FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Purevax RCP

Boehringer Ingelheim Animal Health

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
(Frystorkat pulver: homogen beige pellet. Vätska: klar färglös vätska.)

Vaccin mot kattsnuva (rinotrakeit, caliciviros) och kattpest (panleukopeni)

Djurslag:
  • Katt
ATC-kod: QI06AH
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 04/2023.

Innehåll

Per 1 ml eller 0,5 ml dos:

Frystorkat pulver:

Aktiva substanser:

Levande försvagat felint rinotrakeit herpesvirus (stam FHV F2) ≥104.9 CCID501

Inaktiverade felina caliciviros-antigener (stammar FCV 431 och G1) ≥2.0 ELISA U.

Levande försvagat felint panleukopenivirus (PLI IV) ≥103.5 CCID501

Hjälpämne:

Gentamicin, högst 16,5 μg


Vätska: Vatten för injektionsvätskor q.s. 1 ml eller 0,5 ml


1 50 % infektiös dos i cellkultur


Fullständig förteckning över hjälpämnen:

Sackaros

Sorbitol

Dextran 40

Kaseinhydrolysat

Kollagenhydrolysat

Dikaliumfosfat

Kaliumdivätefosfat

Kaliumhydroxid

Vatten för injektionsvätskor

Egenskaper

Vaccin mot virusorsakad felin rinotrakeit, felin caliciviros och felin panleukopeni (kattpest).

Stimulerar aktiv immunitet mot felint rinotrakeit herpesvirus, felint calicivirusoch felint panleukopenivirus.

Läkemedlet har visats minska utsöndring av felint calicivirus vid insättande av immunitet och under ett år efter vaccinationen.

Indikationer

Aktiv immunisering av katter från 8 veckors ålder:

  • mot felin viral rinotrakeit för att reducera kliniska symptom,

  • mot calicivirus-infektion för att reducera kliniska symptom,

  • mot felin panleukopeni för att förhindra dödlighet och kliniska symptom.

    Immunitetens insättande: 1 vecka efter grundvaccinering.

    Immunitetens varaktighet: 1 år efter grundvaccinering och 3 år efter senaste revaccineringen.

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Inga.

Dräktighet och laktation

Använd inte under dräktighet eller laktation.

Biverkningar

Under säkerhets- och fältstudier har vanligt förekommande fall av övergående apati och anorexi samt hypertermi (som vanligtvis varar 1–2 dagar) observerats. Under säkerhets- och fältstudier har vanligt förekommande fall av lokal reaktion (viss smärta vid palpation, klåda eller begränsat ödem) observerats. Denna reaktion varar som längst i 1–2 veckor.

Baserat på erfarenhet efter marknadsintroduktion har kräkning (oftast inom 24 till 48 timmar) i mycket sällsynta fall observerats.

Under fältstudier har överkänslighetsreaktioner observerats i mindre vanliga fall, vilket kan kräva symptomatisk behandling.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

Dosering

Subkutan användning.


Bered vaccinet försiktigt för att erhålla en jämn suspension med begränsad skumbildning.

Utseende efter beredning: klar svagt gul suspension.

Efter beredning av det frystorkade pulvret med 0,5 ml eller 1 ml vätska (beroende på vald förpackningsstorlek) injiceras en dos av vaccinet enligt följande schema:


Grundvaccinering:

- första injektionen: från 8 veckors ålder,

- andra injektionen: 3-4 veckor efter den första.

Vid förväntad förekomst av höga nivåer maternella antikroppar mot rinotrakeit-, caliciviros- eller panleukopenikomponenterna (t.ex. 9-12 veckor gamla kattungar från kattor vaccinerade före dräktigheten och/eller som tidigare konstaterats eller misstänks blivit exponerade för patogenen/patogenerna) skall grundvaccineringen uppskjutas till 12 veckors ålder.


Revaccinering:

- den första revaccineringen ska utföras ett år efter grundvaccineringen,

- påföljande revaccineringar: med intervall upp till 3 år.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan blandas med och ges tillsammans med Boehringer Ingelheims adjuvansfria vaccin mot felin leukemi och/eller administreras samma dag men inte blandas med Boehringer Ingelheims adjuverade rabiesvaccin.

Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan blandas med och ges tillsammans med Boehringer Ingelheims icke adjuverade rabiesvaccin.

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel förutom läkemedlen som nämns ovan. Beslut om detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel behöver därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Förutom hypertermi, som i undantagsfall kan vara i 5 dagar, har inga andra symptom än de listade i avsnitt ”Biverkningar” observerats.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Vaccinera endast friska djur.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 18 månader.

Hållbarhet efter beredning enligt anvisning: används omedelbart.

Förvaring

Förvaras och transporteras kallt (2°C-8°C).

Ljuskänsligt.

Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension Frystorkat pulver: homogen beige pellet. Vätska: klar färglös vätska.
10 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd
50 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd
10 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls ej
50 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av