Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Equilis® Te

Receptstatus
Intervet

Injektionsvätska, suspension
(Klar, opaliserande suspension)

Vaccin mot tetanus hos häst

Djurslag:
  • Häst
ATC-kod: QI05AB03
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2015-06-10.

Innehåll

En dos om 1 ml innehåller:Tetanustoxoid, 40 Lf (flockulationsekvivalenter; motsvaras av ≥ 30 IE/ml marsvinsserum i Ph.Eur. styrketest).

Adjuvans: Renat saponin, 375 µg, kolesterol 125 µg, fosfatidylkolin, 62,5 µg. Övriga hjälpämnen:Laktos, fosfatbuffert, kloridbuffert, spår av formaldehyd.

Egenskaper

För aktiv immunisering mot tetanus.

Indikationer

Aktiv immunisering av hästar från sex månaders ålder mot tetanus för att förebygga mortalitet.

Immunitetens insättande: Två veckor efter grundvaccinationen.

Immunitetens varaktighet: 17 månader efter grundvaccinationen. 24 månader efter första revaccinationen.

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Endast friska djur ska vaccineras.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Biverkningar

En diffus, hård eller mjuk svullnad (max 5 cm i diameter) kan i sällsynta fall uppträda vid injektionsstället och som avklingar inom två dygn. I mycket sällsynta fall kan en lokal reaktion uppstå, som överstiger 5 cm och som kan kvarstå längre än 2 dagar. Smärta vid injektionsstället kan uppträda i sällsynta fall som kan leda till övergående, nedsatt funktion på grund av obehag (stelhet). I mycket sällsynta fall kan feber, som ibland åtföljs av letargi och aptitlöshet uppträda under ett dygn och som i undantagsfall kvarstår upp till tre dygn.

Dosering

För intramuskulär användning.


Vaccinationsschema:


Grundvaccination

En dos (1 ml) administreras som intramuskulär injektion enligt följande schema:

  • Grundvaccination: Första injektionen ges från sex månaders ålder, andra injektionen ges fyra veckor senare.

Revaccination

Den första revaccinationen ska inte ges senare än 17 månader efter grundvaccinationen.

Därefter rekommenderas ett maximalt intervall av två år.


Vid ökad infektionsrisk eller otillräckligt intag av råmjölk kan ytterligare en initial injektion ges vid fyra månaders ålder följd av det fullständiga vaccinationsprogrammet (grundvaccination vid sex månaders ålder och fyra veckor senare).


Samtidig aktiv och passiv immunisering (nödvaccination)

Vaccinet kan ges tillsammans med Tetanus Serum från Intervet för behandling av skadade hästar som inte blivit immuniserade mot tetanus. I sådana fall kan den första vaccindosen i grundvaccinationen ges samtidigt med den profylaktiska dosen av Tetanus Serum från Intervet. Använd separata injektionsställen, sprutor och kanyler. Detta ger ett passivt skydd mot tetanus under minst 21 dygn efter samtidig administrering. Den andra vaccindosen bör ges fyra veckor senare. En tredje vaccination med Equilis Te bör ges åtminstone fyra veckor senare. Samtidig administrering med Equilis Te och Tetanus Serum från Intervet kan reducera aktiv immunitet mot tetanus jämfört med om endast Equilis Te används i frånvaro av tetanusantitoxinserum.

Karenstider

Noll dygn.

Interaktioner

Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan administreras samma dag men inte blandas med Tetanus Serum från Intervet.

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel förutom produkten som nämns ovan. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Efter administrering av en dubbel dos av vaccinet har inga andra biverkningar iakttagits än sådana som beskrivs under Biverkningar, med undantag för något fall av slöhet på vaccinationsdagen.

Observera

Föl bör inte vaccineras före sex månaders ålder, i synnerhet inte om de är födda av ston som revaccinerats under dräktighetens två sista månader eftersom störning med maternala antikroppar då är möjlig.Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. Ska inte blandas med något annat läkemedel.

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC). Ljuskänsligt. Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension  Klar, opaliserande suspension
10 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av