Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Carepen® vet.

Boehringer Ingelheim Animal Health

Intramammär suspension 600 mg
(vit oljesuspension)

Intramammär suspension till lakterande ko

Djurslag:
  • Nötkreatur
Aktiva substanser:
ATC-kod: QJ51CE09
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-08-20

Innehåll

Varje förfylld spruta för intramammarium à 10 g innehåller: Bensylpenicillinprokain 600 mg (600 000 IE). Hjälpämnen: Methylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216),­ ­pionier MMA, lecitin (E322), flytande paraffin.

Egenskaper

Bensylpenicillin är ett betalaktam-antibiotikum med baktericid effekt. Det verkar genom att blockera peptidoglukansyntesen hos grampositiva bakterier. Bensylpenicillin har ingen effekt på bakterier i vilofas och inte heller på de flesta Gram-negativa bakterier.

Streptokocker, som orsakar mastit, är normalt känsliga för penicillin. Vissa Staphylococcus aureus och koagulasnegativa stafylokocker producerar betalaktamas. Dessa stammar är resistenta mot penicillin.­ Peni­cillin är dock fortfarande det antibiotikum som rekommenderas för behandling av mastit orsakad av stafylokocker hos lakterande kor om det inte med känslighetstest konstaterats, att den patogena bakterien är resistent mot penicillin. Penicillin är verksamt mot betalaktamas-negativa bakterier i mycket mindre koncentrationer än annan antibiotika. MIC-­värden för penicillin mot känsliga patogener är­­ n­ormalt mindre än 0,15 µg/ml.

Penicillin absorberas i mindre grad från juvret. Ödem och vätskeutsöndring från mjölkkörteln kan hämma fördelningen av penicillin i körtelvävnaden och kan medföra att tillräcklig läkemedelskoncentration inte uppnås. På friska djur är en dos CAREPEN VET. intramammarium tillräcklig för att upprätthålla koncentrationen i mjölken över MIC-v­ärdet (0,15 µg/ml) för de penicillinkänsliga bakterierna i minst 24 t­immar, även om urmjölkning sker varannan timme.

Största delen av penicillinet utsöndras oförändrat med mjölken. Ca. 40% av läkemedlet elimineras med mjölken vid första urmjölkningen och ca. 10% vid andra urmjölkningen. Hälften av den angivna penicillindosen är härmed eliminerad efter två urmjölkningar. Systemiskt a­bsorberat penicillin utsöndras via njurarna i oförändrad form.

Indikationer

Mastit hos lakterande kor orsakad av penicillinkänsliga bakterier.

Som komplement till parenteral behandling med penicillin vid klinisk mastit orsakad av invasiva bakteriearter, t.ex. S. aureus.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot penicillin eller prokain.

Försiktighet

Icke adekvat användning av läkemedlet kan öka prevalensen av penicillinresistenta bakterier. Användning av läkemedlet skall ske i överensstämmelse med nationella behandlingsrekommendationer. I vissa geografiska områden eller i vissa individuella besättningar är resistensen mot penicillin hos S. aureus utbredd.

Dräktighet och laktation

Läkemedlet är avsett att användas vid b­ehandling av mastit hos lakterande kor. Läkemedlet kan användas till dräktiga kor.

Biverkningar

Vid överkänslighet mot penicillin eller prokain kan biverkningar som ödem, hudförändringar och anafylaktisk chock förekomma.

Dosering

En spruta per juverfjärdedel efter urmjölkning en gång om dagen. För att uppnå högre läkemedelskoncentration i vävnaden r­ekommenderas samtidig parenteral administration, speciellt vid fall orsakade av invasiva bakteriearter, t.ex. S. aureus. Behandlingen bör pågå i 3-5 dagar.

Rengör spenspetsen noggrant före administrering. Ta av hylsan på sprutans spets och töm sprutans innehåll i spenkanalen. Sprutan har en dubbel spets. I vanliga fall rekommenderas att bara ta av den yttersta hylsan, då får man en ca. 5 mm lång spets. Genom att använda den k­orta spetsen minskas den mekaniska irritationen av spenkanalen, när läkemedlet administreras. Om även den inre hylsan avlägsnas får man en ca. 20 mm lång spets. Denna kan användas för att underlätta a­dministrering, t.ex. i en spene med tydligt ödem. Efter administrering masseras juverdelen för att fördela läkemedlet jämnt. Juverdelen kan mjölkas ur varannan timme.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: 3 dygn. Mjölk: 6 dygn.

Interaktioner

Den baktericida effekten hos penicillin motverkas av bakteriostatiskt verkande antibiotika såsom tetracyklin eller spiramycin.

Överdosering

Inga kända risker.

Observera

Tvätta händerna efter användande av läkemedlet. Personer, som är överkänsliga mot penicillin eller andra betalaktam-a­ntibiotika, bör undvika beröring med läkemedlet. Bensylpenicillin kan förorsaka överkänslighetsreaktioner vid hudkontakt och i­ntagande. Utslag, svullnad i svalget, läppar och ansikte samt andnöd kan förekomma. Uppsök läkare om du upplever dessa symptom vid hantering av läkemedlet.

Förvaring

Förvaras vid högst 25ºC.

Förpackningsinformation

Intramammär suspension 600 mg vit oljesuspension
5 x 10 gram förfylld spruta, receptbelagd
100 x 10 gram förfylld spruta, receptbelagd
3 x 10 gram förfylld spruta, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av