Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Previcox

Boehringer Ingelheim Animal Health

Tuggtablett 57 mg
(Brun, rund, konvex tablett med en korsformad brytskåra på ena sidan. Tabletten kan delas i två eller fyra lika stora delar.)

NSAID, selektiv COX-2-hämmare

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AH90
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Vissa förpackningar av Previcox (Tuggtablett 57 mg) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Blister 30 tablett(er)
Inga utbytbara läkemedel. Alternativ förpackningsstorlek: 10 st, 60 st resp. 180 st. [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2020-04-20
Prognos för slutdatum: 2020-08-24
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
Previcox tuggtablett 57 mg och 227 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 04/2020

Innehåll

En tuggtablett innehåller:

Aktiv substans:

Firocoxib 57 mg

eller

Firocoxib 227 mg


Hjälpämne(n):

Laktosmonohydrat, Cellulosa, mikrokristallin, Rökarom, Hydroxipropylcellulosa,

Kroskarmellosnatrium, Magnestiumstearat, Sockerkulör (E150d),

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri, Gul järnoxid (E172), Röd järnoxid (E172)

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Firocoxib är en antiinflammatorisk icke-steroid substans (NSAID) tillhörande gruppen coxiber. Firocoxib verkar genom selektiv hämning av cyklooxygenas-2 (COX-2) -medierad prostaglandinsyntes. Cyklooxygenas deltar i bildningen av prostaglandiner. COX-2 är den isoform som visats induceras av pro-inflammatoriska stimuli och antas vara primärt ansvarig för syntesen av prostanoida mediatorer för smärta, inflammation och feber. Coxiber uppvisar därmed analgetiska, antiinflammatoriska och antipyretiska egenskaper. Det finns indikationer på att COX-2 är involverat i ovulation, implantation och slutning av ductus arteriosis, samt funktioner i centrala nervsystemet (feberinduktion, smärtupplevelse och kognitiva funktioner). I in vitro tester (hund helblodstest) uppvisade firocoxib c:a 380 gånger mer selektivitet för COX-2 över COX-1. Koncentrationen av firocoxib som krävs för att inhibera 50% av COX-2 enzymet (d.v.s. IC50) är 0,16 (± 0,05) μM, medan IC50 för COX-1 är 56 (± 7) μM.


Farmakokinetiska egenskaper

Efter peroral tillförsel till hund av rekommenderad dos 5 mg per kg kroppsvikt absorberas firocoxib snabbt, och tid till maximal koncentration (Tmax) är 1,25 (± 0,85) timmar. Maximal koncentration (Cmax) är 0.52 (± 0,22) μg/ml (motsvarande c:a 1,5 μM), area under kurvan (AUC 0-24) 4,63 (±1,91) µg x tim/ml, och oral biotillgänglighet 36,9 (±20,4) %. Halveringstid för eliminering () är 7,59 (± 1,53) timmar. Firocoxib är till cirka 96% bundet till plasmaproteiner. Vid upprepad peroral administrering uppnås steady-state vid den tredje dagsdosen. Firocoxib metaboliseras företrädelsevis i levern genom dealkylering och glukuronidering. Eliminering sker främst via gallan och mag-tarmkanalen.

Indikationer

Smärtlindring och inflammationshämning i samband med osteoartrit hos hund. Postoperativ smärtlindring och inflammationshämning i samband med mjukdels-, ortopedisk- och dentalkirurgi hos hund.

Kontraindikationer

Skall inte användas till dräktiga eller lakterande tikar.

Skall inte användas till djur yngre än 10 veckor eller som väger mindre än 3 kg.

Skall inte användas till djur med gastrointestinala blödningar, bloddyskrasi eller blödningsrubbningar.

Skall inte användas samtidigt med andra antiinflammatoriska icke-steroida läkemedel (NSAID) eller kortikosteroider.

Försiktighet

Överskrid inte den rekommenderade dosen.

Behandling av mycket unga djur, eller djur med misstänkt eller konstaterad nedsatt njur-, hjärt- eller leverfunktion kan innebära en ökad risk. Om behandling inte kan undvikas kräver dessa djur noggrann övervakning av veterinär.

Undvik behandling av dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur då en potentiellt ökad risk för njurtoxicitet föreligger. Samtidig behandling med potentiellt njurtoxiska läkemedel bör undvikas.

När risk för gastrointestinal blödning föreligger, eller om djuret tidigare uppvisat intolerans mot NSAID, skall behandling med denna produkt noggrant övervakas av veterinär. Njur- och/eller leverrubbningar har i mycket sällsynta fall rapporterats hos hundar som administrerats rekommenderad dos. En del av dessa fall kan ha haft subklinisk lever- eller njursjukdom innan behandlingen påbörjades. Lämpliga laboratorietester för att fastställa utgångsvärden för biokemiska parametrar för njur- eller leverfunktion rekommenderas därför innan och periodvis under behandling.

Behandlingen skall avbrytas om följande symptom inträffar: upprepade diarréer, kräkning, ockult blod i avföringen, plötslig viktminskning, anorexi, letargi eller förändringar av biokemiska parametrar för njur- eller leverfunktion.

Dräktighet och laktation

Skall inte användas under dräktighet och laktation

Laboratoriestudier på kanin har visat fetotoxiska och modertoxiska effekter vid doser motsvarande rekommenderad dos för hund.

Biverkningar

Kräkningar och diarréer har rapporterats. Dessa biverkningar är i de flesta fall av övergående natur och försvinner då behandlingen avbryts. Njur- och/eller leverrubbningar har i mycket sällsynta fall rapporterats hos hundar som administrerats rekommenderad dos. I sällsynta fall har störningar i centrala och perifera nervsystemet rapporterats hos behandlade hundar.

Om biverkningar som kräkning, upprepade diarréer, ockult blod i avföringen, plötslig viktminskning, anorexi, letargi eller förändringar i biokemiska parametrar för njur- eller leverfunktion inträffar skall behandlingen avbrytas och veterinär rådfrågas. Som med andra NSAID kan allvarliga biverkningar inträffa, som i mycket sällsynta fall kan vara fatala.

Frekvensen av möjliga biverkningar anges enligt följande konvention:

  • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

  • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

  • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

  • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

  • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

Dosering

Oral användning.

Osteoartrit: Dosera 5 mg per kg kroppsvikt en gång per dag enligt tabellen nedan.

Tabletter kan administreras med eller utan foder.

Behandlingstidens längd avgörs av observerad respons. Data från fältstudier om behandling längre än 90 dagar i föreligger inte. Behandling i mer än 90 dagar skall därför noga övervägas och regelbundet övervakas av veterinär.

Postoperativ smärtlindring: Med start cirka 2 timmar före kirurgi, dosera 5 mg per kg kroppsvikt en gång per dag i upp till 3 dagar enligt tabellen nedan.

Efter ortopedisk kirurgi kan behandling med samma dagliga dos fortsätta längre än 3 dagar beroende på observerad respons och efter bedömning av behandlande veterinär.

Kroppsvikt (kg)

Antal tuggtabletter per styrka

mg/kg

 

57 mg

227 mg


3,0 – 5,5

0,5

-

5,2 – 9,5

5,6 – 7,5

0,75

-

5,7 – 7,6

7,6 - 10

1

0,25

5,7 - 7,5

10,1 - 13

1,25


5,5 - 7,1

13,1 - 16

1,5

5,3 - 6,5

16,1 - 18,5

1,75

5,4 - 6,2

18,6 - 22,5

-

0,5

5,0 - 6,1

22,6 - 34


0,75

5,0 - 7,5

34,1 - 45


1

5,0 - 6,7

45,1 - 56


1,25

5,1 - 6,3

56,1 - 68


1,5

5,0 - 6,1

68,1 - 79


1,75

5,0 - 5,8

79,1 - 90


2

5,0 - 5,7

Tabletten kan delas i två eller fyra lika stora delar för att möjliggöra korrekt dosering.


Placera tabletten

Två lika stora delar

Fyra lika stora delar

Placera tabletten på enplan yta med den

skårad e sidan uppåt

och den konvexa (rundade) sidan mot ytan.

Två lika stora delar:

Tryck ned med tummarna på tablettens båda sidor.

Fyra lika stora delar:

Tryck ned med tummen mitt på tabletten.


Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Förbehandling med andra antiinflammatoriska läkemedel kan resultera ytterligare eller ökad frekvens av biverkningar. Om andra antiinflammatoriska läkemedel används skall därför en behandlingsfri period på minst 24 timmar iakttas innan behandling med Previcox påbörjas. Vid bestämning av den behandlingsfria perioden skall också det första läkemedlets farmakokinetiska egenskaper beaktas.

Previcox skall ej ges tillsammans med andra NSAID eller kortikosteroider. Gastrointestinala sår hos djur behandlade med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel kan förvärras av kortikosteroider.

Samtidig behandling med läkemedel som påverkar det renala flödet, t.ex. diuretika eller ACE-hämmare, skall övervakas kliniskt. Samtidig behandling med potentiellt njurtoxiska läkemedel bör undvikas då en ökad risk för njurtoxicitet kan föreligga. Då anestesimedel kan påverka det renala flödet skall parenteral vätsketerapi övervägas vid kirurgi för att minska risken för njurpåverkan vid perioperativ NSAID-behandling.

Samtidig behandling med andra substanser som har hög proteinbindning kan konkurrera med firocoxibs proteinbindning och därmed orsaka toxiska effekter.

Överdosering

Hos hundar som var 10 veckor vid studiestart och behandlade med minst 25 mg/kg/dag (5 gånger rekommenderad dos) under 3 månader observerades följande biverkningar: viktminskning, aptitlöshet, leverförändringar (fettackumulering), hjärnförändringar (vakuolisering), förändringar i duodeum (sår) och även dödsfall. Liknande biverkningar observerades vid doser om minst 15 mg/kg/dag (3 gånger rekommenderad dos) under 6 månader, dock med lägre frekvens och allvarlighetsgrad samt avsaknad av duodenalsår. De observerade biverkningarna i dessa studier var reversibla hos en del hundar när behandlingen avbröts.

Hos hundar som var 7 månader vid studiestart och behandlade med minst 25 mg/kg/dag (5 gånger rekommenderad dos) under 6 månader observerades gastrointestinala biverkningar (kräkning).

Överdosering är inte studerad på djur äldre än 14 månader.

Om symptom på överdosering observeras skall behandlingen avbrytas.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tvätta händerna efter hantering av läkemedlet.

Vid oavsiktligt intagande, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Delade tabletter ska förvaras i originalförpackningen.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 4 år.

Delade tabletter kan förvaras i originalförpackningen i upp till 1 månad.

Förvaring

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen.

Förpackningsinformation

Tuggtablett 57 mg Brun, rund, konvex tablett med en korsformad brytskåra på ena sidan. Tabletten kan delas i två eller fyra lika stora delar.
10 tablett(er) blister, receptbelagd
30 tablett(er) blister, receptbelagd
60 tablett(er) burk, receptbelagd
180 tablett(er) blister, receptbelagd
Tuggtablett 227 mg brun, rund, konvex, graverad tablett med skåra
10 tablett(er) blister, receptbelagd
30 tablett(er) blister, receptbelagd
60 tablett(er) burk, receptbelagd
180 tablett(er) blister, receptbelagd

Följande produkter har även parallelldistribuerade förpackningar:
Tuggtablett 227 mg

Hitta direkt i texten
Av