FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Purevax RC

Boehringer Ingelheim Animal Health

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
(Frystorkat pulver: homogen beige pellet. Vätska: klar färglös vätska.)

Vaccin mot kattsnuva (rinotrakeit och caliciviros)

Djurslag:
  • Katt
ATC-kod: QI06AH
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 12/2019.

Innehåll

Per 1 ml dos:

Frystorkat pulver:

Aktiva substanser:

Levande försvagat felint rinotrakeit herpesvirus (stam FHV F2) ≥104.9 CCID501

Inaktiverade felina caliciviros-antigener (stammar FCV 431 och G1) ≥2.0 ELISA U.

1: 50% infektiös dos i cellkultur

Hjälpämne:

Gentamicin, högst 16,5 μg,


Övriga hjälpämnen:

Sackaros, Sorbitol, Dextran 40, Kaseinhydrolysat, Kollagenhydrolysat, Dikaliumfosfat, Kaliumdivätefosfat, Kaliumhydroxid, Natriumklorid, Dinatriumväteortofosfat, Monokaliumfosfat (vattenfritt), Vatten för injektionsvätskor q.s. 1 ml

Egenskaper

Vaccin mot virusorsakad felin rinotrakeit och felin caliciviros.

Stimulerar aktiv immunitet mot felint rinotrakeit herpesvirus och felint calicivirus.

Läkemedlet har visats minska utsöndring av felint calicivirus vid insättande av immunitet och under ett år efter vaccinationen.

Indikationer

Aktiv immunisering av katter från 8 veckors ålder:

- mot felin viral rinotrakeit för att reducera kliniska symptom,

- mot calicivirus-infektion för att reducera kliniska symptom.

Immunitet har påvisats 1 vecka efter grundvaccinering mot rinotrakeit och calicivirus.

Immuniteten mot rinotrakeit och calicivirus, varar i 3 år efter senaste revaccineringen.

Kontraindikationer

Skall inte användas under dräktighet. Användning rekommenderas inte under laktation.

Försiktighet

Endast friska djur skall vaccineras.

Dräktighet och laktation

Skall inte användas under dräktighet. Användning rekommenderas inte under laktation.

Biverkningar

Vid normal användning kan övergående apati och anorexi förekomma, liksom hypertermi (under c:a 1-2 dagar). En lokal reaktion kan uppstå (viss smärta vid palpation, klåda eller begränsat ödem), vilken varar som längst i 1-2 veckor. Undantagsvis kan överkänslighetsreaktioner förekomma, vilka kan kräva symptomatisk behandling.

Dosering

Efter rekonstituering av det frystorkade pulvret i vätskan ges en dos om 1 ml subkutant enligt följande schema:

Grundvaccinering:

- första injektionen: från 8 veckors ålder,

- andra injektionen: 3-4 veckor efter den första.

Vid förväntad förekomst av höga nivåer av maternella antikroppar mot rinotrakeit- eller caliciviruskomponenterna (t.ex. 9-12 veckor gamla kattungar från kattor vaccinerade före dräktigheten och/eller som tidigare konstaterats eller misstänks blivit exponerade för patogenen/patogenerna) skall grundvaccineringen uppskjutas till 12 veckors ålder.

Revaccinering:

- den första revaccineringen ska utföras ett år efter grundvaccineringen,

- påföljande revaccineringar ska utföras med intervall upp till 3 år mot rinotrakeit och calicivirus.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan blandas med Merials adjuvansfria vaccin mot felin leukemi och/eller administreras samma dag, men inte blandas med Merials adjuverade rabiesvaccin.

Överdosering

Förutom hypertermi, som i undantagsfall kan vara i 5 dagar, har inga andra symptom än de listade under “Biverkningar” observerats.

Observera

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Hållbarhet

Hållbarhet efter beredning enligt anvisning: använd omedelbart.

Förvaring

Förvaras och transporteras kallt (2°C-8°C). Ljuskänsligt.

Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension Frystorkat pulver: homogen beige pellet. Vätska: klar färglös vätska.
10 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd
50 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av