Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Rimadyl® vet.

Receptstatus
Orion Pharma Animal Health

Tuggtablett 20 mg
(leversmak med brytskåra)

Analgetikum med antiinflammatorisk och antipyretisk effekt

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AE91

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln

BIPACKSEDEL

Rimadyl vet. 20 mg tuggtabletter för hund

Rimadyl vet. 50 mg tuggtabletter för hund

Rimadyl vet. 100 mg tuggtabletter för hund

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland


Tillverkare:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien


Information lämnas av:

Orion Pharma Animal Health

Box 520

192 05 Sollentuna

Tel: 08/623 64 40

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Rimadyl vet. 20 mg, 50 mg och 100 mg tuggtabletter Carprofen

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Aktiv substans: Carprofen

Hjälpämnen: Spraytorkat svinleverpulver, majsstärkelse, hydrolyseret vegetabiliskt protein, socker, vetegroddar, laktosmonohydrat, vattenfritt kalciumvätefosfat, flytande glukos, gelatin och magnesiumstearat.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Behandling av inflammatoriska och smärtsamma tillstånd i muskulatur, leder och skelett hos hund samt vid smärta efter operation hos hund.

Smärtstillande och antiinflammatoriskt läkemedel.

5. KONTRAINDIKATIONER

Använd inte till djur med blödningsrubbningar, måttligt/kraftigt försämrad lever-, hjärt- eller njurfunktion eller där det finns tecken på överkänslighet mot produkten.

6. BIVERKNINGAR

Vid användning av läkemedel av den här typen kan bland annat kräkningar, diarré, mag- och tarmblödningar, aptitlöshet, slöhet samt risk för njur- och leverskador förekomma men är sällsynt. Dessa biverkningar är ofta tillfälliga men kan i enstaka fall vara allvarliga eller livshotande.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Hund

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Följ alltid av veterinär rekommenderad behandling.

Tuggtabletterna har en smakstillsats som gör att de flesta hundar äter tuggtabletterna.

Vanlig dos är:

4 mg per kg kroppsvikt per dygn fördelat på två doseringstillfällen i lika stora doser.

20 mg tablett: 1 tablett per 10 kg kroppsvikt 2 gånger dagligen

50 mg tablett: 1 tablett per 25 kg kroppsvikt 2 gånger dagligen

100 mg tablett: 1 tablett per 50 kg kroppsvikt 2 gånger dagligen.


Vid behandlingstider i mer än 14 dagar bör hunden regelbundet undersökas av veterinär.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Om detta läkemedel ges samtidigt med andra läkemedel bör behandlande veterinär känna till annan samtidig medicinering.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvara tuggtabletterna på ett säkert ställe, så att hunden inte kan komma åt burken. Allvarliga biverkningar kan uppkomma om stora mängder tabletter konsumeras. Kontakta veterinär vid misstanke om att hunden fått i sig högre dos än rekommenderat.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Skall ej ges till katt.

Skall ej ges till dräktiga eller lakterande tikar.


Försiktighet bör iakttas vid användning till valpar under 6 veckor eller mycket gamla djur.


Särskild uppmärksamhet bör iakttas vid medicinering av djur med hjärt-, lever- eller njursjukdomar, djur som är uttorkade samt vid förekomst av infektioner.


Rimadyl tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Samtidig medicinering med andra NSAIDs eller läkemedel som kan påverka njurfunktionen negativt bör undvikas.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Av miljö och säkerhetsskäl ska överbliven eller gammal medicin lämnas till apotek för omhändertagande.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2014-05-13

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar: 14, 20, 30, 50, 60, 100 och 180 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Hitta direkt i texten
Av