biverkningar. Det möjliggör fortlöpande säkerhetsövervakning av ett läkemedel. Rapporter ska, företrädesvis via en veterinär, skickas till antingen innehavaren av godkännande för försäljningeller till den nationella behöriga myndigheten via det nationella rapporteringssystemet. Se bipacksedeln för respektive kontaktuppgifter.

Dosering

Dos och administreringssätt

Intramuskulär användning.

Låt vaccinet anta rumstemperatur före användning.


Vaccinationsschema:

Grundvaccination

En dos (1 ml) ges som en intramuskulär injektion enligt följande schema:

  • Grundvaccination: Den första injektionen ges från sex månaders ålder, den andra injektionen ges fyra veckor senare.

Revaccination

Influensa

Det rekommenderas att en boosterdos endast bör ges till hästar som redan har fått en grundvaccination med vaccin som innehåller samma typ av hästinfluensavirus som ingår i detta vaccin. En grundvaccination kan bli nödvändig för hästar där denna inte fullgjorts. Den första revaccinationen (tredje dosen) mot hästinfluensa ges fem månader efter grundvaccinationen. Denna revaccination ger immunitet mot hästinfluensa som varar i minst 12 månader. Den andra revaccinationen ges 12 månader efter den första revaccinationen. Upprepad användning med 12 månaders intervall av ett lämpligt vaccin mot hästinfluensa som innehåller stammarna A/equi-2/South Africa/4/03 och A/equi-2/Newmarket/2/93 rekommenderas för att bibehålla immunitetsnivån för influensakomponenterna (se schema).


Tetanus

Den första revaccinationen ska inte ges senare än 17 månader efter grundvaccinationen. Därefter rekommenderas ett maximalt intervall av två år (se schema).


Vaccinationsschema

Vid ökad infektionsrisk eller vid otillräckligt intag av råmjölk kan ytterligare en initial injektion ges vid fyra månaders ålder som sedan åtföljs av det fullständiga vaccinationsprogrammet (grundvaccination vid sex månaders ålder och fyra veckor senare).


Samtidig aktiv och passiv immunisering (nödvaccination)

Vaccinet kan ges tillsammans med Tetanus Serum från Intervet för behandling av skadade hästar, som inte blivit immuniserade mot tetanus. I sådana fall kan den första vaccindosen (V1) i grundvaccinationen ges samtidigt med den profylaktiska dosen av Tetanus Serum från Intervet. Separata injektionsställen samt separata sprutor och kanyler ska användas. Detta ger ett passivt skydd mot tetanus under minst 21 dagar efter samtidig administrering. Den andra vaccindosen (V2) bör ges fyra veckor senare. En tredje vaccination med Equilis Prequenza Te ska upprepas minst fyra veckor senare. Samtidig administrering med Equilis Prequenza Te och Tetanus Serum från Intervet kan reducera aktiv immunitet mot tetanus jämfört med om Equilis Prequenza Te används i frånvaro av tetanusantitoxinserum.


Blandbarhet

Blanda inte med något annat läkemedel.

Särskilda begränsningar för användning och särskilda villkor för användning

En kontrollmyndighets officiella frisläppande av tillverkningssatser krävs för detta läkemedel.

Karenstider

Noll dygn.

Interaktioner

Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan administreras samma dag men inte blandas med Tetanus Serum från Intervet (se avsnitt Dosering).

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel förutom det läkemedel som nämns ovan. Ett beslut om att använda vaccinet före eller efter ett annat läkemedel måste därför fattas från fall till fall.

Överdosering

Efter administrering av en dubbel dos av vaccinet har inga andra biverkningar iakttagits än de som beskrivs under avsnitt Biverkningar med undantag för något fall av slöhet på vaccinationsdagen.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Föl bör inte vaccineras före sex månaders ålder, i synnerhet inte om de är födda av ston som revaccinerats under dräktighetens två sista månader, eftersom störning från maternala antikroppar då är möjlig.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.


Särskilda försiktighetsåtgärder för skydd av miljön:

Ej relevant.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.

Förvaring

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C). Får ej frysas. Skyddas mot ljus.


Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använda veterinärmedicinska läkemedel och avfall

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Använd retursystem för kassering av ej använt läkemedel eller avfall från läkemedelsanvändningen i enlighet med lokala bestämmelser.

Klassificering av det veterinärmedicinska läkemedlet

Receptbelagt läkemedel.


Utförlig information om detta läkemedel finns i unionens produktdatabas (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension Klar, opaliserande injektionsvätska, suspension.
10 x 1 dos(er) förfylld spruta, receptbelagd
10 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd

Följande produkter har även parallelldistribuerade förpackningar:
Injektionsvätska, suspension

Hitta direkt i texten
Av