FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Propaline Vet.

Vetoquinol

Sirap 50 mg/ml
(färglös till gul-brunaktig)

Mot urininkontinens hos tikar

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QG04BX91
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2021-09-13

Innehåll

1 ml innehåller:


Aktiv(a) substans(er):

Fenylpropanolaminhydroklorid

50 mg

(motsvarande 40,28 mg fenylpropanolamin)

Hjälpämne(n):

Sorbitol, flytande (70 % v/v) (icke-kristalliserande)

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Den kliniska effekten av fenylpropanolamin vid urininkontinens är baserad på dess stimulerande effekt på α-adrenerga receptorer. Denna verkan medför en ökning och stabilisering av det uretrala sfinktertrycket, som huvudsakligen innerveras av adrenerga nerver.


Fenylpropanolamin är en racemisk blandning av D och L enantiomerer.


Farmakokinetiska egenskaper

Hos hund är fenylpropanolamins genomsnittliga halveringstid ca 3 timmar med maximal plasmakoncentration efter ca 1 timme. Någon ackumulation av fenylpropanolamin har inte observerats efter en dos på 1 mg/kg 3 gånger dagligen i 15 dagar.

Vid administration av preparatet till fastande hund ökas biotillgängligheten signifikant.

Indikationer

Behandling av urininkontinens på grund av otillräcklig uretral sfinktermekanism hos tikar.

Effekt har endast påvisats hos ovariohysterektomerade tikar.

Kontraindikationer

Propaline Vet. är inte lämplig för behandling av beteendeorsakad urininkontinens. Ska inte ges till hundar, som behandlas med icke-selektiva monoaminoxidashämmare.

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

Försiktighet

Fenylpropanolamin, som är ett sympatomimetikum, kan påverka det kardiovaskulära systemet, särskilt blodtryck och hjärtfrekvens, och bör användas med försiktighet till hundar med hjärt-kärlsjukdomar.


Försiktighet bör iakttagas vid behandling av djur med allvarlig njur- eller leverinsufficiens, diabetes mellitus, hyperadrenokorticism, glaukom, hypertyreoidism eller andra ämnesomsättningsrubbningar.


Hos tikar under 1 års ålder bör möjligheten av att anatomiska missbildningar kan bidraga till inkontinens övervägas före behandling.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur


Fenylpropanolaminhydroklorid är giftigt vid intag i överdos. Oönskade verkningar kan omfatta yrsel, huvudvärk, illamående, sömnlöshet eller rastlöshet samt förhöjt blodtryck. Stor överdos kan vara dödlig, särskilt för barn.


För att undvika oavsiktligt intag skall preparatet användas och förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Skruva alltid på locket efter användning.


Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. Vid hudkontakt, tvätta hudområdet med tvål och vatten. Tvätta händerna efter användning av preparatet.


Vid stänk i ögat, skölja ögat med rent vatten i 15 minuter och kontakta läkare.

Dräktighet och laktation

Skall inte användas till dräktiga eller digivande tikar.

Biverkningar

I samband med kliniska fältundersökningar har det rapporterats om lös avföring, tunn diarré, nedsatt aptit, arrytmi och kollaps hos några hundar. Beroende på hur allvarlig den observerade biverkningen var, fortsatte behandlingen.

Sympatomimetika kan framkalla många olika effekter, varav de flesta liknar resultatet av kraftig stimulation av det sympatiska nervsystemet (t ex påverkan av hjärtfrekvens och blodtryck).


Yrsel och rastlöshet har ibland rapporterats. Överkänslighet kan inträffa i mycket sällsynta fall.

  • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

  • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

  • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

  • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

  • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

Oral användning.


Den rekommenderade dosen av Propaline Vet. sirap är 1 mg/kg kroppsvikt 3 gånger dagligen i fodret. Detta motsvarar 0,1 ml Propaline Vet. sirap per 5 kg kroppsvikt 3 gånger dagligen.


Absorptionen av den aktiva substansen sker snabbare om preparatet ges till fastande hundar.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Det bör iakttagas försiktighet vid administrering av Propaline Vet. tillsammans med sympatomimetika, antikolinergika, tricykliska antidepressiva eller selektiva monoaminoxidas-B-hämmare.

Överdosering

Hos friska hundar har inga biverkningar observerats med behandling upp till 5 gånger den rekommenderade dosen. Dock kan en överdos av fenylpropanolamin framkalla symptom på ökad stimulering av det sympatiska nervsystemet. Behandlingen är symtomatisk. Adrenerga α-receptorblockerande medel kan behövas vid fall av allvarlig överdosering. Särskilda anvisningar om läkemedel eller doseringar kan dock inte ges.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.


Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 3 månader.

Förvaring

Förvaras vid högst 25ºC.
Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Sirap 50 mg/ml (färglös till gul-brunaktig)
30 milliliter flaska, receptbelagd
100 milliliter flaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av