Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Equilis® Prequenza Te

Receptstatus
Intervet

Injektionsvätska, suspension
(Klar, opaliserande injektionsvätska, suspension.)

Vaccin mot hästinfluensa och tetanus

Djurslag:
  • Häst
ATC-kod: QI05AL01
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2013-04-10

Innehåll

1 dos (=1 ml) innehåller:


Hästinfluensavirusstammar och Tetanustoxoid

A/equi-2/South Africa/4/03

50 AU1

A/equi-2/Newmarket/2/93

50 AU

Tetanustoxoid

40 Lf2

Adjuvans:

Renat saponin 375 μg, kolesterol 125 μg, fosfatidylkolin 62,5 μg.

Hjälpämnen: Fosfatbuffert, spår av tiomersal, spår av formaldehyd.

1 Antigena enheter.

2 Flockulationsekvivalenter; motsvaras av ≥30 IE/ml marsvinsserum i Ph.Eur. styrketest.

Indikationer

Aktiv immunisering av hästar från sex månaders ålder mot hästinfluensa för att reducera kliniska symptom och virusutsöndring efter infektion och aktiv immunisering mot tetanus för att förebygga mortalitet.

Influensa:

Immunitetens insättande: Två veckor efter grundvaccinationen

Immunitetens varaktighet: Fem månader efter grundvaccinationen. 12 månader efter första revaccinationen

Tetanus

Immunitetens insättande: Två veckor efter grundvaccinationen

Immunitetens varaktighet: 17 månader efter grundvaccinationen. 24 månader efter första revaccinationen

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Endast friska djur skall vaccineras.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Biverkningar

En diffus, hård eller mjuk svullnad (max 5 cm i diameter) kan uppträda vid injektionsstället och som avklingar inom två dygn. I mycket sällsynta fall kan en lokal reaktion förekomma, som är större än 5 cm och som kan kvarstå i mer än två dagar. Smärta vid injektionsstället kan uppträda i sällsynta fall, som kan ge upphov till övergående funktionsobehag (stelhet). I mycket sällsynta fall kan feber, som ibland åtföljs av letargi och aptitlöshet, uppträda under ett dygn, i exceptionella fall upp till tre dygn.

Dosering

För intramuskulär injektion.

Vaccinationsschema:

Grundvaccination: 1 dos (1 ml) administreras via strikt intramuskulär injektion enligt följande schema:

Grundvaccination: Första injektionen ges från sex månaders ålder, andra injektionen ges fyra veckor senare.

Revaccination

Influensa:

Det rekommenderas att en boosterdos endast bör ges till hästar som redan har fått en grundvaccination med vaccin som innehåller samma typ av hästinfluensavirus som ingår i detta vaccin. En grundvaccination kan bli nödvändig för hästar där denna inte fullgjorts.

Den första revaccinationen (tredje dosen) mot hästinfluensa ges fem månader efter grundvaccinationen. Denna revaccination ger immunitet mot hästinfluensa som varar i minst 12 månader. Den andra revaccinationen ges 12 månader efter den första revaccinationen.

Upprepad användning med 12 månaders intervall av ett vaccin mot hästinfluensa som innehåller stammarna A/equi-2/South Africa/4/03 och A/equi-2/Newmarket/2/93 rekommenderas för bibehållande av immunitetsnivån för influensakomponenterna.

Tetanus: Den första revaccinationen skall inte ges senare än 17 månader efter grundvaccinationen. Därefter rekommenderas ett intervall av två år.

Vid ökad infektionsrisk eller otillräckligt intag av råmjölk kan ytterligare en initial injektion ges vid fyra månaders ålder och följas upp med det fullständiga vaccinationsprogrammet (grundvaccination vid sex månaders ålder och fyra veckor senare).

Samtidig aktiv och passiv immunisering (nödvaccination): Vaccinet kan ges tillsammans med Tetanusserum från Intervet för behandling av skadade hästar som inte blivit immuniserade mot tetanus. I sådana fall kan den första dosen i grundvaccinationen ges samtidigt med den profylaktiska dosen av tetanusserum från Intervet. Separata injektionsställen samt separata sprutor och kanyler skall användas. Detta ger ett passivt skydd mot tetanus under minst 21 dygn efter samtidig administrering. Den andra vaccindosen bör ges fyra veckor senare. En tredje vaccination med Equilis Prequenza Te skall upprepas minst fyra veckor senare. Samtidig administrering med Equilis Prequenza Te och tetanusserum från Intervet kan reducera aktiv immunitet mot tetanus jämfört med om Equilis Prequenza Te används i frånvaro av tetanusantitoxinserum.

Karenstider

Noll dagar.

Interaktioner

Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan administreras samma dag men inte blandas med Tetanusserum från Intervet.

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel förutom produkten som nämns ovan. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Efter administrering av en dubbel dos av vaccinet har inga andra biverkningar iakttagits än sådana som beskrivs under Biverkningar, med undantag för något fall av slöhet på vaccinationsdagen.

Observera

Föl bör inte vaccineras före sex månaders ålder, i synnerhet inte om de är födda av ston som revaccinerats under de två sista dräktighetsmånaderna, eftersom störning från maternala antikroppar är möjlig. Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Skall inte blandas med något annat läkemedel.

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC). Ljuskänsligt. Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension  Klar, opaliserande injektionsvätska, suspension.
10 x 1 dos(er) förfylld spruta, receptbelagd
10 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd

Följande produkter har även parallelldistribuerade förpackningar:
Injektionsvätska, suspension 

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av