Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nematel vet.

Receptstatus
Virbac

Oral pasta 439 mg/g
(gul, viskös, oljig)

Anthelmintikum

Djurslag:
  • Häst
Aktiv substans:
ATC-kod: QP52AF02
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2013-09-25.

Innehåll

1 g pasta innehåller: Pyrantelembonat (motsvarande 152,2 mg pyrantel) 439 mg, metylparahydroxibensoat (E 218) 1 mg, propylparahydroxibensoat (E 216) 0,3 mg, polysorbat 80 (E433), kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551), majsolja.

Egenskaper

Pyrantelembonat, pamoatsyrasaltet av 1,4,5,6-tetrahydro-1-metyl-2-[(trans-2-2-tienyl)-vinyl]-pyrimidin, är ett anthelmintikum tillhörande tetrahydropyrimidingruppen.

Pyrantelembonat är en kolinerg agonist, vilket leder till en depolariserande neuromuskulär blockering med spastisk paralys hos parasiten och senare utstötning från värddjuret genom peristaltiskt avlägsnande. Hos hästar är pyrantelembonat effektivt mot adulta stadier av stora och små strongylider, spolmaskar (Parascaris equorum) och springmaskar (Oxyuris equi). Effekten gentemot adulta stadier av bandmasken Anoplocephala perfoliata är varierande.

Mindre pyrantelkänsliga mutanter har beskrivits med partiell korsresistens mot morantel och levamisol. Pyrantelresistens har rapporterats hos små och stora strongylider.


Pyrantelembonat är ett olösligt salt och absorberas endast i ringa grad från mag-tarmkanalen. Den absorberade andelen nedbryts snabbt och nästan fullständigt i levern till ett antal anthelmintiskt inaktiva metaboliter.

Utsöndringen av den icke absorberade andelen pyrantel (embonat) sker huvudsakligen via faeces.

Efter administration av en dos på 19 mg pyrantelembonat per kg kroppsvikt påvisas en maximal pyrantelkoncentration på 733 mg/kg faeces inom 24 timmar; tre dagar efter administration kan pyrantel inte påvisas i faeces. Efter administration av en dos på 38 mg pyrantelembonat per kg kroppsvikt kan pyrantel fortfarande påvisas i faeces efter 3 dagar.

Indikationer

Infektioner av adulta stadier av rundmaskar, särskilt spolmaskar (Parascaris equorum), små strongylider (Cyathostomum spp., Triodontophorus spp.), stora strongylider (Strongylus edentatus, Strongylus equinus, Strongylus vulgaris) och springmaskar (Oxyuris equi) samt bandmaskar (Anoplocephala perfoliata) hos hästar, ponnyer och föl.

Effekten gentemot Anoplocephala perfoliata är varierande.

Kontraindikationer

Användes inte till djur med känd överkänslighet mot den aktiva substansen.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och digivning.

Dosering

Ges som en oral engångsdos till hästar.

  1. För behandling av stora och små strongylider, stora rundmaskar och springmaskar rekommenderas en dos av 19 mg pyrantelembonat per kg kroppsvikt. En spruta är avsedd till 700 eller 1200 kg kroppsvikt (se delstreck på applikatorn). Varje spruta är indelad i delstreck. Varje delstreck motsvarar en behandling av 50 kg kroppsvikt.

  2. För behandling av bandmaskar rekommenderas en dos på 38 mg pyrantelembonat per kg kroppsvikt. En spruta är avsedd till 350 eller 600 kg kroppsvikt (se delstreck på applikatorn). Varje spruta är indelad i delstreck. Två delstreck motsvarar en behandling av 50 kg kroppsvikt.

För att säkerställa korrekt dosering bör kroppsvikt bestämmas så noggrant som möjligt och doseringsutrustningen kontrolleras.

Ställ in doseringsringen på sprutans kolv för aktuell kroppsvikt. Tag bort skyddshättan från sprutspetsen. För in sprutans pip i mungipan mot tungans bakre del och tryck ut önskad mängd och låt hästen svälja pastan. Mängden pasta kan regleras och låsas genom användning av sprutans doseringsring. Sväljreflexen kan stimuleras genom att placera handen under hästens haka och hålla upp huvudet.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: 0 dygn.

Ej tillåtet för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

Interaktioner

Produkten ska inte användas samtidigt med preparat som innehåller levamisol, piperazin eller kolinesterasinitierade medel (organiska fosforföreningar).

Överdosering

Produkten tolereras väl upp till 5 gånger rekommenderad dos vid behandling av nematoder. Vid tecken på överdosering såsom salivavsöndring, muskeldarrningar, takypné, dyspné, ataxi, tremor eller konvulsion kan atropin användas som antidot.

Observera

Behandling mot bandmask skall endast ske efter att diagnosen fastställts.

Resistens mot pyrantelembonat har rapporterats hos cyatostomer hos häst. Därför skall användning av produkten baseras på regional (besättning) epidemiologisk information om känsligheten hos cyatostomer och rekommendationer om hur man kan begränsa ytterligare selektion mot resistens mot anthelmintika.


Nedanstående hantering bör undvikas eftersom den ökar risken för utveckling av resistens och i värsta fall leder till ineffektiv behandling:

  • Alltför frekvent och upprepad behandling med anthelmintika ur samma grupp, under en längre tidsperiod.

  • Underdosering, vilket kan orsakas av missbedömning av kroppsvikt, felaktig administration av produkten eller utebliven kalibrering av doseringsutrustning i förekommande fall.

Misstänkta kliniska fall av resistens mot anthelmintika bör utredas med hjälp av lämpliga metoder (träckprov för kontroll av äggreduktion). I de fall resultaten styrker misstankar om resistens mot ett speciellt anthelmintikum, skall ett anthelmintikum tillhörande en annan farmakologisk grupp, med annan verkningsmekanism, användas.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinär­medicinska läkemedlet till djur

Personer som är överkänsliga för pyrantelembonat skall undvika kontakt med läkemedlet.

Använd lämpliga handskar vid hantering.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 1 månad.

Förvaring

Förvaras vid högst 25 ºC. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Oral pasta 439 mg/g (gul, viskös, oljig)
30,33 gram förfylld spruta, receptbelagd
52 gram förfylld spruta, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av