Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Boviseal® vet

Ceva Animal Health

Intramammär suspension 2,6 g
(Tillhandahålls för närvarande ej) (vit intramammär pasta)

Vismutnitrat

Djurslag:
  • Nötkreatur
Aktiv substans:
ATC-kod: QG52X
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresume: 2009-12-11.

Innehåll

Vismutsubnitrat 2,6 g per 4 g spruta, flytande paraffin, aluminium di tri-stearat, kiseldioxid, kolloidal vattenfri.

Egenskaper

Genom infusion av Boviseal vet. i varje juverdel fås direkt en långvarig förslutning av spenkanalerna som verkar som en fysisk barriär mot bakterier och andra mastitorsakande organismer. Genom att förebygga nya intramammära infektioner under sintidsperioden reduceras även incidensen av klinisk mastit under påföljande laktation.

Vismutsubnitrat absorberas ej från juvervävnaden, utan kvarstår som en spenförslutning tills den mekaniskt avlägsnas. (Visat hos kor med en sintidsperiod på upp till 100 dagar).

Indikationer

Boviseal vet. är indicerat för förebyggande av nya intramammära infektioner under sintidsperioden. Detta resulterar i en minskad incidens av subklinisk mastit i samband med kalvning och av klinisk mastit under sintid och påföljande laktation (i åtminstone 60 dagar efter kalvning).

Kontraindikationer

Skall ej användas till lakterande kor.

Försiktighet

Skall ej användas för användning till kor med misstänkt eller konfirmerad mastit vid sinläggning. Om klinisk mastit utvecklas i en juverdel som förslutits skall affekterad juverdel mjölkas ur manuellt innan lämplig antibiotikaterapi inleds.

Rekommenderas för användning som en del av besättningsstrategin vid sinläggning och mastitkontroll. Kor som ej uppvisar tecken på subklinisk mastit kan ges Boviseal vet. vid sinläggning enligt nedanstående kriterier. Övriga djur skall behandlas enligt en godkänd mastitkontrollplan eller enligt specifika råd från veterinär. Ur praktisk synpunkt kan selektionskriterier baseras på individuella kors mastit- och celltallshistorik, genom beprövade test för subklinisk mastit eller via bakteriologisk provtagning. Det är särskilt viktigt att en individuell celltalsbestämning görs före behandling av kor som uppvisat klinisk mastit under föregående laktation. Följande riktlinje kan användas; kor med ett genomsnittligt celltal mindre än 200 000 celler/ml innan sinläggning kan ges Boviseal vet. En mindre ökning (celltal upp till 250 000 celler/ml) under de sista 4 veckorna före sinläggning är normalt och kan ignoreras. Vid osäkerhet bör veterinär rådfrågas. Endast för engångsanvändning.

Dräktighet och laktation

Boviseal vet. skall ej administreras under pågående laktation. Om oavsiktlig användning sker till en lakterande ko skall förslutningen mjölkas ur manuellt. Inga andra åtgärder krävs. Boviseal vet. är säker att använda till dräktiga djur. I samband med kalvningen kan förslutningen mjölkas ut ur spenen för hand eller sväljas ned av kalven. Att kalven intar Boviseal vet. är riskfritt och ger ej upphov till några biverkningar.

Biverkningar

Inga kända.

Dosering

För intramammär infusion.

Administrera innehållet i en spruta Boviseal vet. till varje juverdel omedelbart efter den sista mjölkningen i laktationen (vid sinläggning). Massera ej spenen eller juvret efter infusion av produkten. Då Boviseal vet. ej har någon antibakteriell verkan är det nödvändigt att spenen noggrant rengörs, och tillåts torka, innan infusion sker. Infusionen skall ske aseptiskt och försiktighet skall iakttas för att undvika kontaminering av sprutspetsen. Efter infusion är det tillrådigt att använda lämpligt spendopp eller spray.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: Noll dygn.

Mjölk: Noll dygn.

Interaktioner

Inga kända.

Överdosering

Två gånger den rekommenderade dosen har administrerats till kor utan att några negativa effekter påvisats

Hållbarhet

Det veterinärmedicinska läkemedlets hållbarhet i oöppnad förpackning:2 år.

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Intramammär suspension 2,6 g vit intramammär pasta
24 x 4 gram förfylld spruta, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej
120 x 4 gram förfylld spruta, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av