Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Alizin vet.

Receptstatus
Virbac

Injektionsvätska, lösning 30 mg/ml
(klar, gul oljelösning)

Abortivum

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QG03XB90
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresume: 2010-03-05.

Innehåll

1 ml innehåller: Aglepriston 30 mg, ej vatten­baserad lösning (innehåller jordnötsolja).

Egenskaper

Aglepriston är en syntetisk steroid som har en antiprogesteron-effekt genom att tränga bort progesteron och binda till progesteronreceptorerna i uterus vilket leder till abort (eller resorbtion) inom 7 dagar efter administrering.


Aglepriston förändrar inte plasmakoncentrationen av progesteron, prostaglandiner, oxytocin eller kortisol under 24 timmar efter admini­strering, men aglepriston inducerar en ökning av prolaktin under 12 timmar.


In vitro har aglepriston 3 gånger så hög affinitet till progesteron-receptorererna i uterus som progesteron.


Aglepristons affinitet till glykokortikoid-receptorerna är likvärdig med den hos dexametason men aglepriston har antagonistiska egenskaper.

Efter 2 injektioner à 10 mg/kg/dag med 24 timmars intervall nås maximal koncentrationen (omkring 280 ng/ml) efter 2,5 dagar.
MRT (mean residence time) är ungefär 6 dagar: denna period inkluderar absorptionstiden ifrån injektionsstället.


Efter admini­strering av en radioaktivt märkt dos på 10 mg/kg sker utsöndringen av radioaktivitet mycket långsamt. Bara 60 % av den administrerade dosen utsöndras de första 10 dagarna och omkring 80 % under 24 dagar.


Utsöndringen sker främst via faeces (omkring 90 %).

Indikationer

Dräktiga tikar: Inducerande av abort upp till dag 45 efter parning.

Kontraindikationer

Bör inte användas till hundar med försämrad lever- eller njurfunktion, till djur med diabetes eller hundar med dålig hälsa.


Bör inte användas till hundar med manifesterad eller latent hypoadreno­korticism (Addisons sjukdom) eller med en genetisk predisposition för hypoadrenokorticism.


Bör inte användas till hundar som är överkänsliga mot aglepriston eller mot övriga ingående ämnen i det veterinärmedicinska läkemedlet.

Försiktighet

Det veterinärmedicinska läkemedlet bör användas med försiktighet till hundar med kronisk obstruktiv luftvägssjukdom och/eller kardiovaskulär sjukdom, speciellt bakteriell endokardit eftersom tillräckliga data saknas.


Dödlighet har rapporterats vid ”off-label”-användning hos svårt sjuka tikar med livmoderinfektioner. Ett orsaksmässigt samband är svårt att bestämma men är osannolik.


Hos upp till 50 % av tikarna ledde inte parning till dräktighet. Risker med onödig behandling skall därför övervägas innan administration av Alizin vet.


Tikar som förblir dräktiga trots behandling bör övervakas eftersom valparnas livskraft kan äventyras.


Eventuella långtidseffekter av behandling har inte studerats.


Hundägaren bör ta kontakt med veterinär om hunden visar någon av följande symtom efter behandling med det veterinärmedicinska läkemedlet:

  • varig eller blodig vaginal flytning

  • vaginal flytning i över 3 veckor

Dräktighet och laktation

Skall inte ges till dräktiga tikar såvida inte avbrytande av dräktighet är önskvärt.

Biverkningar

Fysiologiska tecken på avslutad dräktighet förekommer ofta hos tikar som behandlats efter 20 dagars dräktighet: foster expulsion, vaginal utsöndring, minskad aptit, oro och svullna bröstkörtlar. I kliniska studier drabbades 3,4 % av hundarna av infektion i uterus. Abort inducerad med Alizin vet leder ofta till för tidig löpning (intervallet förkortas med 1 till 3 månader).


Biverkningar såsom avmagring (25 %), rastlöshet (23 %), passivitet (21 %), kräkning (2 %) och diarré (13 %) har rapporterats i kliniska fältstudier.


Studier visar att administreringen av Alizin vet kan ge en övergående smärta (17 %) och inflammation vid injektionsstället (23 %). Graden av reaktionen beror på vilken volym av Alizin vet som administrerats. Svullnad, vävnadsförtjockning, lokal lymfknutesvullnad och sårbildning kan förekomma. Alla lokala reaktioner är reversibla och försvinner vanligtvis inom 28 dagar efter injektionen.


Hematologiska och biokemiska förändringar påvisades hos 4,5 % av hundarna. Dessa förändringar var alltid kortvariga och reversibla. Följande hematologiska parametrar var förändrade: neutrophili, neutropeni, trombocytos, hematokritvariation, lymfocytos och lymfopeni.
Följande biokemiska parametrar var förändrade (förhöjda): urea, kreatinin, klorider, natrium, kalium och leverenzymerna ALAT, ALP och ASAT.


I sällsynta fall har överkänslighetsreaktioner observerats (frekvens >1/10 000 och <1/1 000).

Dosering

En administrering av 10 mg aglepriston per kg kroppsvikt motsvaras av 0,33 ml Alizin vet per kg kroppsvikt. Upprepas 24 timmar senare.


Tikens vikt

3 kg

6 kg

9 kg

12 kg

24 kg

30 kg

42 kg

Mängd Alizin vet

1 ml

2 ml

3 ml

4 ml

8 ml

10 ml

14 ml


Endast för subkutan injektion. Lätt massage på injektionsstället rekommenderas. Kraftiga lokala reaktioner kan undvikas genom att injicera Alizin vet i nackskinet.
Till större tikar rekommenderas att maximalt 5 ml injiceras på samma injektionsställe.
Alizin vet innehåller ej konserveringsmedel. Torka av membranet mell­an varje dos. Använd torra och sterila nålar och sprutor.
Abort (eller resorption) sker inom 7 dagar efter administration av Alizin vet till tiken.


Blandbarhet
Ingen känd. Bör inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

Interaktioner

I brist på tillgängliga data kan risk för interaktion förekomma mellan aglepriston och ketokonazol, itrakonazol och erytromycin.


Algepriston är en antiglukokortikoid och kan därför minska effekten av glukokortikoidbehandling.


Eventuell interaktion med andra läkemedel har inte studerats.

Överdosering

Administrering av 30 mg/kg, motsvarande 3 gånger rekommenderad dos till tikar, gav inga biverkningar förutom lokala inflammatoriska reaktioner relaterade till den större volymen som injicerades.

Observera

Sällsynta fall av bristande effektivitet (>0.01 % till <0.1 %) har rapporterats som en del av pharmacovigilance-undersökningen. För att minska risken för bristande effektivitet, bör man ej använda Alizin vet förrän i slutet av löpperioden och undvika ny parning förrän i slutet av löpperioden.


Hos konstaterat dräktiga tikar sågs i 5 % av fallen partiell abort under kliniska fältstudier. En grundlig undersökning rekommenderas alltid för att påvisa att uterus är fullständigt tömd.
Bäst utförs detta med ultraljud. Undersökningen skall ske 10 dagar efter behandling och senast 30 dagar efter parning.


Om partiell abort sker eller om aborten uteblir rekommenderas upprepad behandling 10 dagar efter den första behandlingen, mellan dag 30 och dag 45 efter parning. Kirurgisk abort bör då också övervägas.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinär­medicinska läkemedlet till djur
Norsteroider används till människa för att inducera abort. Oavsiktlig injektion kan innebära en betydande risk för gravida kvinnor, kvinnor som vill bli gravida eller kvinnor som ännu ej fått graviditeten bekräftad. Försiktighet ska iakttas av veterinären när läkemedlet hanteras och av den person som håller i hunden för att undvika oavsiktlig injektion till personalen. Gravida kvinnor skall iaktta försiktighet vid administration. Lösningen är oljebaserad vilket kan orsaka fördröjda lokala reaktioner på injektionsstället. Vid oavsiktlig injektion kontakta omedelbart läkare.


Kvinnor i fertil ålder skall undvika kontakt med Alizin vet eller använda platshandskar vid administrering av Alizin vet.

Hållbarhet

Bruten förpackning används inom 28 dagar.

Förvaring

Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Läkemedlet kräver ingen särskild förvaringstemperatur.
Om tillväxt sker i lösningen eller om den blir missfärgad, bör produkten kasseras.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 30 mg/ml (klar, gul oljelösning)
10 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
10 x 10 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
5 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av