Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Rimadyl® Bovis vet.

Orion Pharma Animal Health

Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
(Lösningen är klar och svagt halmgul.)

Antiinflammatoriskt medel med analgetisk och antipyretisk effekt

Djurslag:
  • Nötkreatur
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AE91
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2014-02-03

Innehåll

Karprofen 50 mg/ml, etanol, bensylalkohol, makrogol 400, poloxamer 188, etanolamin, vatten för injektionsvätskor.

Egenskaper

Karprofen är en icke-steroid antiinflammatorisk substans (NSAID) som tillhör 2-arylpropionsyragruppen. Karprofen är ett antiinflammatoriskt medel med analgetisk och antipyretisk effekt.


Karprofen hämmar enzymet cyklooxygenas i prostaglandinsyntesen (arakidonsyrakaskaden) som de flesta andra NSAID. Dock är inhiberingen av prostaglandin ringa i förhållande till den antiinflammatoriska och analgetiska effekten. Verkningsmekanismen är inte fullständigt klarlagd.


Studier visar att karprofen har en god antipyretisk effekt och signifikant reducerar det inflammatoriska svaret i lungvävnaden vid akuta febrila infektiösa luftvägsinfektioner hos nötkreatur. Studier på nötkreatur med experimentellt inducerad akut mastit visar att karprofen givet intravenöst har potent antipyretisk effekt samt förbättrar hjärtfrekvens och vomfunktion.

Indikationer

Rimadyl Bovis vet. är indicerat för att i kombination med antibiotikabehandling lindra de kliniska tecknen vid akut infektiös luftvägsinfektion och akut mastit hos nötkreatur.

Kontraindikationer

Skall inte användas om djuret har kända hjärt-, lever- eller njursjukdomar.

Skall inte användas om ulcera eller blödningar i magtarmkanalen konstaterats.

Skall inte användas om konstaterad bloddyskrasi föreligger.

Skall inte användas vid känd överkänslighet mot produkten.

Försiktighet

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Undvik att behandla dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur, då en potentiell risk för ökad njurtoxicitet föreligger. Samtidig medicinering med potentiellt njurtoxiska läkemedel bör undvikas.

Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingsduration.

Andra NSAID skall ej ges samtidigt eller inom 24 timmar.

NSAID-terapi kan påverka mag-tarmsystemet samt orsaka nedsatt njurfunktion, och vätsketerapi skall därför övervägas, särskilt vid behandling av akut mastit.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

För karprofen, liksom andra NSAID, har i laboratoriestudier påvisats en fotosensibiliserande potential och därför bör hudkontakt undvikas. Om produkten ändå skulle komma på huden, skall de berörda områdena omgående tvättas.

Dräktighet och laktation

Eftersom specifika studier på dräktiga nötkreatur saknas, skall risk/nytta-bedömning utföras av veterinär före användning av produkten.

Biverkningar

Studier på nötkreatur har visat att en övergående lokal reaktion kan uppkomma på injektionsplatsen.

Dosering

1,4 mg karprofen/kg kroppsvikt (motsvarande 1 ml/35 kg) injiceras subkutant eller intravenöst som en engångsdos. Ges i kombination med lämplig antibiotikaterapi. Proppen får perforeras högst 20 gånger.

Karenstider

Slakt: Nöt: 21 dygn. Mjölk: 0 timmar.

Interaktioner

Vid de kliniska studierna på nötkreatur har fyra grupper antibiotika använts (makrolider, tetracykliner, cefalosporiner, och penicilliner) utan några problem med interaktioner. I likhet med andra NSAID-preparat bör karprofen inte administreras samtidigt som andra NSAID eller glukokortikoider.

NSAID är höggradigt bundna till plasmaproteiner och konkurrerar med andra höggradigt proteinbundna läkemedel, vilket kan medföra toxiska effekter vid samtidig administrering.

Överdosering

I kliniska studier har inga biverkningar rapporterats vid doser upp till fem gånger den rekommenderade dosen vid intravenös eller subkutan injektion.


Ingen specifik antidot mot karprofen finns utan generell understödjande behandling, som används vid överdosering av NSAID, bör ges.

Förvaring

Förvaras vid högst 30° C.

Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml Lösningen är klar och svagt halmgul.
50 milliliter flaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av