Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Rimadyl® vet.

Orion Pharma Animal Health

Tuggtablett 50 mg
(leversmak med brytskåra)

Analgetikum med antiinflammatorisk och antipyretisk effekt

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AE91
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
Rimadyl® vet. tuggtablett 20 mg, 50 mg och 100 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2014-05-13.

Innehåll

Aktiv substans: En tablett innehåller 20 mg, 50 mg eller 100 mg carprofen. Hjälpämnen tuggtablett: Spraytorkat svinleverpulver, majsstärkelse, hydrolyserat vegetabiliskt protein, socker, vetegroddar, laktosmonohydrat, vattenfritt kalciumvätefosfat, flytande glukos, gelatin och magnesiumstearat.

Egenskaper

Carprofen är en icke-steroid antiinflammatorisk substans (NSAID) med analgetisk och antipyretisk effekt som tillhör 2-arylpropionsyra-gruppen. Verkningsmekanismen är inte fullständigt klarlagd.

Carprofen hämmar enzymet cyklo-oxygenas i prostaglandinsyntesen. Dock är inhiberingen svag i förhållande till carprofens antiinflammatoriska och analgetiska effekt. Vid terapeutisk dos till hund är inhiberingen av cyklo-oxygenas (prostaglandin och thromboxan) samt lipoxygenas (leucotrien) obetydlig eller frånvarande.

Carprofen absorberas snabbt och maximal serumkoncentration om ca 20-30 mikrogram/ml uppnås inom 2 timmar vid peroral administrering av 4 mg /kg kroppsvikt. Biotillgängligheten är > 90 % och proteinbindningsgraden är > 99 %. Halveringstiden är ca 6 timmar (4,1-7,9). Utsöndring sker huvudsakligen via gallan, 70% av en intravenös dos utsöndras i metaboliserad form via faeces och 8-15% via urin.

Indikationer

Antiinflammatorisk och analgetisk behandling av sjukdomar i muskulatur, leder och skelett samt vid behandling av postoperativ smärta hos hund.

Kontraindikationer

Används inte till djur med blödningsrubbningar, måttligt/kraftigt försämrad lever-, hjärt- eller njurfunktion eller där det finns tecken på individuell överkänslighet mot produkten.

Försiktighet

Försiktighet bör iakttas vid användning till valpar yngre än 6 veckor eller mycket gamla djur. Särskild uppmärksamhet bör iakttas vid medicinering av djur som är dehydrerade, hypovolemiska eller har hjärt-, lever- eller njursjukdomar samt vid förekomst av infektioner. Samtidig medicinering med potentiellt njurtoxiska läkemedel eller andra NSAIDs bör undvikas.

Dräktighet och laktation

Skall ej ges till dräktiga tikar då studier saknas. Carprofen passerar över till mjölk och skall ej ges till lakterande tikar.

Biverkningar

Biverkningar vid användning av NSAID-produkter är bland annat kräkningar, diarré, gastrointestinala blödningar, inappetens, slöhet, samt lever- och njurskador. Dessa biverkningar är ofta tillfälliga, men kan i enstaka fall vara allvarliga eller leda till dödsfall.

Dosering

Tuggtabletterna har en smaktillsats som gör att de flesta hundar äter tuggtabletterna.

Dosen är 4 mg/kg kroppsvikt per dygn. Dosen bör fördelas på två doseringstillfällen i lika stora doser. Vid behandlingstider i mer än 14 dagar bör hunden regelbundet undersökas av veterinär.

För att förlänga den analgetiska och antiinflammatoriska effekten postoperativt kan parenteral behandling följas upp med Rimadyl tabletter i dosen 4 mg/kg dagligen fördelat på två doseringstillfällen efter behov.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Carprofen är höggradigt proteinbundet och kan därför konkurrera med andra läkemedel med hög proteinbindningsgrad.

Rimadyl vet. skall ej ges samtidigt eller inom 24 timmar efter intag av andra icke steroida antiinflammatoriska läkemedel eller steroider. Ej heller tillsammans med antikoagulantia.

Överdosering

Rimadyl vet. har i toleransstudier givits i 5 gånger dosen i upp till ett år utan allvarliga störningar i magtarmkanalen. Ulcerationer har noterats i studier vid 36 gånger den rekommenderade dosen (160 mg/kg).

Observera

Rimadyl vet. tabletter/ tuggtabletter skall ej användas till katt, eftersom katt utsöndrar NSAID långsammare än hund.


Förvaring

Plastburk: Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt och ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Tuggtablett 20 mg (leversmak med brytskåra)
20 styck burk, receptbelagd
100 styck burk, receptbelagd
Tuggtablett 50 mg (leversmak med brytskåra)
20 styck burk, receptbelagd
100 styck burk, receptbelagd
Tuggtablett 100 mg (leversmak med brytskåra)
20 styck burk, receptbelagd
100 styck burk, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av