Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Purevax RCP

Boehringer Ingelheim Animal Health

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
(Injektionsvätska)

Vaccin mot kattsnuva (rinotrakeit, caliciviros) och kattpest (panleukopeni)

Djurslag:
  • Katt
ATC-kod: QI06AH
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 12/2019.

Innehåll

Per 1 ml dos:

Frystorkat pulver:

Aktiva substanser:

Levande försvagat felint rinotrakeit herpesvirus (stam FHV F2) ≥104.9 CCID501

Inaktiverade felina caliciviros-antigener (stammar FCV 431 och G1) ≥2.0 ELISA U.

Levande försvagat felint panleukopenivirus (PLI IV) ≥103.5 CCID501

1: 50% infektiös dos i cellkultur

Hjälpämne:

Gentamicin, högst 16,5 μg

Vätska:

Vatten för injektionsvätskor q.s. 1 ml


Övriga hjälpämnen:

Sackaros, Sorbitol, Dextran 40, Kaseinhydrolysat, Kollagenhydrolysat, Dikaliumfosfat, Kaliumdivätefosfat, Kaliumhydroxid, Natriumklorid, Dinatriumväteortofosfat, Monokaliumfosfat (vattenfritt).

Egenskaper

Vaccin mot virusorsakad felin rinotrakeit, felin caliciviros och felin panleukopeni (kattpest).

Stimulerar aktiv immunitet mot felint rinotrakeit herpesvirus, felint calicivirusoch felint panleukopenivirus.

Läkemedlet har visats minska utsöndring av felint calicivirus vid insättande av immunitet och under ett år efter vaccinationen.

Indikationer

Aktiv immunisering av katter från 8 veckors ålder:

- mot felin viral rinotrakeit för att reducera kliniska symptom,

- mot calicivirus-infektion för att reducera kliniska symptom,

- mot felin panleukopeni för att förhindra dödlighet och kliniska symptom.

Immunitet har påvisats 1 vecka efter grundvaccinering mot rinotrakeit, calicivirus och panleukopeni.

Immuniteten mot rinotrakeit, caliciviros och panleukopeni varar i 3 år efter senaste revaccineringen.

Kontraindikationer

Skall inte användas under dräktighet. Användning rekommenderas inte under laktation.

Försiktighet

Endast friska djur skall vaccineras.

Dräktighet och laktation

Skall inte användas under dräktighet.

Användning rekommenderas inte under laktation.

Biverkningar

Vid normal användning kan övergående apati och anorexi förekomma, liksom hypertermi (under c:a 1-2 dagar). En lokal reaktion kan uppstå (viss smärta vid palpation, klåda eller begränsat ödem), vilken varar som längst i 1-2 veckor. Undantagsvis kan överkänslighetsreaktioner förekomma, vilka kan kräva symptomatisk behandling.

Dosering

Efter rekonstituering av det frystorkade pulvret i vätskan ges en dos om 1ml subkutant enligt följande schema:

Grundvaccinering:

- första injektionen: från 8 veckors ålder,

- andra injektionen: 3-4 veckor efter den första.

Vid förväntad förekomst av höga nivåer av maternella antikroppar mot rinotrakeit-, caliciviros- eller panleukopeni komponenterna (t.ex. 9-12 veckor gamla kattungar från kattor vaccinerade före dräktigheten och/eller som tidigare konstaterats eller misstänks blivit exponerade för patogenen/patogenerna) skall grundvaccineringen uppskjutas till 12 veckors ålder.

Revaccinering:

- den första revaccineringen ska utföras för samtliga komponenter ett år efter grundvaccineringen,

- påföljande revaccineringar ska utföras med intervall upp till 3 år mot rinotrakeit, caliciviros och panleukopeni.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan blandas med Merials adjuvansfria vaccin mot felin leukemi och/eller administreras samma dag, men inte blandas med Merials adjuverade rabiesvaccin.

Överdosering

Förutom hypertermi, som i undantagsfall kan vara i 5 dagar, har inga andra symptom än de listade under ”Biverkningar” observerats.

Observera

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Hållbarhet

Hållbarhet efter beredning enligt anvisning: Används omedelbart.

Förvaring

Förvaras och transporteras kallt (2°C-8°C). Ljuskänsligt.

Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension Injektionsvätska
10 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd
50 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av