FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Milbemax vet. för små katter och kattungar

Elanco

Filmdragerad tablett
(avlång, beige till brun med köttsmak, med skåra på båda sidor, ena sidan märkt BC, andra NA)

Anthelmintikum mot rundmask och bandmask

Djurslag:
  • Katt
Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: QP54AB51
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
Milbemax vet. för katter filmdragerad tablett ;

Milbemax vet. för små katter och kattungar filmdragerad tablett

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2019-05-02.

Innehåll

Milbemax vet för små katter och kattungar: milbemycinoxim 4 mg, prazikvantel 10 mg samt järnoxid (E172) 0,288 mg. Milbemax vet för katter: milbemycinoxim16 mg, prazikvantel 40 mg samt järnoxid (E172) 0,288 mg.


Kärna: mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, povidon, laktosmonohydrat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat. Dragering: hypromellos, makrogol, talk, röd järnoxid (E172) (tabletter för katter), artificiell köttsmak.

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Milbemycinoxim tillhör gruppen makrocykliska laktoner och isoleras efter fermentering av Streptomyces hygroscopicus var. aureolacrimosus. Substansen är verksam mot kvalster, larv- och adulta stadier av nematoder samt larver av Dirofilaria immitis.
Aktiviteten hos milbemycin är relaterad till dess verkan på neurotransmissionen hos invertebrater. Milbemycinoxim ökar, i likhet med avermektiner och andra milbemyciner, nematoders och insekters membranpermeabilitet för kloridjoner via glutamatreglerade kloridjonkanaler (relaterade till GABAA och glycinreceptorer hos vertebrater). Detta leder till hyperpolarisering av det neuromuskulära membranet och förlamning och död för parasiten.
Prazikvantel är ett acylerat isokinolinpyrazinderivat. Prazikvantel är verksamt mot cestoder och trematoder. Det ändrar kalciumpermeabiliteten (inflöde av Ca2+) i membranen hos parasiten, och ger en obalans i membranstrukturen. Detta leder till membrandepolarisering och nästan momentan kontraktion av muskulaturen (tetani), snabb vakuolisering av syncytieintegumentet och därav följande integumentellt sönderfall (blåsbildning). Följden blir att parasiten lättare stöts ut från mag-tarmkanalen eller dör.


Farmakokinetiska egenskaper

Hos katt når prazikvantel maximal plasmakoncentration inom 1 timme efter oral administrering. Eliminationshalveringstiden är omkring 3 timmar.
Hos hund sker snabb hepatisk biotransformation, främst till monohydroxylerade derivat. Den huvudsakliga eliminationsvägen hos hund är renal.


Efter oral administrering till katt når milbemycinoxim maximal plasmakoncentration inom 2 timmar. Eliminationshalveringstiden är omkring 13 timmar (± 9 timmar).
Hos råtta förefaller metabolismen vara fullständig, om än långsam, eftersom oförändrad milbemycinoxim inte har kunnat påvisas i urin eller feces. De viktigaste metaboliterna hos råtta är monohydroxylerade derivat, som härrör från hepatisk biotransformation. Utöver relativt hög koncentration i levern finns också viss koncentration i fett, vilket återspeglar substansens lipofilicitet.

Indikationer

Katt: behandling av blandinfektioner med immatura och adulta cestoder och nematoder av följande arter:


  • Cestoder:

Dipylidium caninum
Taenia spp.
Echinococcus multilocularis


  • Nematoder:

Ancylostoma tubaeforme
Toxocara cati


Förebyggande mot hjärtmask (Dirofilaria immitis), om samtidig behandling mot cestoder är indicerad.

Kontraindikationer

Milbemax vet för små katter och kattungar:
Använd inte till katter som är yngre än 6 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg.


Milbemax vet för katter:
Använd inte till katter som väger mindre än 2 kg.

Försiktighet

I enlighet med god veterinärsed bör djur vägas för att säkerställa korrekt dosering.

Se till att katter och kattungar som väger mellan 0,5 och 2 kg får rätt tablettstyrka (4 mg milbemycinoxim/10 mg prazikvantel) och rätt dos (½ eller 1 tablett) för motsvarande vikt (½ tablett till katter som väger 0,5 till 1 kg, 1 tablett till katter som väger 1 till 2 kg).


Echinokockos utgör en risk för människa. Vid echinokockos måste särskilda riktlinjer för behandling och uppföljning samt för personers säkerhet följas. Experter eller institutioner för parasitologi bör konsulteras.


Inga studier har utförts på katter med gravt nedsatt allmäntillstånd eller individer med kraftigt försämrad njur- eller leverfunktion. Läkemedlet rekommenderas inte till sådana djur eller endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Dräktighet och laktation

Milbemax vet kan användas till avelsdjurinkluderande dräktiga och digivande katter.

Biverkningar

I mycket sällsynta fall har, speciellt hos unga katter, observerats följande symtom efter administrering av läkemedlet: överkänslighetsreaktioner, systemiska symtom (såsom slöhet), neurologiska symtom (såsom ataxi och muskelryckningar) och/eller gastrointestinala symtom (såsom kräkningar och diarré).


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:


  • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

  • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

  • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

  • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

  • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

Lägsta rekommenderade dos: 2 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges oralt som engångsdos.

Läkemedlet skall administreras i samband med eller efter foderintag. Detta förfarande säkerställer optimalt skydd mot hjärtmask.

Beroende på kattens vikt är den faktiska doseringen följande:

Kattens vikt

Milbemax vet för små katter och kattungar

Milbemax vet för katter

0,5-1 kg

½ tablett

 

>1-2 kg

1 tablett

 

>2-4 kg

 

½ tablett

>4-8 kg

 

1 tablett

>8-12 kg

 

1½ tablett

Milbemax vet. kan användas för prevention av hjärtmask, om samtidig behandling mot bandmask är indicerad. Behandling med Milbemax vet. ger ett förebyggande skydd under en månad mot hjärtmask. För regelbunden prevention av hjärtmask är användning av ett monopreparat att föredra.

Interaktioner

Samtidig användning av Milbemax och selamektin tolereras väl. Inga interaktioner observerades då den rekommenderade dosen av den makrocykliska laktonen selamektin administrerades under behandling med Milbemax i rekommenderad dos.

Samtidig användning av Milbemax med en spot-on lösning innehållande moxidektin och imidakloprid tolererades väl i en laboratoriestudie på 10 kattungar då den rekommenderade dosen gavs efter en applicering, men samtidigt bruk rekommenderas inte.

Säkerhet och effekt av samtidig användning har inte studerats i fältstudier. Då ytterligare studier saknas bör försiktighet iakttas vid samtidig användning av Milbemax och andra makrocykliska laktoner. Studier har inte heller utförts på reproducerande djur.

Överdosering

I fall av överdosering har, förutom de tecken som kan förekomma vid den rekommenderade dosen (se avsnitt Biverkningar), också observerats dregling. Detta tecken försvinner normalt sett spontant inom ett dygn.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

För att kunna utveckla ett effektivt maskkontrollprogram ska hänsyn tas till lokal epidemiologisk information och till kattens risk för exponering.

Det rekommenderas att alla djur i hushållet behandlas samtidigt. Vid infektion med cestoden D. caninum bör samtidig bekämpning av mellanvärdar, såsom loppor och löss, diskuteras med en veterinär för att förhindra återinfektion.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tvätta händerna efter användning.
Vid oavsiktligt intag av tabletter, i synnerhet om det gäller barn, uppsök läkare och visa läkaren förpackningen och/eller bipacksedeln.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 6 månader.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C
Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

MILBEMAX VET. FÖR KATTER
Filmdragerad tablett (avlång, röd till rödbrun med köttsmak, med skåra på båda sidor, ena sidan märkt KK, andra NA)
2 styck blister, receptfri
4 styck blister, receptfri
20 styck blister, receptbelagd
50 styck blister, receptbelagd

MILBEMAX VET. FÖR SMÅ KATTER OCH KATTUNGAR
Filmdragerad tablett (avlång, beige till brun med köttsmak, med skåra på båda sidor, ena sidan märkt BC, andra NA)
2 styck blister, receptfri
20 styck blister, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av